ترجمه مقاله فلسفه

ترجمه مقاله فلسفه

ترجمه مقاله فلسفه

تحقیق خلق ریسک جدید:از چشم انداز پایه گذاری شده برای افق های تازه

کوین لیدل و کیم کلیور

فلسفه و طرح مجموعه

هدف اصلی این کتابچه روی تحقیق خلق ریسک جدید (NVC) برای مشارکت برای اشتراک بزرگتر دانشمان از طریق ارائه یک دامنه متفاوت از تحقیق روی جنبه های گوناگون عنوان است.این یک تناقض نما نیست،واحد بزرگتر تنها می تواند بوسیله غربال کردن یک دامنه گسترده از چشم اندازها و علایق در طول زمینه و پژوهش برای زمینه مشترک صورت بپذیرد.بخش ها در این مجموعه اصولا کارهای مواجه انتقادی هستند.در انتخاب نسبت ها برای این جلد،ما مقالات مناسب واحدهای سنتی  هر یک از مطالعات جهت دار تجربی و مفهومی را مطالعه می کنیم.در عوض،هنگامی که ما تقاضایمان را برای این مقاله منتشر کردیم،بیان کردیم که مأموریت کتاب تفسیر انتقادی بود.ما کاری را که روی جنبه های مهم پژوهش خلق ریسک جدید متمرکز بود و بصورت انتقادی بهبودهایی را برای ناحیه مورد توجه بحث می کند،کشف می کند،نقد می کند و پیشنهاد می دهد را جستجو کردیم.

ترجمه مقاله فلسفه

یک خواننده این کتاب و هر بخش فردی در طول آن باید یک احساس قوی از هر دو بیان هنر (در زمینه  پژوهش  خلق ریسک جدید چه انجام گرفته و نگرفته است) و بیان آنچه که می توانست و باید باشد (زمینه جهت گیری های آینده باید بهبود دانش و خطاب قرار دادن موضوعات ضروری باشد) را بدست آورد.ما یک فرصت برای پژوهشگران باتجربه ریسک جدید فراهم آوردیم تا به جهان بگویند که نه تنها زمینه کجا بوده است،بلکه کجا باید برود.پاسخ ها و واکنش ها یک مجموعه درون نگر و انگیزه دهنده از مقالات خواهد بود که ما امیدواریم دارای ارزش کاربردی بزرگ برای پژوهشگرانی باشد که در این زمینه حیاتی و به سرعت ضروری کار می کنند.

ترجمه مقاله فلسفه

مهم است که یادآور شویم که به عنوان سردبیران، ما معادلی برای اصطلاح خلق ریسک جدید با کل زمینه کسب و کار نداریم.ما به آن به عنوان یک زیرمجموعه از ادبیات کسب و کار گسترده تر مجزا توجه می کنیم.ما این دید را روی هر یک از حامیان برای این مجلد اجبار نکردیم اما از هر نویسنده یا تیم نویسندگی تقاضا کردیم که باید آنها اینچنین دوست داشته باشند تا یک شرح کوتاه را برای بهره خوانندگان کتابچه از استثنای (اگر هر ) که آنها عقیده دارند بین کسب و کار و خلق ریسک جدید وجود دارد فراهم آورند.این دیدگاه های نویسندگی به شکل پیوست،جاییکه می تواند دیده شود که اکثر نویسندگان با چشم اندازهایمان بدون محدود کردن دیدگاه های گوناگون یا قرار دادن لغات در دهان های نویسنده گانمان سهیم اند،فراهم می آید.

ترجمه مقاله فلسفه

این کتابچه،در اشتراک با بخش 2 هیندل و ال-شنفری در بخش 2، مفتخر است تا با تعریف کارتر (1996:ص52) از خلق ریسک جدید مطابقت دارد که بیان می دارد:خلق سازمان شامل آن حوادثی است که قبل از آن سازمان سازمانی که است شود.خلق سازمان شامل آن عواملی است که به فرآیند شروع یک کسب و کار منتهی می شود و بر آن تأثیر می گذارد.لغت خلق مهم است.مرکز توجه در این کتابچه بدون تکیه روی خلق کسب و کار جدید بجای ریسک های موجود است.این مورد حتی برای بخش هایی که ممکن است جدا از این تأکید به نظر برسند صدق می کند.برای نمونه،بخش جاناتان لوی،گاوین دون و بنویت لولوکس روی کشف اسطوره های شکست کسب و کار،به طور سطحی به نظر می رسید تا اطراف کسب و کار در پایان چرخه زندگی شان به جای شروع باشد.از اینرو،از دانه درخت می روید.ترس شکست یک اختلاف عمده برای تولد ریسک های جدید است.بنابراین رد اسطوره های نادرست درباره میزانهای شکست از اهمیت اساسی برای درک منطق پس تولدهای کسب و کار و اعتبار خالق شان است.ما مجموعه را تحت 4 عنوان اصلی سازماندهی کردیم:1-تبلیغات زمینه 2-چشم اندازهای نظری 3-اطلاعات و اندازه گیری 4-NVC از طریق لنزهای زمینه ای.

ترجمه مقاله فلسفه

تبلیغات زمینه

برای گشایش مجموعه،کوین هیندل و دافر ال-شنفری یک تحقیق تحلیلی از ادبیات خلق ریسک جدید با هدف فراهم آوردن یک تصویر جامع و صرفه جو از مضامینی که ادبیات تحقیق شامل می شود را فراهم می آورند.آنها تلاش می کنند تا چشم انداز تحقیق خلق ریسک جدید را با شروع با دید مختصر برای ادبیات گسترده تری به منظور سعی برای دست انداختن برخی از موضوعات و مضامین کلیدی در زمینه پیوسته کسب و کار و دوران کودکی خلق ریسک جدید را طرح ریزی کنند.آنها برخی از موضوعات قطعی کلیدی را خلاصه می کنند که روشنگر آنچه است که تحت اصطلاح “خلق ریسک جدید” معنی می شود و بر برخی از حامیان،چشم اندازها و مسائل در پیوند با مفهوم سازی و طبقه بندی ریسک های جدید قبل از کشف و ارزیابی چندین نگرش دقیق برای هدایت تحقیق کسب و کار چنانچه بر خلق ریسک جدید تأثیر می گذارند،تأکید می کنند.آنها بوسیله جمع کردن چشم انداز تحقیق خلق ریسک جدید چنانچه آن قبل از نشر مقالات ارائه شده در این کتاب قرار دارد نتیجه گیری می کنند.

ترجمه مقاله فلسفه

آنها یک نقشه مضمون تحقیق خلق ریسک جدید را تولید می کنند  که یک دید ادبیات NVC را مختلف می کند که ممکن است برای پژوهشگرانی که آرزو دارند تا کار آینده خاص را در زمینه توسعه عمومی زمینه در تاریخ بجا بگذارند مفید باشد.تکمیل نگرش تحلیلی هیندل و آل-شنفری تأکید تاریخی ارائه شده در هانس لاندستروم و فردریک آستورمزی است.سؤال حقیقی آنها چیست؟الگوها و تنوع در ادبیات خلق ریسک جدید که کارهای سابق و پیشگام ویلیام بی،گارتنر،لاندستروم را تأکید می کند،پژوهش روی خلق ریسک را درون زمینه تحقیق کسب و کار به طور عام قرار می دهد.تحلیل و بحث اصولا بر اساس یک مجموعه از تحلیل کتابخانه ای که از شاخص خلق علوم اجتماعی (SSCI) برای انتشارات مرجع روی کسب و کار و خلق ریسک جدید انتشار یافته بین 1956 و 2007 استفاده می کند هستند.

