post

چندین کتاب گرامری و کتاب های کار گرامری فوق العاده وجود دارند که همواره با یکدیگر در رقابت بوده اند و تلاش می کردند تا مخاطب بیشتری را جذب خود نمایند.

هم چنان نیز کتاب های گرامری زیادی نوشته می شوند و قوانین و استثنائات بسیاری در اصول گرامری وجود دارند ( و این امری صحیح است. اگر شما به قوانین و اصول گرامری زبانی مثل انگلیسی واقف باشید متوجه می شوید که اصول گرامری یک زبان دیگر، تا حد زیادی استثنا دارد. ( حال به چند مورد به صورت خلاصه می پردازیم تا متوجه شویم در هر قسمت از مقاله بهتر است از چه فعلی استفاده شود.

موقعیت های زمانی و مکانی

در ابتدا راجع به موضوعی صحبت می کنیم که زمان رخ دادن آن چندان حائز اهمیت نبوده ولی از دیدگاه شما ممکن است موقعیت زمانی در اصل آن اتفاق تاثیر گذاشته باشد.

اگر ما از این موضوع یا موضوعات مرتبط استفاده کنیم می بایست افعال حال را به کار بریم.

مثال:

There have been clashes on the West Bank.

در بانک غرب، پول های نقد زیادی وجود داشته است. (حال کامل یا ماضی نقلی)

اگر همان رویداد مشابه رویدادهای متفاوت تاریخی تمام شده باشند، می بایست از فرم گذشته فعل استفاده کنیم.

There were clashes on the West Bank this morning.

امروز صبح، در بانک غرب، وجه نقد وجود داشت.

دومین کلید شناسایی یک جمله این است که در کجا این جمله اتفاق افتاده است و واقعه ای که ما می خواهیم توصیف کنیم در کجا رخ می دهد. در این شرایط، از شکل ساده فعل استفاده می کنیم.

Susan lives in Utrecht.

Arthur lived in Utrecht for ten years.

سوزان در امریکا زندگی می کند.

آرتور به مدت 10 سال در امریکا زندگی می کرد.

از سوی دیگر، اگر تغییر یا فعالیت خاصی رخ داده باشد و یا ما اطلاعی نداشته باشیم که آن کار تمام شده است یا خیر، از فرم ing دار فعل یا حال استمراری استفاده می کنیم.

Her son is studying at the university.

Researchers have been looking for a vaccine for malaria for many years.

پسر او در حال تحصیل در دانشگاه است.

مدت هاست که محققان در جستجوی یافتن واکسن مالاریا هستند

هشت فعل زیر + آِینده افعال اصلی در زبان انگلیسی هستند.

حال ساده The average scholar writes three articles a year.

دانشجویان معمولا سه مقاله در هر سال می نویسند.

حال استمراری  she is writing an article on the effects of climate change.

او در حال نوشتن یک مقاله در مورد تاثیرات تغییرات آب و هوایی است.

ماضی ساده Last year, they wrote two papers together.

سال گذشته، آنها دو مقاله را با کمک یکدیگر نوشتند.

ماضی استمراریI was writing an article about nuclear safety at the time of the Fukushima disaster.

من در حال نوشتن یک مقاله در مورد امنیت هسته ای در خصوص فاجعه فوکاشیما بودم.

حال کامل ساده ( ماضی نقلی ساده)  she has not written an article in English before.

او پیش از این یک مقاله به زبان انگلیسی ننوشته است.

حال کامل استمراری ( ماضی نقلی استمراری ) He has been writing about urban networks for many years.

او چندین سال در حال نوشتن مقالاتی در مورد شبکه های شهری بوده است.

ماضی کامل ساده ( ماضی بعید ساده )I had never written an article in English before That was my first one.

من پیش از این هرگز یک مقاله به زبان انگلیسی ننوشته بودم. این بار اول من است.

ماضی کامل استمراری ( ماضی بعید استمراری) we had been writing about two safe nuclear plants are, but the Fukushima disaster forced us to change our views.

