post

از ترجمه های شتابزده بر حذر باشید!

همه دانشجویان و کسانی که به نحوی به مقاله های علمی یا ترجمه مقاله ها سروکار دارند کم و بیش یک بار با ترجمه های شتابزده روبرو شده اند که ارزش علمی چندانی نداشته و از لحاظ اصول فنی ترجمه دارای نقایص بسیاری بوده است. این تفکر که هر کسی که اندکی به یک زبان خارجی آشنایی دارد.

بیشتر بخوانید