ترجمه مقاله فلسفه

بصورت تعجب آمیز،نتایج نشان می دهند که خلق ریسک می تواند به عنوان یک ناحیه نسبتا کوچک در طول زمینه پژوهش کسب و کار مشخص شود.در عین حال، بسیاری از گفتگوهای مختلف در طول ناحیه قصد می شوند که از مفاهیم مختلف به منظور درک پدیده متفاوت در پیوند با خلق ریسک به مرور استفاده می کنند . ،پژوهش تحت شرایط عناوین پژوهش مرکزی قابل تغییر و پویا بوده است.علی رغم این تنوع،از اینرو،پژوهش روی خلق ریسک جدید به نظر می رسد که یک تمایز نسبتا شفاف را درون دو پایه دانش آشکار می شود که بوسیله اینکه آیا مرکز توجه روی سطح ریز یا درشت تحلیل است متمایز می شود.ما همیشه در مخاطره تفکری هستیم که پژوهش جدید جایگزین قدیمی می شود بجای اینکه بر اساس آن ساخته شود. گرانتر در تصویر سازی دوباره اش از دست یابی جامعه ویلیام بی، ثابت می کند که چرا چنین است که او همیشه جایگاه مفتخر و غالب را طبق نظر وی نه تنها بوسیله لاندستروم و آستروم بلکه بوسیله هر کسی که عمیقا درباره تحقیق کسب و کار دقت و فکر می کند و به میراثش احترام می گذارد حفظ می کند.

ترجمه مقاله فلسفه

گارتنر محققی است که در جلو چالش برای آنچه که بسیاری به عنوان نگرش قدیمی و غیر قابل باور جستجوی درک درباره کسب و کار و خلق ریسک جدید در ویژگی ها و توصیفات کسب و کار فردی بود و باقی می ماند.آیا ما ایده اشتباه را به خارج از مدت ها پیش پرت کنیم؟بسیار خوب،مقاله شکننده زمینه گارتنر (1988) که به  “چه کسی یک کارآفرین است؟ ” لقب گرفت.(در آن سؤال اشتباه  است )یک چالش مستقیم بوسیله  یک محقق جوان برای غلبه کلی و برتری تحت چالش یک حکیم تجدید شده بود:دیوید ام سی کللاند.هنوز اینجا در این بخش برای این کتابچه،گارتنر  عمق و گشایش ذهن و باروری روح را بوسیله بازبینی و کشف کتاب ام سی کلاند 1961 دستیابی جامعه در جستجوی خردی که آنرا او ممکن است در انتقادات ابتدایی ترش از دست داده باشد،ثابت می کند.

ترجمه مقاله فلسفه

کشفش آشکار می کند که این نیاز ام سی کلاند برای دست یابی ممکن بود به عنوان یک عمل تصویر سازی دیده شود.گارتنر در خوانش دوباره درون نگرانه اش از اثر کلاسیک ام سی کللاند کشف می کند که نیاز برای دست یابی کتابچه پژوهش روی خلق ریسک جدید کمتر یک ویژگی یا توصیف افراد و بیشتر از یک قابلیت احساس درباره آینده شخص است.گارتنر روی نسبت های دست یابی جامعه برای توسعه ادغام چشم انداز که نیاز برای دست یابی یک نسبتی است که افراد درباره اینکه چطور آنها ممکن است خودشان را تصور کنند تمرکز می کند.نیاز برای دست یابی،بنابراین به عنوان یک چشم انداز (و به طور خاصتر یک نما) ویژگی یک دید فردی از خودشان دیده می شود.بخش با برخی از پیشنهاات برای اینکه چطور یک خوانش از نیاز برای دست یابی به عنوان یک عمل تصویر سازی ممکن بود بر هر دو نظریه و اصل در کارآفرینی تأثیر بگذارد پایان می یابد.خوانندگان مقید می شوند که این بخش را با یک حساسیت بیشتر برای حقیقت که کارهای برجسته تحقیق حقایق هنری تاریخی و علمی هستند ترک کنند.درکمان از خلق ریسک جدید باید هم جامع باشد و هم جاری.اولین کار کتابچه تحقیق روی خلق ریسک جدید این است که هاندل را با دقت بیان کند.بهترین چالش ها برای ایده پایه گذاری شده از آنهایی می آید که عمیق ترین توجه را برای تفکری که آنها را خلق کرده دارند.

ترجمه مقاله فلسفه

چشم انداز نظری

در خلق ریسک قسم جدید،سیری ترجسن،آماندا الام و گاندیدا جی بروش یک دید کلی از بیان زمینه با توجه به تحقیق کسب و کار زنانه را شامل دیدهای ادبیاتی دقیق روی کسب و کار زن و یک ارزیابی از پیشرفت فراهم می آورند.آنها از بازبینی تحقیق کسب و کار بروش (1992) که از یک مجموعه بروز از مقالات انتشار یافته از 1993 تا 2008 استفاده می کند کپی برداری می کنند.آنها نوع طبقه بندی،مبنای نظریه بیان شده،روش شناسی و تکنیک های تحلیل آماری را بررسی می کنند و با پیشنهادات برای دستورالعمل های تضمینی برای آینده شامل نظریه های جدید،اطلاعات جدید،روش شناسی های جدید و یک تمرکز روی موضوعات جزمی نتیجه گیری می کنند.

ترجمه مقاله فلسفه

دبورا بلاک من و میگوئل ایماز در خلق دانش متجاوز در کسب و کار،روش های جایگزین مخاطب قرار دادن سؤالات را پیشنهاد می دهند که می تواند تفسیرهای متصورتر درباره جستجوی خلق ریسک جدید تولید کند.بحث روی اینکه کسب و کار و خلق ریسک جدید چه هستند یا نیستند تمرکز ندارد بلکه روی اینکه چطور دانش خلق می شود تمرکز دارد.آنها نشان می دهند که چطور دیالوگ بکار رفته برای تولید تفسیرات اعمال و رفتارها ممکن است توان بالقوه برای شرح های جایگزین را محدود کند.نویسندگان بیان می کنند که مفهوم تجاوز می توانست برای شکستن بسیاری از مرزهای بصورت رایج پذیرفته شده و مدل های روحی یافت شده در طول پژوهش خلق ریسک پذیرفته شود.مبناهای سبب شناسی مختلف برای کشف اینکه چطور آنها ممکن بود به محصولات تغییر یافته در پژوهش منتهی شوند و چطور روش های مختلف برخی از اشکال ریسک را طلب می کنند و دیگران طلب نمی کنند بررسی می شوند.

ترجمه مقاله فلسفه

نویسندگان محققان NVC را برای بازسازی تحقیق خلق ریسک جدید تحت یک درک دیالوگی پویا از خلق دانش به چالش می کشند.این نگرشی را که آنها بحث می کنند  شکل بندی واحد را که نمی تواند تحت شرایط فرآیندهای قابل پیش بینی،قابل کپی برداری،مکانیکی و متنی شرح داده شود ممکن می سازد.خلق ریسک جدید تنها می تواند به عنوان یک فرآیند خلق در طول متن و زمینه حوادث شامل درک شود.نویسندگان بوسیله پیشنهاد یک توجه افزون روی بنیادگرایی اجتماعی،پست مدرنیسم و نظریه پیچیده در ترکیب با یک آگاهی گسترده تر از تردید گرایی و پراگماتیسم و اهمیت کل ها نتیجه گرفتند.مضامینی وجود دارند که قویا با نویسندگان بعدی-خصوصا مولج و ربرنیک طنین انداز می شوند.بسیاری از محققان کسب و کار و محققان خلق ریسک جدید بصورت انبوه بر روی شرایط سوار می شوند و خالق عادت تحقیق شده اند.

ترجمه مقاله فلسفه

آیا ما با برخی از نسخه های افراطی ترمان موافق هستیم یا خیر.بلکمن و ایماز ما را با خطرات تأسیسات تنها جاییکه ما قبلا انجام داده ایم و برانگیختن توان های بالقوه راه های هنوز کشف نشده آشنا می سازند.در این بخش،جان لگ سؤال چه ادبیات اقتصادی با درک خلق ریسک جدید سهیم است؟ را مطرح می سازد.او نتیجه می گیرد که ادبیات اقتصاد مسیر اصلی، نسبتا اندک است تا درباره قالب ریسک جدید بگوید و آنچه آن می گوید طنین اندک با حقیقت همانگونه که بوسیله کارآفرینان و آنهایی که فرآیندهای کسب و کار را مطالعه می کنند تجربه شده دارد.درحالیکه برخی از نوشته های علم اقتصاد بر روی جنبه های منزوی فرآیندهای خلق ریسک جدید تدریس می کنند،هیچیک از آنچه او کشف کرده تلاش نمی کند تا به الحاق جامع تمام جنبه های انتقادی دست یابد.او به نشان دادن اینکه ممکن است تا یک فرآیند خلق ریسک جدید صاحب سبک از نظر اقتصادی را بازسازی کنیم ادامه می دهد.ماتجاز مولج و میروسلاوا ربرنیک یک نگرش مجدد و چالش برانگیز برای راهی که ما ممکن است درباره خلق ریسک جدید فکر کنیم را با مدل سازی فرآیند ریسک پذیری جدید نوآورانه تحت شرایط تفکر سیستمیک دیالکتیکال  پیشنهاد می دهند.