ما دو مقاله در مورد امنیت هسته ای نوشته بودیم ، اما فاجعه فوکاشیما ما را مجبور کرد تا دیدگاهمان را تغییر دهیم.

با مراجعه به لیست افعال اصلی، می توانیم یک الگو را ببینیم. هشت فعل اصلی فوق را می توان به گروه های چهارتایی تقسیم کرد. چهار فعل حال، چهار فعل ماضی، چهار فعل ساده، چهار فعل استمراری، چهار فعل کامل، چهار فعل غیر کامل.

1)چارچوب زمانی

فعل های ماضی: برای بیان رویدادهای تاریخی و رویدادهای تمام شده ( در گذشته) به کار می رود.

فعل های حال:  برای رخداد های کنونی یا در جایی که بین گذشته و حال ارتباطی وجود دارد؛ به کار می رود. ( مثال: we are focusing on the current result of a past action.)

(ما روی نتایج اخیر این رویداد تمرکز می کنیم. )

2) حالت

افعال ساده: برای بیان رویدادها، شرایط واقعی و حقایقی به کار برده می شود که پایان یافته اند.

افعال استمراری: برای فعالیت ها، تغییرات و رویدادهایی که ضرورتا هنوز هم پایان نپذیرفته اند به کار می روند.

چارچوب زمانی:

فعل های گذشته: برای بیان تاریخ ورویدادهایی که در گذشته رخ داده اند و تمام شده اند.

فعل های ساده: برای توصیف رویدادهای کنونی یا اتفاقاتی که ارتباطی با زمان حال دارند.

حالت :  

فعل های ساده: برای بیان واقعیت ها، وقایع کلی و حقایق و رویدادهایی که پایان گرفته اند.

فعل های استمراری: برای گزارش فعالیت ها، تغییرات و رویدادهایی که ضرورتا پایان نپذیرفته اند.

تقسیم بندی منطقی بین وقایع و فعالیت ها با تقسیم بندی فعل ها بر مبنای زمان متفاوت هستند. ( مثلا فرم استواری فعل خواه حال استمراری باشد ماضی استمراری یا آینده استمراری همه روی فعالیت تمرکز دارند. به همین ترتیب زمان بندی اصلی فعل را می توان به گذشته( ماضی)، حال و آینده تقسیم کرد.

Head verbها

البته شایان ذکر است که فعل ها اصلا شبیه به هم نیستند و در خانواده فعل ها، استثنائاتی وجود دارد که طبق این استثنائات، برخی افعال ing نمی گیرند. به این فعل ها Head verb گفته می شود. زیرا اساسا به افکار و احساسات و نگرش هایی اطلاق می شود که در مغز وجود دارند. (البته نقطه نظر های گرامری راجع به این موضوع وجود ندارد.) برخی از این افعال در ذیل آمده اند.

Believe , exit , forget, hear , know, like, love, hate , notice, own, recognize, remember, resemble, seem, understand, want, wish

اگر به این فعل ها ing بدهیم ممکن است احساس کنیم که این فعل ها صحیح هستند ولی در اصل این چنین نیست.

جملاتی مثل I am understanding the lecture. یا we are wanting to develop a new model. بنابراین نباید به احساس خود تکیه کنیم! علاوه براین تمایز اصلی بین حقایق و فعالیت را می توان برای این افعال بیان کرد. همه این افعال بیش از آنکه فعالیتی را نشان دهند ، برشرایط و موقعیت های موجود تاکید می کنند. اگر ما به چیزی اعتقاد (believe) داشته باشیم ؛ این واقعیت است و یک فعالیت نیست. چند فعل وجود دارد که می توان آن ها را به صورت حال ساده یا حال استمراری بیان کرد که در ذیل به مثال هایی از این دست می پردازیم.

Think

We think the prime minister is doing a good job.

ما فکر می کنیم که نخست وزیر، شغل خوبی دارد.

که در جمله بالا think به معنای believe  است.

What are you thinking?  

نظر شما چیست؟

در جمله بالا think به فعالیت اشاره دارد.