ترجمه مقاله فلسفه

آنها بحث می کنند که خلق یک ریسک جدید می تواند یک نوع فرآیند انتشار اختراع-نوآوری بررسی شود که نوآوری را نتیجه می دهد،اگرچه آن نوآوری را بصورت یک سود برای کاربران،نویسندگان و مالکان انتقال می دهد.ریسک های جدید در یک درصد خیلی کوچک موفق بوده اند همانگونه که دیگر تلاش های نوآوری چنین بوده اند.مولج و ربرنیک مفهوم چالش برانگیز کل گرایی لازم را شرح می دهند.ناشی از تفکر سیستم ها، ایده آن است که یک نگرش جامع برای ریسک پذیری جدید (یا در واقع هر فعالیتی)نیاز ندارد تا چنین نافذ در یک کار باشد همانگونه که برای تمام اهداف کاربردی ناممکن می شود.ممکن است تا روح کل گرایی واقع گرا نسبت به تقلیل گرایی ناتوان کننده از طریق عقیده آنچه برای یک مشکل فرضی ضروری است را در بر بگیریم.

ترجمه مقاله فلسفه

شخص هرگز نمی تواند هرچیزی را که روی یک موقعیت عمل می کند انجام دهد،اما شخص می تواند و باید یک دامنه گسترده از موضوعاتی را که به طور یقینی وابسته هستند- و تنها جدا از پیچیدگی فرض نمی شوند بوسیله بررسی تنها یک مجموعه کاهش یافته مصنوعی از متغیرها خطاب قرار دهند.مولج و ربرنیک بحث می کنند که رفتار کل گرایی بنا به ضرورت می تواند یک مبنای بهتر را برای موفقیت های ریسک جدید نسبت به تک بعدی بودن متخصصانی که انعطاف ناپذیر و خیلی تنگ نظر برای موفقیت و بدون همکاری خلاقانه بین رشته ای هستند فراهم آورد.

ترجمه مقاله فلسفه

البته،این قابلیت برای بسیاری از متخصصان دشوار است تا حاصل شود.درحالیکه تنوع های دیگر از نظریه سیستم ها درباره مسائل و مشکلات دیگر مفید هستند،مولج و ربرنیک بحث می کنند که نظریه سیستم های دیالکتیکال مولج،در 35 سال از توسعه و کاربرد ثابت کرده تا یک نگرش مفهومی و کاربردی  مفید را برای مدل سازی فرآیند ریسک پذیری جدید نوآورانه و نگرش بالقوه برای انتصاب چنین نگرش باریکی برای اینچنین فعالیت پیچیده ای تقدیم می کند.کیم،کلیور،ماجبریت روستگارد اوالد و کوین هیندل، در شبکه های اجتماعی بخششان و خلق ریسک جدید:گوشه تاریک شبکه ها سعی می کنند تا تحقیق آینده روی شبکه های کارآفرینی را برای اشتمال نه تنها چشم انداز مثبت و بهینه روی اینکه چطور شبکه های اجتماعی خلق ریسک جدید را تقویت می کنند بلکه همچنین محدود کردن مکانیزم هایی را که در آن شبکه های اجتماعی ممکن است تحمیل شوند تقویت کنند.بر اساس مرور انتقادی مطالعات قبلی روی شبکه های کسب و کار،آنها به بسیاری از فرضیاتی که قبلا برای اهدا و توسعه 4 پیشنهاد جدید داده شده اند و بحث می کنند که باید ارتباط پایه برای تحقیق آینده روی شبکه های کارآفرینی باشد حمله می کنند.این 4 پیشنهاد از این قرارند:

1-افراد تنها عاملان هدفمند نیستند

2-قسمتی از شبکه از گذشته گرفته شده است

3-روابط منتشر هستند

4-محیط های پیرامونی گوناگون در زندگی باهم ترکیب می شوند.

ترجمه مقاله فلسفه

تعهد کارآفرینی و خلق ریسک جدید آلین فایول،الیور باسو و ارنو تی تورنیکوسکی:یک کشف مفهومی شامل یک معرفی مهم برای درک بهتر پدیده تعهد برای فرآیند خلق ریسک جدید است.آنها نظریه های روانی-اجتماعی اصولی تعهد را با شروع یک تحلیل از مفاهیم و نظریه های توسعه یافته در هر دو زمینه اجتماعی و روان شناسی اقناعی را مرور می کنند.آنها سپس عقیده تعهد را در طول زمینه کسب و کار بوسیله تحلیل غالب ترین کارهای وقف شده برای موضوع و دقت در دو مورد تجربی بررسی می کنند.آنها نگرش های روان شناسی- اجتماعی را برای تحلیل موارد و  در پرتو یافته هایشان بکار می برندو  دو چشم انداز برای درک بهتر قالب و  اصرار روی تعهد کسب و کاری قبل از  ارائه عناصر اولیه یک مدل بالقوه از پدیده را پیشنهاد می دهند.

ترجمه مقاله فلسفه

اطلاعات و اندازه گیری ها

بخش فیلیپ هاش،کیم و هوارد ای آلدریچ،ما هنوز اینجا هستیم؟

چالش های اندازه گیری در مطالعه ریسک های جدید مستقیما محققان را با مشکلاتی،  هنگامی که تلاش می کنند تا دقیقا محصولات ریسک جدید را شرح و اندازه گیری کنند،مواجه می سازد. با فرض جنبه های غیر خطی و چند بعدی از سازماندهی ریسک های جدید،این تعجب آور نیست.و هنوز تحقیق ریسک جدید با توجه به فعالیت هایشان، اغلب از مؤلفه های مجزا استفاده می کند یا وابسته به مفاهیم پایه است.زیرا شرح های نظری نشان می دهند که خلق ریسک یک فرآیند است،هدف کیم و آلدریچ این است که تحقیق آینده باید تلاش کند تا مدل های اندازه گیری چند بعدی را که پیچیدگی پایه ریزی فرآیند را انعکاس می دهند در هم ادغام کند.آنها نشان می دهند که اینچنین مدل هایی محققان را قادر می ساختند تا گام را فراتر از پایه ریزی اکتشافات و یادگیری تطبیقی و دیگر مکانیزم های بازخورد بر مبنای خطی بگذارند.در یک چالش مهم برای اجرای خرد دریافتی بصورت گسترده و اشتباه،جاناتان لوی،گاوین دون و بنوت للوکس ادبیات را روی مفاهیم و اندازه گیری های فناپذیری کسب و کار جدید مرور می کنند و به شکاف های گسترده و دائمی بین مفاهیم و اندازه گیری ها توجه می کنند.آمارهای رسمی نشان می دهند که میزان های باقی مانده از کسب و کار جدید در اقتصادهای پیشرفته تمایل دارند تا حدود 80 درصد پس از یک سال و حدود 50 درصد پس از 5 سال باشند.میزان های شکست حدود نیم تا یک سوم عکس میزان باقی مانده وابسته به اینکه چطور شکست تعریف شود می باشند.یک تحقیق از تخمین ها روی وب گسترده جهانی حداکثر میزان شکست نقل شده را 50 درصد پس از یک سال یافت.شرح ها برای این شکاف بین مفهوم و آمارهای رسمی شامل روش تولدهای شرکت  علایق گسترده و اندازه گیری شده و عدم هدایت مرجع یابی هستندلوی،دان و للوکس، با استفاده انگلستان به عنوان یک نمونه تخمین می زنند که میزانهای کسب و کار نوبنیاد می توانست تا یک سوم افزایش یابد،اگر مردم میزان شکست درست را برای کسب و کار جدید می دانستند

ترجمه مقاله فلسفه

مطالعه استرالیایی جامع بخش پر داویدسون،پائول استف انز و اسکات گردن از ظهور کسب و کار (CAUSEE):طرح،مجموعه اطلاعات و نتایج توصیفی یک توصیف جزئی از یک برنامه تحقیقی در دست اقدام است که عوامل کشف نشده را در نظر دارد که فرآیند ظهور فعالیت ها و سازمانهای اقتصادی جدید را بر می انگیزاند،منع می کند و تسهیل می سازدCAUSEE یک مطالعه هیئت طولی از فعالیت های اقتصادی جدید است که منطق طرح توسعه یافته در مطالعات هیئت برنامه از پویایی کارآفرینی را (PSED) دنبال می کند.

در این بخش،نویسندگان به دقت شرح می دهند که چطور CAUSEE خودش را از پیشروان نظیر PSED قبل از اینکه آنها روی طرح تحقیق و حکومت مجموعه اطلاعات تفصیل دهند،متمایز می سازد و برخی از نتایج توصیفی جالب را ارائه می دهند.

 

ترجمه مقاله فلسفه

NVC از طریق لنزهای متنی

با خطاب قرار دادن اهمیت متن برای فرآیند کارآفرین بیان شده در بخش های قبلی بوسیله بلک من و ایماز و مولج و ربرنیک،نتیجه گیری گروه از بخش ها، جنبه های وابستگی خلق ریسک جدید را کشف می کندنویسندگانمان ثابت می کنند که خلق ریسک جدید شامل مفاهیم و ارزش های متفاوت برای مردم است که در زمینه های مختلف آشکار شده است و نقش های مختلف را وابسته به این زمینه ها بازی می کنددر زمینه فرهنگی به عنوان یک دخالت کننده رفتار سرمایه گذاری کارآفرینی شخصی،فردریک کروپ،نوئل جی و گاری هنکوک تأثیرات فرهنگ کلی را روی تصمیمات سرمایه گذاری از 3 گروه مختلف سرمایه گذاران معادل شخصی بررسی می کنند:کاپیتالیست های ریسک (VCs)،فرشته های کسب و کار (Bas) و سرمایه گذاران رابطه محور (دوستان و خانواده ها).

ترجمه مقاله فلسفه

آنها بحث می کنند که فرهنگ ملی بر تصمیم برای سرمایه گذاری در ریسک های کسب و کار کارآفرینی در روش های مختلف برای هریک از 3 گروه سرمایه گذار معادل شخصی تأثیر خواهد گذاشت.VC ها، سرمایه گذاران حرفه ای هستند و یک فرهنگ حرفه ای دارند که برخی از تفاوت ها در فرهنگ ملی را به حداقل می رساند و از آن فراتر می رود.در مقایسه،سرمایه گذاران رابطه محور،بسیاری از آنها که نوع دوستانه روی یک مبنای تک کاره در خانواده یا کسب و کار دوستان سرمایه گذاری می کنند بیشتر از همه تحت تأثیر فرهنگ ملی هستند.تصمیم سرمایه گذاری برای دوستان و خانواده یک کارکرد قدرت و طول رابطه،نیازها و جایگزین های دریافتی برای کارآفرین و یک احساس اجبار است.نویسندگان پیشنهاد می دهند که تأثیرات فرهنگ ملی روی تصمیم گیری سرمایه گذار  توصیه کننده کسب و کار تا حدی بین VC و تصمیم گیری سرمایه گذار رابطه محور قرار دارد که وابسته به سطوح تجربه سرمایه گذاری توصیه کنندگان کسب و کار است.مالین برنبک،آلن ل کارسرود و جرم آ کاتز تفاوت های مفهومی و مسائل مفهومی را در فراهم آوردن حمایت دولت برای خلق ریسک جدید  تحقیق و بررسی می کنند.

ترجمه مقاله فلسفه

برنامه های توسعه اقتصادی دولت سرمایه گذاری هایی را در کسب و کار موجود یا بالقوه در مواجهه با چندین مسأله شکل می دهد.این بخش مفاهیم کارآفرینی را بوسیله نقش آفرینان گوناگون در جامعه مخاطب قرار می دهد و یک مسأله خاص را هنگامی که سیاست ها بر اساس مفاهیم دیوانسالاری خیلی متفاوت از دعوای بالقوه سیاست ها بر اساس کسب و کار هستند، مخاطب قرار می دهد.مسأله با استفاده از 3 عامل شرح داده می شود:رونق نظریه برگرفته از نیازهای بالقوه،تصمیمات زمان بندی سرمایه گذاری و تفاوت های مفهومی بین کارآفرینان و سیاست گذاران

.مثال ها از چند نمونه مشهور از تصمیم گیری توسعه اقتصادی در فنلاند و ایالات متحده طراحی می شوند.بر اساس این تحلیل،نویسندگان پیشنهاداتی را روی اینکه چطور تلاش های تصمیم گیری اقتصادی آینده را که بر کارآفرینان تأثیر می گذارند فراهم می آورند.در تحصیل کارآفرینی و خلق ریسک جدید:یک نگرش جامع،توربن باگر، روی نقش تحصیل دانشگاه برای خلق ریسک جدید شرح می دهد.تحصیل دانشگاه در کارآفرینی و خلق ریسک جدید بصورت روزافزون به عنوان یک مبنا برای شروع با شدت دانش بیشتر و نوآوری پایانی بالاتر در شرکت های موجود نگریسته شده است.اگرچه این یک رابطه غالبا از تفکر بین سیاست گذاران است آن عموما بوسیله معلمان و مؤسسات آموزشی در بر گرفته نمی شود و اغلب با مقاومت اساسی مواجه می شود.برخی از مقاومت ها از دشواری ها در متحد کردن این نگرش های تدریس کاربردی ارتقا یافته بوسیله سیاست گذاران با اصول دانشگاه پایه ای و خود روش درک آکادامی ارتقا می یابند.باگر روی محتواهای تحصیل کارآفرینی جامع در سطح دانشگاه به عنوان یک ابزار اثبات روش به سوی دانشگاه کارآفرین مفصلا بحث می کند.

ترجمه مقاله فلسفه

پاتریکا جی گرین با پذیرفتن یک چشم انداز مدیر دید عمیق را درون مدیریت تحقیق NVC در زمینه آموزشی فراهم می آورد:یک چشم انداز وزیر آکادامی.  او از زمینه کالج بابسون برای کشف تماس های آموزشی بین تحقیق خلق ریسک جدید و تدریس بوسیله فراهم آوردن یک بازبینی از تاریخ  و برنامه های بابسون،یک بررسی کوتاه از رشد و فرصت زمینه کارآفرینی و زمینه سیستم آموزشی استفاده می کند.او چارچوب نوآوری مقرراتی بچارد و گرگوری را برای کشف مدل تدریس با بررسی هر دو فرضیات آنتالوژی که کار بابسون را در کارآفرینی  و عناصر کاربردی که مکتب را مشخص می کند تأیید می کند بکار می برد.تحقیق از هر دو چشم انداز رابطه و قوت کشف می شود و ترکیب تدریس و تحقیق به عنوان یک نوآوری مقرراتی ارائه می شود.بخش با یک خلاصه از درس های یاد گرفته شده در ارتباط با تحقیق روی خلق ریسک جدید خصوصا آنهایی که در ارتباط با فعالیت هیئت علمی و تعادل بین نظریه و اصل است نتیجه گیری می کند.در ارتباط با هنرمندان و کارآفرینان خلاق،جان ساندبو دو سؤال اساسی را مطرح می کند:کارآفرین هنرمند کیست؟چه مسائل خاصی در پیوند با کارآفرین هنرمند هستند؟