She is thinking of applying for the position .

او در خصوص اعمال این موقعیت فکر می کند.

در جمله بالا think به کار یا فعالیتی اشاره دارد که در آینده اتفاق می افتد.

See

When you see the red light, push the button.

زمانی که شما نور قرمز را می بینید، دکمه را فشار دهید.

در این جا see به ادراک اشاره دارد و گونه ای از head verb  ها است.

I see what you mean.

منظور شما را می فهمم.

در این جا see به معنی understand  یا فهمیدن است و گونه head verb است.

We are seeing the next candidate tomorrow .

ما فردا کاندیدای بعدی را خواهیم دید.

See به معنای ملاقات کردن است.

Who is seeing these days?

این روزها را چطور می بینید؟

به گونه ای رمانتیک و شاعرانه جمله بیان می شود.

Smell

The food smells good.

غذا بوی خوشایندی دارد.

در این جا smell گونه ای از head verb ها است.

The cook is smelling the food.

بوی غذا می آید.

Smell به فرم استمراری آمده و به فعالیت خاصی اشاره دارد.

Taste

This taste good.

خوشمزه است.

Taste در این جا گونه ای از head verb ها است.

I am tasting the food to see if its gone off.

من این غذا را مزه می کنم تا ببینم چطور است.

Taste در این جا به فرم استمراری آمده و به فعالیت اشاره دارد.

Feel

We feel their approach is useful.

ما احساس می کنیم که راهکار او مفید است.

Feel به معنای believe  است و گونه ای head verb  است.

She is feeling much better since the operation.

او پس از انجام این کار احساس خیلی خوبی دارد.

Feel به فعالیت اشاره دارد.

فعل ها

در ابتدا، در مورد گونه ها (فرم ها) ی متفاوت چند فعل صحبت می کنیم و چند مثال ساده را بیان می نماییم. اغلب واژگانی در یک جمله وجود دارند که بیانگر چارچوب زمانی هستند و بنابراین می بایست لغات نشانه ای که برای این فعل ها به کار برده می شوند را بدانیم. در فصل بعدی ما در مورد فعل هایی که در نوشتن مقالات آکادمیک و دانشگاهی استفاده می شود صحبت می کنیم و انتظار بر این است که خوانندگان این کتاب نیز از این فعل ها برای نوشتن مقالات خود استفاده کنند.

حال ساده

حال ساده به این صورت استفاده می شود.

 • برای بیان وقایع و رویدادها

He works at the university of Manchester.

او در دانشگاهی در منچستر کار می کند.

The secretary is in room b.340.

منشی در اتاق b.340 است.

This model saves both time and money.

این مدل ، هم در پول و هم در زمان صرفه جویی می کند.

 • برای وقایع کلی

Climate change effects both ecosystems and the economy.

تغییرات آب و هوایی هم روی اکوسیستم و هم روی اقتصاد اثر می گذارد.

Urban heat islands are generally 3-5 C warmer than surrounding areas.

جزایر گرم روی کره زمین معمولا 3-5 درجه سانتی گراد گرمتر از نواحی اطراف هستند.

Digital sensors measure the heat loss directly.

سنسورهای دیجیتال، تلفات گرمایی را به طور مستقیم اندازه می گیرند.

 • برای فعالیت های تکراری یا منظم

We host the uropean sustainability conferences every year in June.

ما  هرساله در ماه ژوئن ،میزبان کنفرانس پایداری اروپایی هستیم.

The office opens at 8:30 on weekdays.

دفتر در طول هفته راس ساعت 8:30 باز می شود.

لغات نشانه برای حال ساده، واژگانی هستند که برای تکرار به کار می روند. مثل:

Always, usually, often, never, seldom, sometimes,once a week

حال استمراری

حال استمراری به این صورت استفاده می شود.

 • برای فعالیت هایی که در حال انجام هستند.

The chairman is sitting in his office.

رئیس در حال حاضر ، در دفترش حضور دارد.

The lecture is starting in hall C.

سخنرانی در سالن C آغاز می شود.

 • برای فعالیت های در حال انجام

He is writing an article on post war social housing.

او یک مقاله در مورد جنگ های اجتماعی می نویسد.

 • برای بیان تغییرات خیلی بزرگ

Due to human activity, average global temperature are rising.

به سبب فعالیت های انسانی، دمای متوسط کره زمین در حال افزایش است.

According to astronomers, the universe is still expanding.

مطابق نظر منجمان، دنیا همواره در حال گسترش است.

لغات نشانه که برای حال استمراری به کار می روند در ذیل آورده شده اند.

Now , at this moment, currently, this week/ month/ year.

ماضی ساده

ماضی ساده برای زمانی استفاده یم شود که به رویدادهای تاریخی اشاره داشته باشیم. در پاسخ به سوالاتی که با when شروع می شوند معمولا از ماضی ساده استفاده می کنیم. اگر بتوانید تاریخ ( یا هر زمانی در گذشته) را قید کیند نیز به ماضی ساده نیاز خواهید داشت.

Columbus’ first voyage was in 1492.

اولین سفر دریایی کلمبوس در سال 1942 بود.

Her article was published by built environment in 2009.

مقاله او در خصوص ساختار محیط زیست در سال 2009 منتشر شده بود.

The 2005 earthquake seriously damaged the buildings foundations.

زمین لرزه سال 2005 به پی های ساختمانی آسیب های جدی وارد کرد.

استفاده از ماضی ساده، به معنای آن است که رویدادی پایان یافته است.

We studied post war housing in Rotterdom for several years.

ما به مدت چندین سال در مورد جنگ های داخلی مطالعه کردیم.

واژگان مشخص کننده یا نشانه ماضی ساده  در ذیل آورده شده اند.

In 1992                                        this morning

Last year/month                     on Tuesday

Yesterday                     when…?

   به خاطر داشته باشید که بهتر است از do+ مصدر در جملات منفی و در جملات سوالی استفاده کنید.

Did you find a correlation between social cohesion and proximity to the urban center?

آیا شما بین انسجام اجتماعی و نزدیکی مراکز شهرها همبستگی خاصی را یافتید؟

Yes, we found that social cohesion increased with distance from the center.

بله، ما یافتیم که انسجام اجتماعی با فاصله از مرکز، افزایش می یابد.

No, we did not find any correlation.

نه ما هیچ گونه همبستگی را نیافتیم.

ولی با فعل to be  به این صورت است:

What were the results of the clinical trial?

نتایج آزمایشات بالینی چه بود؟

قانون: هرگز از دو شاخص زمانی استفاده نکنید. فعل گذشته + مصدر و یا از do+ مصدر در پاسخ به یک پرسش منفی استفاده کنید.

You didn’t find a correlation, did you?

شما هیچ همبستگی نیافتید؟ یافتید؟

Yes, I did find one!

بله، من یک مورد یافتم.

Did برای تاکید بیشتر اضافه می شود.

البته در برخی موارد نیز نیاز است که از حال ساده استفاده کنیم.

You don’t agree with smith’s analysis, do you?

شما با تحلیل اسمیت موافقت نمی کنید. این طور نیست؟

Yes, I do agree with his analysis!

بله، من با تحلیل او موافقت  می کنم.

ماضی استمراری

ماضی استمراری به کاری اطلاق می شود که در گذشته به صورت مستمر انجام می شده و ممکن است تا الان هم تمام نشده باشد.

It was raining at 7 PM.( it might still have been raining at 8 PM; it might even still be raining now; all we know is that it was definitely raining at 7PM.)

در ساعت 7 بعد از ظهر ، باران می بارید (ممکن است تا ساعت هشت بعد از ظهر هم باران ادامه داشته باشد و یا این که هنوز هم در حال باریدن باشد. همه ما می دانیم که قطعا در ساعت 7 بعد از ظهر باران می باریده است).

In the early 1980s, doctors in the united states noticed that gaymen were suffering from a new disease that attacked the immune system.