او نتیجه می گیرد که خلاقیت هنری یک پیش شرط خوب برای درک کارآفرین به عنوان یک خلق ریسک جدید است،به هر حال آن کفایت نمی کند.خلاقیت هنری و کارآفرینی پدیده مشابه نیستند.بهره برداری از لایه بالقوه کارآفرینی در تلاش هنری ممکن است به تلاشی که در آن اغلب هنرمند منزوی مجبور است مشغول فعالیت های جمعی با یک دامنه گسترده از مردم دیگر که یک تنوع گسترده از نقش های تأیید کننده را تقدیم می کنند،شود. خصوصا،یک هنرمند امروز می توانست از پیوند با یک میکناژ مدرن که قابلیت فراهم آوردن حمایت  از هنرهای رشد را  دارد بهره مند شود.بسیاری از هنرمندان یک دامنه از توان های بالقوه کارآفرینی،خصوصا امکانات بازاریابی که ممکن است از طریق تحمیل جنبه های جالب شخصیت شان مطرح باشد را ثابت می کنند.کارآفرینان هنرمند با برخی از مسائل به شدت خاص متمرکز روی دشواری تهیه امور مالی برای پروزه های کسب و کار و خدمت به خاطر ضروریات برای رشد کارآفرینی شان مواجه هستند.

ترجمه مقاله فلسفه

بنابراین آنها می توانند قطعا بصورت حرفه ای از روند مورد نظر در تدریس کارآفرینی هنری شان بهره ببرند.در بخش نتیجه گیری کتاب،فریدریک ولتر و دیوید اسمالبن شیوه های متمایز کارآفرینی پس از فروپاشی شوروی را در پیوند با میراث تاریخی به ارث رسیده بوسیله کارآفرینان در دوره پس از فروپاشی شوروی و انتقال راه پیروی شده بوسیله کشورهایی که تا کمتر از 20 سال پیش تحت سوشالیسم(اجتماع گرایی) و قوانین طراحی مرکزی فعالیت می کردند را کشف می کنند.درحالیکه با شراکت بسیاری از شیوه های رایج با ضرورت های خلق ریسک در محیط های دیگر،کشورهای پسا اجتماع گرا برخی از تفاوت های کلیدی را به نمایش می گذارند.اینها از طبیعت دقیق و تأثیر میراث تاریخی مانند راه توسعه اقتصادی و آموزشی دنبال شده در خلال دوره انتقال تشأت می گیرد.اینچنین تفاوت هایی به بسیاری از کاربردهای در ارتباط با طبیعت کسب و کار در زمینه پسا اجتماع گرا رشد می دهد.یک مضمون کلیدی برگرفته از بررسی ولتر و سمالبون در ارتباط با محیط آموزشی کارآفرینی پسا اجتماع گرا است.این به محیط کارآفرینی در زمینه های قانونی و مقرراتی همانند جامعه برمی گردد و بوسیله تأثیر میراث جامعه شناس و نگرش های جامعه شناسانه نسبت به کارآفرینی روی رفتار کارآفرین درخلال انتقال منعکس می شود.

ترجمه مقاله فلسفه

فرضیه ای وجود دارد؟آیا ما به فرضیه ای نیاز داریم؟بخش ها در این کتاب ثابت می کنند که تحقیق خلق ریسک جدید بصورت رایج یک دامنه گسترده از نظامات،چشم اندازها و نگرش های روش شناسی را در بر می گیرد.این کتابچه راه را برای این سؤال باز می گذارد که آیا زمینه می توانست بوسیله یک فرضیه تصفیه شده از نگرش ها و روش ها سودمند باشد یا بهتر بود تا به عنوان یک ناحیه مشخص شده بیشتر بوسیله تنوع تا تأیید رها شود.به عنوان سردبیران، رؤیایمان این نیست تا تا هر فرضیه رایجا مورد توافقی را ارتقا دهیم.ما یک انجمن را گشودیم جاییکه یک تنوع گسترده از نگرش ها و عقاید امکان یافتند تا در یک بحث به شدت انعطاف پذیر جولان یابند.این تا حد زیادی در ارتباط با مقایسه گارتنر (2001) از تحقیق کارآفرینی با داستان  انسان نابینا و فیل است.این کتابچه راه حل هایی را ارائه نمی دهد اما آن می توانست به خوبی یک میان بر باشد.ما امیدواریم که به چالش کشیدن نسبت های ارائه شده بین این پوشش ها علاقه خوانندگان را در هدایت تحقیق خلق ریسک جدید ریشه ای در یک روش که کاملا آگاه با امکانات انگیزه دهنده اجرای کار تطبیقی با محققانی که چشم اندازهای نظری گوناگون دارند و از نظامات مختلف می آیند و روش های مختلف را بکار می گیرند،تقویت کندافق کار آینده هم گسترده و هم هشداردهنده است.

ترجمه مقاله فلسفه

2.طرح ریزی چشم انداز پژوهش خلق ریسک جدید کوین هیندل و دفر ال-شنفری

مقدمه

در این بخش ما یک بررسی تحلیلی از ادبیات خلق ریسک جدید با هدف فراهم آوردن یک تصویر جامع و دقیق از مضامینی که ادبیات شامل می شوند را خواهیم داشت.ما می خواهیم تا چشم انداز تحقیق خلق ریسک جدید را طرح ریزی کنیم.به هر حال ،هر سفر اکتشافی آمادگی را می طلبد و در مورد ما این به یک بررسی لازم از بعضی از جنجالهای موجب ناراحتی در محدوده بزرگتر کارآفرینی منتهی می شود.اگرچه برخی از محققان و متخصصان هنوز بر این عقیده اند که کارآفرینی و خلق ریسک جدید هماهنگ هستند،یک توافق گسترده تر وجود دارد که خلق ریسک جدید یک موضوع خاص کارآفرینی است: فقط یک  ظهور که یک فرآیند کارآفرینی ممکن بود بگیرد.

از روی بدشانسی،توافق خیلی اندکی درباره آنچه پدیده بزرگتر،کارآفرینی، حقیقتا فراتر از تشخیص آنکه بحث قطعی کارآفرینی حل نشده یک مانع برای توسعه هر چارچوب جامد،مدل یا نظریه به عنوان مبنای بدنه مشخصا دائمی تحقیق در هر ناحیه از کارآفرینی است،وجود دارد. .هنوز به سادگی تعریف جهانی پذیرفته شده مختصری از آنچه که کارآفرینی به آن تعلق می گیرد وجود ندارد.تعریف دقیق کارآفرینی و موضوع اینکه چه میزان آن تعریف  که در پیوست علم آکادامیک است، یک سؤال عمده را  بخاطر نیاز به داشتن مرزهای دقیق از آنچه اجزای یک مطالعه که به عنوان تحقیق کارآفرینی مشخص می شود را شامل می شود،وجود ندارد.

ترجمه مقاله فلسفه

آنهایی که در تحقیق خلق ریسک جدید علاقه مند بودند نمی توانند از برخی تلاشها برای خطاب قرار دادن موضوعات و گفتگوهای زمینه بزرگتر که آن در آن واقع می شود،صرف نظر کنند.ما نیاز نداریم یا تمایل نداریم تا سعی کنیم خوانندگان با وجود لیست دراز نفس دیگر،متاحات و ارزیابی تعاریف متعارض گوناگون از کارآفرینی صبر کنند.از اینرو،ما احساس می کنیم که یک بخش در یک جلد که ادعا می شودکه یک کتابچه از یک خلق ریسک جدید باشد باید وارد زمینه اصلی تعریفی شود (تأسیسات به وضوح ممکن)زیرا اینچنین کتابی یک مسئولیت کلیدی برای تمایز خلق ریسک جدید به عنوان یک فعالیت کارآفرینی خاص از کارآفرینی به عنوان یک پدیده عام تر دارد.طرح ریزی چشم انداز تحقیق خلق ریسک جدید چیزی است که ما سعی می کنیم تا در این بخش انجام دهیم که شکل زیر را می گیرد.