در اوایل سال 1980، پزشکان در ایالات متحده امریکا خاطر نشان کردند که افرادی هستند که از فجایع جدید رنج می بردند و سیستم ایمنی آن ها آسیب دیده است.

اغلب می توان ماضی استمراری را با یک کاری در گذشته مقایسه کرد. ( از نظر زمانی)

It was raining when we went out. ( when did we go out? We went out at 7 PM.)

زمانی که ما خانه را ترک کردیم، باران می بارید. ( چه زمانی ما خانه را ترک کردیم؟ ما در ساعت 7 بعد از ظهر خانه را ترک کردیم.)

We were analyzing the results when the computer crashed.

زمانی که کامپیوتر خراب شد، در حال تحلیل نتایج بودیم.

ترکیب ماضی ساده و ماضی استمراری بیانگر دو کاری است که در یک زمان انجام شده اند.

When we entered the hall, the lecture was starting. ( simultaneous: The speaker was already talking when we came in: we were a bit late.)

زمانی که ما وارد سالن شدیم، سخنرانی شروع شده بود. (زمانی که ما آمدیم ، سخنران صحبتش را شروع کرده بود یعنی این که کمی دیر رسیدیم. )

اگر در یک جمله دو بار از ماضی ساده استفاده شود، بیانگر دو رویدادی است که یکی پس از دیگری انجام گرفته اند.

When we entered the hall, the lecture started. (consecutives we arrived just in time. There might even be a cause and effect. The speaker waited until everybody was seated before he started.)

زمانی که ما وارد سالن شدیم، سخنرانی شروع شده بود. ( ما درست به موقع رسیدیم. ممکن است این جملات حالت علت و معلولی داشته باشد. یعنی این که سخنران منتظر شده باشد تا همه افراد در جای خود بنشینند و پس از آن سخنرانی را شروع کند.  )

علاوه بر واژگانی که بر زمان دلالت دارند، واژگان مشخص کننده دیگری هم هستند که برای مقایسه زمان به کار می روند. واژگانی مثل

When

While

حال کامل

حال کامل، رویدادی را در گذشته توصیف می کند که به گونه ای با زمان حال هم در ارتباط است. این فعل، کاربردهای متفاوتی در زبان انگلیسی، فرانسه یا آلمانی دارند. مهم ترین چیزی که می بایست به خاطر بسپاریم این است که بدانیم حال کامل یا ماضی نقلی، چه زمانی در انگلیسی به کار می رود؟ اگر یک  واژه زمانی در متن باشد که به گذشته اطلاق شود نیاز است که از ماضی ساده استفاده کنید.

ماضی نقلی یا حال کامل برای دو موقعیت به کار می رود.

 • رویدادهایی که اخیرا رخ داده اند و تمام شده اند.

There has been a further outbreak of violence in the west bank.

در بانک های غرب، خشونت شیوع بیشتری داشته است.

We have finished reading your article. ( we are ready to comment now.)

ما مطالعه مقاله شما را به اتمام رساندیم. ( آماده ایم که در مورد مقاله نظر بدهیم.)

 • رویدادهایی که تاکنون ادامه داشته اند.

Have you ever flown a plane?

آیا تابه حال با هواپیما پرواز کرده اید؟

I have never presented a paper to such a large audience before.

من تا کنون مقاله ای ارائه نداده بودم که تا این حد مخاطب داشته باشد.

This is the first time I have written an article in English.

اولین بارم است که یک مقاله به زبان انگلیسی نوشته ام.

تفاوت بین since, for , ago

تفاوت چندانی بین since , for , ago وجود ندارد ولی در این بخش به تفاوت های ظریف بین این سه واژه دقت می کنیم.

Since  به دوره و مدت زمانی اطلاق می شود که از گذشته شروع شده و تاکنون نیز ادامه داشته است.

For به یک دوره زمانی مشخص اطلاق شده و ago بیانگر مدتی پیش تابه حال است.

She has worked here since 2006.

او از سال 2006 در این جا کار کرده است.

She has worked here for five years.