ابتدا،به عنوان یک پیش بینی اساسی برای خلق نقشه چشم انداز که هدف اصلی مان است،ما ادبیات گسترده تر را برای سعی در دست انداختن برخی از موضوعات و مضامین کلیدی در زمینه ,والدین کارآفرینی و دوران کودکی اش،خلق ریسک جدید از نظر می گذرانیم.ما موضوعات قطعی کلیدی را خلاصه می کنیم،آنچه را که بوسیله اصطلاح خلق ریسک جدید معنی می شود و تحت پوشش آن است را روشن می کنیم و برخی از تناقضات،چشم اندازها و مسائل در پیوند با مفهوم سازی و طبقه بندی ریسک های جدید را تأکید می کنیم.دوما،ما چندین نگرش دقیق را برای هدایت تحقیق کسب و کار همانگونه که آنها بر خلق ریسک جدید تأثیر می گذارند کشف و ارزیابی می کنیم.سوما،ما به نحو احسن چشم انداز تحقیق خلق ریسک جدید را همانگونه که آن قبل از انتشار مقالات ارائه شده در این کتاب قرار دارد، روی هم انباشته می کنیم.مطالعه در یک تأثیر هنری به اوج می رسد که ما آنرا نقشه مضمون تحقیق خلق ریسک جدید می نامیم.خوشبختانه،نگرش تحلیلی مان می تواند به عنوان یک تکمیل مفید برای تأکید تاریخی ارائه شده در تحقیق درون نگرانه بخش 3، هانس لاندستروم و فردریک آستروم خدمت کند

ترجمه مقاله فلسفه

پیش بینی موضوعات و تناقضات در خلق ریسک جدید

خلاصه موضوعات قطعی درباره کارآفرینی و کارآفرینی خلق ریسک جدید یکی از تازه ترین نواحی پژوهش در خانواده نظم مدیریت با شمار محدود محققان آکادامیک است که تنها روی آن متمرکزند.با این وجود،آن یک زمینه پویا،شامل و نوظهور است.افزایش در مقرهای اعطا شده،برنامه ها،مراکز و نشریات آموزشی برای زمینه و افزایش شمار انتشارات کارآفرینی در نشریات مدیریت تاپ شاخص های خوبی از تمایز در حال رشد زمینه به عنوان یک محدوده هستند.به علاوه،کارآفرینی تا حدود زیادی یک زمینه میان رشته ای است که نظم های اجتماعی و کسب و کار گوناگون را ترسیم می کند.تحقیق کارآفرینی تا اواسط قرن اخیر بصورت نافذ یک موضوع علاقه تک رو برای محققان تربیت یافته در علم اقتصاد بود،اگرچه  برای مسیر اصلی نظم علم اقتصاد (همانگونه که بخش 7 ثابت می کند)

امروزه،به همان میزان توسعه به عنوان یک زمینه حق شخصی مان،علاقه در کارآفرینی بالغ شده  واقع شده تا از یک ردیف نظامات و سنت ها شامل اقتصاد،مدیریت استراتژیک،رفتار سازمانی،بازاریابی،جامعه شناسی و روان شناسی  را در ظاهر تا حدودی شامل شود.طبیعت مرزهای درون پیوندی و انعطاف پذیر زمینه به زمینه اجازه می دهد تا دیگر چشم اندازهای بین رشته ای را افزایش دهد.برای مثال، اقتصاد دان تجدید یافته،اسرائیل کیرزنر (1982) بر اهمیت توجه به کارآفرینی بوسیله اقتصاد دانان هنگام توسعه مدل های اقتصادی تأکید دارد.موریس و لویس (1995) بحث می کند که کارآفرینی مقداری از زمینه را با زمینه بازاریابی به شراکت بگذارد و اینکه آنها قویا در ارتباط هستند.تقریبا هر علم اجتماعی مسیر اصلی یک علاقه در آن را اقرار می کند و کار درباره کارآفرینی را تولید می کند.اگرچه این ورودی بین رشته ای می تواند خیلی غنا آور باشد،یک محصول منفی طبیعت بین رشته ایش یک آگاهی است که زمینه بین محققان از نظامات گوناگون که با هم الحاق نمی شوند و از کار دسته جمعی شان استفاده می کنند،پراکنده شده است.

ترجمه مقاله فلسفه

مطابقا، مقداری بحث روی قانون مداری کارآفرینی به عنوان یک محدوده مجزا وجود دارد.برخی بحث می کنند که از آنجا که کارآفرینی چند رشته ای است،نیاز برای یک نظریه کارآفرینی مجزا وجود ندارد.زمینه های جایگزین نظیر مدیریت،بازاریابی،امور مالی،روان شناسی و اقتصاد هر یک نیاز دارند تا یک نظریه داشته باشند که کسب و کار را در طول محدوده هایشان خطاب قرار می دهند.در پرتو این،شان و ونکاتارامن (2000) بحث می کنند که کارآفرینی یک علم اجتماعی قانون مدار و منطقی باشدو آن مجبور نیست که برای خودش یک محدوده مجزا بوسیله داشتن چارچوبی که پدیده را کشف و پیش بینی می کند و بوسیله زمینه های دیگر شرح داده نشده است خلق کند.بنابراین،علی رغم رشد همکاری ها از طریق چشم اندازهای نظام مند و نظری گوناگون، هنوز یک فقدان توافق درباره یک چارچوب متحد از هر دو خود کارآفرینی و مهم ترین زیرمجموعه هایش وجود دارد:پدیده خلق ریسک جدید.

یکی از چالش های اصلی پیش روی محققان کارآفرینی و زمینه چالش برای در بر گرفتن پدیده بین رشته ای و پیچیده کارآفرینی،عموما و خلق ریسک جدید،خصوصا در طول یک نظریه جامع و مجموعه ای از مدل ها که قادرند تا پیش بینی کنند چطور،چه هنگام و چرا آن اتفاق می افتد،می باشد.این برخی از موانع را برای زمینه موجب شده است و یک افزایش فرهنگ عامه یا اسطوره ها را در پیوند با کسب و کار تولید کرده است.فقدان نظریه عمومی همچنین پیشرفت کند در ساختن ادبیات را برای محدوده ای که برخی از محققان بحث می کنند که تحقیق در حجم افزایش یافته است اما در کمیت رشد نکرده است نتیجه داده است.تأکید قطعی در ادبیات  تحقیق در این زمینه گذشته از مبنای سازمانهای جدید نوآورانه مستقل از جایی که آنها وجود دارند تا بازسازی سازمان عمومی تا شروع یک کسب و کار جدید بدون توجه نوآوری هایش تا عدم مزیت خلق یک سازمان،کسب و کار یا ریسک در هر روشی تنوع داشته است.

ترجمه مقاله فلسفه

ونکرز (2006) نظم گیج کننده تعاریف رقابتی را بوسیله پیشنهاد که در اساس دو چشم انداز در اینکه چطور اصطلاحات کارآفرینی و کارآفرین،هنگامی که ادبیات تحقیق توسعه یافته است، استفاده و ارائه شده اند،خلاصه می کند.اولین و ابتدایی ترین که وی عقیده اشغالی کارآفرینی می نامد در قرن 18 ردیابی می شود و کارآفرینی را با خود استخدامی و شروع یک کسب و کار تنها پیوند می دهد.دوم،که تازه تر است یک عقیده رفتاری از کارآفرینی است که کارآفرینی را محدود به خلق ریسک جدید نمی کند بلکه یک درک گسترده تر را بر اساس یک رفتار کارآفرینی مجزا که می تواند به شرکت های بزرگ  و بخش عمومی و به فعالیت غیر کسب و کار گسترش یابد را احاطه می کند.این تمایز بصورت مجزا و زودتر با استفاده از اصطلاحات به ندرت متفاوت بوسیله داویدسون (2004) مطرح شد که وی چشم انداز ضروری و چشم انداز فرصت جویانه را از هم متمایز می سازد.و آخری از طریق جمع آوری  شان و ونکاتارامن از فرصت زمینه به عنوان برسی محققانه از اینکه چطور بوسیله آنها و با چه بر فرصت ها تأثیر می گذارد تا اجناس  را خلق کند و خدمات کشف می شوند،ارزیابی می شوند و بهره برداری می شوند،نمونه برداری شد.