او به مدت پنج سال در این جا کار کرده است.

She worked at ABB for two years before she got the job at the university.

او در ABB به مدت دو سال پیش از آنکه به شغل دانشگاهی اش برسد، کار کرد.

She started here five years ago.

او پنج سال پیش کار خود را شروع کرد.

Since  علامت ماضی نقلی یا حال کامل است. چون ارتباطی بین گذشته و حال را بیان می کند. For نیز علامت ماضی نقلی است ولی از سوی دیگر، استفاده از ago در جمله بیانگر این است که فعل این جمله باید به صورت حال ساده بیاید و تنها تمرکز روی گذشته است. واژگان مشخص کننده ماضی نقلی که به دوره و مدت زمان خاصی اشاره دارند در ذیل آورده شده اند.

Since                       lately                           first time/ second time

For                            just                               never/ ever

Already                       recently                        today

Up to now                  yet                                    this year/ month/ morning

How long …?

پرسش هایی که با how long شروع می شوند، اغلب نشان دهنده این است که فعل باید به فرم کامل آورده شود و پرسش هایی که با when شروع می شوند اغلب نشان دهنده این است که فعل باید به فرم گذشته آورده شود.

How long have you lived in Utrich?

چه مدت زمان است که شما در اوتریچ زندگی می کنید؟

When did you live in Germany?

چه زمانی در آلمان زندگی کردید؟

( این پرسش بیشتر بیان می کند که شما مدت زیادی نیست که در این منطقه زندگی کرده اید.)

در زبان انگلیسی با لهجه امریکایی استفاده از ماضی ساده زمانی صحیح است که کاری که در گذشته رخ داده است به نوعی با زمان حال نیز در ارتباط باشد.

Did you finish that book yet?

I already wrote the report.

آیا شما هنوز این کتاب را تمام کردید؟

من این گزارش را نوشتم.

به هرحال حتی در زبان انگلیسی ، با لهجه امریکایی نیز زمانی که زمان حال را بیان می کنیم، نیاز است از فعل های حال کامل استفاده شود.

به منظور نوشتن مقالات آکادمیک، تنها می بایست به واژگان مشخص کننده توجه کنیم و با استناد به این واژگان ، از فعل مربوطه استفاده نماییم. این شیوه معمولا در همه ژورنال ها قابل قبول است. علاوه براین ، استفاده از فعل های کامل همواره رسمی تر بوده و برای مباحث آکادمیک نیز مناسب تر می باشند.

حال کامل استمراری

حال کامل استمراری را می توان به سه صورت زیر به کار برد:

 • برای بیان فعالیت های اخیر

I have been working hard all day.

من کل روز را سخت در حال کار کردن بودم.

 • برای بیان فعالیت هایی که در گذشته انجام گرفته و آثارش در زمان حال هم مشاهده می شود.

Scientists have been searching for a vaccine for malaria for many years.

دانشمندان به مدت چند سال در حال تحقیق در مورد واکسن مالاریا بودند.

We have been considering your proposal.

ما در مورد پیشنهادیه شما در حال بحث و تبادل نظر بودیم.

 • برای توضیح در مورد موقعیت های کنونی

He is been jogging.

او در حال دویدن است.

به هرحال، فعالیتی نیز ممکن است بیان شود که ضرورتا هنوز پایان نیافته باشد.

It’s been raining (and it’s still raining).

باران می بارد. ( و هنوز هم باران در حال باریدن است).

Scientists have been searching for a vaccine for malaria for many years (and they still don’t have one).

دانشمندان چندین سال در حال تحقیق در مورد واکسن مالاریا بودند. ( و هنوز هم موفق به کشف آن نشدند).

واژگان نشانه که برای حال کامل استمراری به کار می روند همان واژگان حال کامل هستند.

ماضی کامل یا ماضی بعید

ماضی کامل و ماضی کامل استمراری ، همان کاربردی را دارند که ماضی نقلی و ماضی نقلی استمراری دارند. با این تفاوت که به اتفاقی در گذشته اشاره می کنند. ماضی بعید معمولا بیانگر رخ دادی است که در گذشته وپیش از یک رخداد دیگر انجام گرفته است و رخداد اولی کاملا تمام شده باشد.

We had already finished our paper when we realized we had omitted the data on Birmingham.

ما زمانی که داده ها را از بیرمنگام حذف کردیم، مقاله مان را تمام کرده بودیم.

Hitler had already annexed the Sudetenland when he invaded Poland.

هیتلر زمانی که به سودتلند رسیده بود که به هلند حمله کرده بود.

به ویژه در خصوص رویدادهای تاریخی می توانیم به جای همه افعال ماضی از ماضی بعید استفاده کنیم.

Hitler annexed the Sudetenland before he invaded Poland.

استفاده از ماضی بعید بیشتر تاکید روی ارتباط زمانی دارد. ولی موقعیت مکانی نیز مطرح می شود. ماضی بعید به رویدادی اطلاق می شود که پیش از یک رویداد دیگر نیز اتفاق افتاده باشد و اغلب حالت مقایسه ای دارد.

واژگان مشخص کننده ماضی بعید عبارت اند از:

Before + فعل گذشته یا شاخص زمانی

When+ فعل گذشته

After + فعل گذشته

ماضی بعید استمراری

ماضی بعید استمراری بیانگر فعالیتی است که پیش از یک فعالیت دیگر در گذشته انجام گرفته است.

We had been explaining the procedure for ten minutes when a participant raised his hand.

ما به مدت ده دقیقه فرایند را توضیح دادیم و در همان اثنا یک شرکت کننده دست خود را بالا برد.

در فرم استمراری این فعل، ضرورتا فعالیت مربوطه پایان نپذیرفته است.

By 1290 they had already been working on Chartres for 20 years (but they weren’t finished yet).

تا سال 1290 آن ها به مدت 20 سال بود که روی فرایند چارترس کار کرده بودند. ( ولی هنوز آن را تمام نکرده اند).

همان طور که در مورد ماضی کامل یا ماضی بعید بیان شد، حالت مقایسه ای بین دو فعل ماضی وجود دارد.

خوشبختانه استفاده از ماضی کامل و ماضی کامل استمراری چندان در زبان انگلیسی رایج نیست و در متون اکادمیک و دانشگاهی نیز به ندرت به کار می رود.

در بسیاری از رویدادهای تاریخی ماضی ساده و ماضی استمراری را می توان به جای یکدیگر به کار برد و استفاده از آن ها بسیار ساده است. تنها زمانی نیاز دارید که از ماضی کامل استفاده کنید که تاکیدتان روی کاری باشد که پیش از کار دیگر انجام گرفته است.

واژگان مشخص کننده ماضی کامل استمراری همان واژگان مشخص کننده ماضی کامل می باشد.

آینده

چهار راهکار وجود دارد که در زبان انگلیسی در مورد آینده صحبت می کنیم.

 • استفاده از will , shall

زمانی از will, shall استفاده می کنیم که قصد این را داشته باشیم که تصمیم جدیدی بگیریم.

I haven’t decided where to submit my paper. Where shall I send it? I know, I’ll submit it to the journal of Planning Analysis.

من هنوز تصمیم نگرفته ام که کجا مقاله ام را ثبت کنم. کجا باید بفرستم؟ من می دانم. من مقاله ام را برای ژورنال تحلیل برنامه ثبت خواهم کرد.

Will معمولا برای تاکید به کار برده می شود.

I promise I won’t be late. (won’t = will not)

قول می دهم که دیر نخواهم کرد.

I am certain scientists will eventually find a cure for AIDS.

مطمئن هستم که دانشمندان معالجه ی ایدز را کشف خواهند کرد.

برای جملات پرسشی هم از will استفاده می شود.

When will your paper be published?

چه زمانی مقاله شما منتشر خواهد شد؟

Shall فرم قدیمی will است. در زبان انگلیسی معاصر معمولا وقتی که در مورد شخص غایب یا سوم شخص صحبت می کنیم shall را به کار می بریم.