اساسا دیدگاهشان این است که محققان در زمینه باید روی سؤالات زیر تمرکز یابند:

1-چطور،چرا و چه هنگام فرصت ها موجود می شوند؟

2-مطالعه فرآیندهای کشف،ارزیابی و بهره برداری فرصت ها

3-مطالعه کارآفرین فردی

در این چشم انداز،آنها بر این عقیده اند که خلق ریسک جدید یک عنوان فرعی در زمینه کارآفرینی بزرگتر است جاییکه جوهر فرآیند کسب و کار نوآورانه و جدید می باشد.آنها بر این عقیده اند که کارآفرینان،اگر ارزش ذکر داشته باشد،کسب و کار جدید نوآورانه با رشد بالا را خلق می کنند که نه پدر و مادر آنرا نمی خرند.بحث اساسی اصلی در این مکتب این است که کارآفرینی شامل خلق روابط متوسط-پایانی جدید است نه به حداقل رسانیدن روابط متوسط-پایانی موجود.به عبارت دیگر،بهینه کردن روابط موجود به عنوان کارآفرینی بوسیله چشم انداز دوم که بوسیله گارتنر هدایت می شود پذیرفته شده است.

ترجمه مقاله فلسفه

محققان در این کمپ، کارآفرینی را به عنوان فرآیند خلق یک سازمان جدید تعریف می کنند.آنها می خواهد تا اصطلاح کارآفرینی را برای عمل خلق یک سازمان جدید (که غالبا با یک کسب و کار جدید شروع می شود) بدون توجه به درجه نوآوری انسجام یافته در کارآفرینی بکار ببرند.بلکمن و هیندل (2007) از کلیور (2005) پیروی می کنند،این دو مکتب فکری اصلی را در تعریف کارآفرینی به شکل یک ماتریکس 4ربع  خلاصه و آشکار می کنند.ستون ها یک مرکز توجه اصلی را ارائه می کنند:همچنین  یک رابطه متوسطها  و  پایان های جدید (نوآوری) یا به حداکثر رسانیدن یک رابطه متوسط ها و پایان های موجود را خلق می کند.ردیف ها نشان می دهند که آیا عمل از طریق سازمان آغازین و جدید اتفاق می افتد یا در طول زمینه سازمانهای موجود (این می توانست شامل کارآفرینی یا مکانیزم های بازار نظیر گواهینامه دادن باشد)

ترجمه مقاله فلسفه

4 ربع در ماتریکس نشان می دهند که چه شامل چشم انداز ضروری می شود (ربع هایA و B جاییکه موضوعات خلق سازمانی بیشتر از مقدار برگرفته از نوآوری و تازگی هستند) چه شامل چشم اندازهای فرصت می شود (ربع هایA و C جاییکه مقدار برگرفته از موضوعات تازگی و نوآوری بیشتر از خلق سازمانی هستند) و چه در هر چشم انداز کارآفرینی نیست (ربعD).این بخش اصولا در ارتباط با ارتقا یا اضافه کردن مقداری به این بحث پویا درباره تعریف دقیق زمینه نیست.ما نصیحت آرلوند کوپر را می پذیریم که بدون توجه به تعریف خاص یک محقق می پذیرد که چه چیزی اساسا مهم است که فلان فرد تعریف دقیقی را  بسازد یا چشم اندازی که برای هدف کار در دست اقدام پذیرفته می شود چیست.

آن دقیق ترین فرمان از صداقت تحقیق است:تنگناهایت را بیان کن.در هر مورد،یک مقدار بزرگ از تحقیق ریسک پذیری جدید در ربعA واقع شده است:جاییکه چشم انداز ضرورت و فرصت روی هم می افتند ،زیرا موضوع خلق یک ریسک جدید بر اساس توسعه مقدار جدید درون یک فرصت است.چه بوسیله خلق ریسک جدید معنی می شود و چطور شما ریسک های جدید را طبقه بندی می کنید؟ما مسروریم تا تعریف کارتر (1996 ص52) را از خاق ریسک جدید بپذیریم که بدین صورت است:خلق سازمان شامل خلق آن حوادثی است که در آن عمل اصلی روی خلق روابط متوسطها –پایان ها است که روابط متوسطها –پایانهای سازمانهای جدید را به حداکثر می رساند.A-خلق ریسک در جهت نواوری B-زمینه های موجود زمینه سازمانی خلق ریسک در جهت غیر نوآوری C-ریسک پذیری در جهت نوآوری در زمینه های موجود (برای نمونه ریسک پذیری شرکت های بزرگ،گواهینامه دادن از طریق بازارها و …)D-منابع مدیریت سنتی:کلیور (2005) که بوسیله بلک من و هیندل (2008) توسعه داده شده است.

شکل 1.2 دو چشم انداز اصلی  تحقیق کارآفرینی را متمایز می سازد.طرح ریزی قبل از اینکه یک سازمان سازمان شود وجود دارد،خلق سازمان شامل عواملی است  که به فرآیند آغاز یک کسب و کار منتهی می شود و بر آن تأثیر می گذارد.اگرچه دقت و موشکافی از کسب و کار جدید،رشد و کسب و کار پس از راه اندازی و اجرا در درک کلی کارآفرینی مهم است،الزام اساسی در ابتدا درک پیشینه هایی است که شامل مرحله پیش راه اندازی می شود.طبق نظر کریسمن (1999 ص 99)،شکاف های جدی در دانشمان اطراف حوادثی که قبل از اینکه یک سازمان مستقل شروع شود رخ می دهد باقی می ماند.

این نقل قول ها سؤالات کلیدی را مطرح می سازند:چطور ما مفهوم کسب و کار را اندازه گیری کنیم و تاریخ تولد یک ریسک چه بررسی می شود که باشد؟در بخش 11،کیم و آدریچ این موضوعات را مخاطب قرار می دهند.در ادبیات گسترده،کاتز و گارتنر (1988) روی 4 ویژگی قالب سازمان جدید که آنها بر این عقیده اند که شامل لزوم حداقل در بررسی یک سازمان هنگام ظهور است تمرکز دارند:ابتدا،انگیزه برای خلق یک ریسک جدید،دوم،تقاضای منابع مورد نیاز،سوم،کار روی مرز (برای نمونه ثبت نام)،چهارم،تغییر فرآیند آغاز شده با بیرونی ها (برای نمونه فروش ها).آنها نشان می دهند که،هنگام مطالعه خلق سازمان،شخص نیاز دارد تا حداقل یکی از این ویژگی ها را به عنوان یک چارچوب نمونه برای بررسی موضوع از هنگامی که یک پیش ریسک یک سازمان کامل می شود استفاده کند.مطالعات گذشته از روش های گوناگون برای طبقه بندی کارآفرینان و مجموعه های ریسک جدید که آنها خلق می کنند استفاده می کنند.

برای مثال،آلن (1999) آنها را به دو کسب و کار کوچک تقسیم می کند(تمایل است که کوچک باشد،نه نوآورانه و کم تر از 25 مستخدم) و ریسک های با رشد بالا (تمایل است که در ریسک و مستخدم رشد باشد و نوآورانه)  .هیسریچ (2006) انواع شروع کسب و کار جدید را به 4 مجموعه اصلی بر اساس مستخدم و سرعت رشد ریسک تقسیم می کند (جدول 1.2).