ولی زمانی که رویدادها تحت اختیار و کنترل ما نیستند از will استفاده می کنیم.

Will I get the prize? I really don’t know.

آیا من جایزه را خواهم گرفت؟ واقعا نمی دانم.

 • Be going to

زمانی که قصد انجام یا اجرای برنامه ای را در آینده داشته باشیم از be going to استفاده می کنیم.

I’m going to see a film this weekend.    

قصد داریم که آخر هفته یک فیلم ببینیم.

Her article is going to be published in March.

قرار است مقاله او در مارس چاپ شود.

هم چنین برای بیان پیش بینی ها نیز از be going to استفاده می کنیم.

 • حال استمراری

برای بیان برنامه هایی که در آینده قرار است عملی شود از حال ساده استمراری استفاده می کنیم.

Built environment is publishing her article in March.

سازمان حفاظت از محیط زیست مقاله او را در ماه مارس چاپ می کند.

I’m going to the cinema this weekend.

قرار است آخر هفته به سینما بروم.

این فرم فعل، استمراری است و روی فعالیتی تاکید دارد که قرار است در آینده انجام گیرد و فرم آن نیز رسمی تر از going to  است.

 • حال ساده

برای بیان وقایع در آینده ( به ویژه برنامه های زمان بندی شده ) از حال ساده استفاده می کنیم.

The train leaves at 7:28.

قطار ساعت 7:28 حرکت می کند.

The meeting starts at 10 Am.

جلسه ساعت 10 صبح شروع می شود.

افراد غیر بومی بیشتر برای بیان آینده از will استفاده می کنند. ولی افراد بومی be going to با حال استمراری بیشتر به کار می روند. به هرحال در نظر داشته باشید که زیاد از will در مقاله خود استفاده نکنید.

برای نوشتن مقالات آکادمیک یا دانشگاهی اغلب چندان نیازی ندارید که از فعل آینده استفاده کنید. ولی زمانی که به بخش های خاصی از مقاله خود اشاره می کنید، ترجیح بر این است که از حال ساده استفاده نمایید.

We present our conclusions in section 4.

ما نتیجه گیری را در بخش 4 ارائه می دهیم.

یا

Section 4 presents our conclusions.

بخش 4 نتیجه گیری ما را ارائه می دهد.

استفاده از will بسیار رسمی است ولی حال ساده بیشتر و بهتر یک واقعیت را توصیف می کند.

در بخش نتیجه گیری مقاله بهتر است که از hope/believe/ think استفاده کنید.

We hope that further investigation will explain this phenomenon.

ما امیدواریم که پژوهش های بیشتر، این پدیده را توصیف خواهد کرد.

انواع لغاتلغات نشانهفعل
کلماتی که بیانگر تناوب هستند.Often            usually

Never                  

Sometimes

Always                    Seldom

Every week/ month / year frequently

حال ساده

I write

کلماتی که به حال ارجاع داده می شوند.Now

Right now

At this moment

Currently

This week / month/ year

حال استمراری

I am writing

کلماتی که بیانگر ارتباط زمان با گذشته باشد.In 1992          when?

Yesterday            this morning

Last week/ month./ year

On 22 february

On (last) Friday

گذشته ساده

I wrote

کلماتی که بیانگر مقایسه در گذشته باشد.When

While

گذشته استمراری

I was writing

کلماتی که بیانگر ارتباط با زمان حال باشد.Since              lately

For           never

Just     

This week / month / year

Already

Yet

Up to now

So far

Recently

Have you ever …?

How long …?

حال کامل

I have written

یا

 

حال کامل استمراری

I have been writing

کلماتی که بیانگر ارتباط با  زمان گذشته باشد.Before

When

Until

after

گذشته کامل

یا گذشته کامل استمراری

I had been writing

برای دیدن دیگر آموزش های زبان لینک های زیر را ببینید

واژگان زبان انگلیسی

7 راهکار برای تقویت مهارت شنیداری

دیدگاهتان را بنویسید