تردیدی وجود ندارد که افراد یا گروه ها یا کارآفرینان بلندپرواز تأثیرات اقتصادی گوناگون را  در یک سطح ملی وابسته به جاه طلبی شان برای رشد و نوآوری تولید خواهند کرد.در یک پایان طیف کسانی وجود دارند که می خواهند چیزی جدید را تولید کنند،بصورت جهانی رقابت کنند و صنایع را تغییر دهند (غزال ها،رشد بالا) و در پایان دیگر طیف کسانی هستند که می خواهند کوچک بمانند (سبک زندگی).یک نگرش برای تمایز ریسک های بالقوه بالای کارآفرینی از ریسک های معمول بوسیله اسچرام (2005) فراهم می آید.او آنها را شرکت های تأثیر بالای جدید می نامد و آنها را به عنوان نوعی که ارزش را خلق می کند و بوسیله آوردن ایده های جدید برای بازار به رشد انگیزه می دهد شرح می دهد،خواه آنها تکنولوژی های جدید،روش های کسب و کار جدید یا روش های بهتر و به سادگی جدید اجرای کارهای عادی باشد.به علاوه کارلند (1984) استفاده از 4 معیار پذیرفته شده از وسپر (1980) را به عنوان مبنای تمایز یک ریسک کارآفرینی ، چنانچه مخالف کسب و کار کوچک است، پیشنهاد می دهد.اینها شامل:1-فراهم آوردن یک محصول یا خدمات جدید 2-تمرین یک روش یا تولید یا هدایت کسب و کار جدید 3-افتتاح یک بازار جدید 4-تغییر یک ساختار صنعتی می باشند.

رضایت با هر یک از این معیارها کیفیت ریسک جدید را به عنوان یک ریسک کارآفرینی مشخص می کند و لغت کلیدی کلی نوآوری است.آتیو (2003) 4 معیار مشابه را برای طبقه بندی ریسک های جدید بالقوه بالا استفاده می کند.اول،آنها انتظار دارند تا حداقل 20 نفر را در 5 سال آینده استخدام کنند.دوم،نوآوری در پس جاه طلبی کسب و کار برای گسترش بازار است. سوم،آنها برخی از مشتریان بین المللی را دارند. چهارم،آنها تکنولوژی خیلی نو را به کار می برند (بیشتر از یک سال از آن نگذشته است).

علی رغم ارزش و اهمیت اقتصادی شفاف ریسک های جدید بالقوه بالا،تحقیقات خیلی اندکی روی تمایز ویژگی های این ریسک های جدید و پایه گذاران آن و در واقع روی شرایط محیطی که آنها ممکن است تحت آن شرایط تلاش کنند هدایت شده است.شرکت ها در مجموعه ریسک های جدید بالقوه بالا دارای برخی از ویژگی های خیلی ممتاز هستند.آنها در قابلیت های نوآورانه شان خیلی قوی هستند،شرکت های بزرگ را در هر تولید بالقوه در هر دلار فروش پیش می اندازد.یکی از معدود مطالعات که تلاش می کند تا نسبت های خاصی را که این ریسک ها و پایه گذاران آن را تعیین کند بوسیله بارینجر (2005) هدایت شد.آنها یک مقایسه از 50 شرکت رشد بالا و 50 شرکت رشد پایین انجام دادند و یک شمار از نسبت های خاص را برای شرکت های بالقوه بالا کشف کردند

.ابتدا، پایه گذاران تحصیل کردگان برتر بودند که تجربه کاری بالا داشتند و دارای انگیزه بالا بودند.دوما،شرکت یک طول مدت قوی تر برای رشد در بیان مأموریتش داشت.سوم،مدل کسب و کارشان نوآورانه  و آگاهانه تر از بازار بود.چهارم اصل مدیریت ،منبع انسانی درونی شان(HRM) بر بهبود مهارت های مستخدم تأکید می کرد و انگیزه مالی بیشتر را فراهم می آورد.آتو (2005) دریافت که شرکت ها با این ویژگی ها معمولا بوسیله مرد 25 و 35 ساله که مرفه،تحصیل کرده تر،کارآفرین تر و فرصت جو تر بود پایه گذاری می شد.درحالیکه ما اهمیت بی نهایت ریسک های جدید بالقوه بالا (آنهایی که در ربعA شکل 1.2 هستند) و تلاشمان برای فراهم آوردن یک نقشه زمینه که طیف گسترده ریسک های در بر گرفته شده بوسیله هر دو چشم انداز فرصت و نوظهوری  با توجه به طبیعت کارآفرینی و پدیده ریسک پذیری جدید  تحت پوشش می گیرد را تشخیص دادیم.از آنجا که این یک کتابچه تحقیق خلق ریسک جدید است،ما در آینده به یک بررسی مختصر از نگرش های گوناگون که در حال جستجو و تحقیق کارآفرینی و خلق ریسک جدید بوده اند بر خواهیم گشت.

 

 

نگرش ها برای کارآفرینی و پژوهش NVC

طبیعت پیچیده و بین رشته ای زمینه دشواری بکارگیری تحقیق کارآفرینی خوب را افزایش داده است.بنابراین،طبقه بندی مکاتب فکری و نگرش ها در تحقیق کارآفرینی در سازماندهی جهت و مرکز توجه محقق مفید است.ما به وضوح برخی از آنچه را که ادبیات تحقیق به عنوان نگرش های اصلی تحقیق در کارآفرینی بحث می کند و به نمایش می گذارد گردآوری می کنیم.دیکنز و فریل (2006) بیان می دارند که 3 نگرش برای تحقیق کارآفرینی وجود داشته است.یکی نگرش اقتصادی است که در آن متفکر اقتصادی مانند کانتیلون،سی،کنایت،کیرزنر،اسچامپیتر و دیگران درباره رابطه بین یک کارآفرین و توسعه اقتصادی : اساسا محصول فرآیند کارآفرینی،نوشته اند.این ابتدایی ترین سهم برای ادبیات کارآفرینی تا 1950 است هنگامی که محققان بیرون چشم انداز اقتصادی شروع به مشارکت کردند.

نگرش ویژگی روان شناسی توجه بیشتری را روی کارآفرین فردی اختصاص می دهد.این یکی از ابتدایی ترین نگرش ها در تحقیق کارآفرینی است و هدف آن اساسا در زمینه ویژگی های شخصی است که کارآفرین را از بقیه متمایز می سازد.به دنبال ام سی کالند (1961)،این مکتب فکری ویژگی های شخصی نظیر نیاز برای موفقیت،مکان کنترل و توانایی ریسک پذیری را به عنوان عوامل هدایت کننده اصلی برای عمل کارآفرینی بررسی می کند.عموما مرکز توجه نگرش را روی لیست های طولانی ویژگی های کارآفرینی که به عنوان ویژگی های بالقوه در پیوند با رفتار کارآفرین معین و بررسی شده اند متمرکز می سازد.پیروان این نگرش تأکید دارند که کارآفرینان مهارت های ذاتی دارند که این مهارت ها نمی تواند به خودی شکل گیرد.افسون با کارآفرینان به عنوان افراد مشابه افسون با مردم موفق در هر زمینه دیگری نظیر ستاره های فیلم،رئیس جمهوران و دیگران است.کارآفرینان محققان را برای مطالعه آنچه آنها را  در عالم کسب و کار موفق می سازد جذب می کنند.از اینرو،این مکتب به پاسخ های جدید برای این سؤال که چرا مردم کسب و کاری را خلق می کنند  در حالیکه، محبوبیت آن کسب و کار در حال کاهش بود و –طبق نظر برخی- به پایان حیات خود رسیده بود،دست می یابد.

در بخش 4،ویلیام بی گارتنر یک حیات تازه را برای خرد قدیمی هنگامیکه دوباره کار کلاسیک ام سی کللاند را می بیند در می یابد.

دست یابی به جامعه تحقیق

کار از نظر روان شناسی مؤثر بعدی اهمیت روان شناسی فرد را حفظ کرده است اما به خوبی جدا از ویژگی ها بخاطر یک علاقه در اقناع به این امر دست یافته است.یک  شاخه تحقیق رفتاری اجتماعی که بر رابطه بین محیط بیرونی و ویژگی های شخصی روی فرآیند کارآفرینی تأکید دارد وجود دارد.هنگام مطالعه کارآفرینی مشتمل،بسیاری از محققان بر روی عمل بجای عامل تمرکز دارند.هنگام شبیه سازی بصورت فکری ممکن است دریافت شود که چه به کارآفرین انگیزه می دهد و چطور آنها از فناهای معمول متفاوتند،سؤال حیاتی تر این است که چطور این افراد مدیریت می کنند تا سازمانهای موفق را علی رغم موانع جدی خلق و حفظ کنند.

ترجمه مقاله فلسفه

بسیاری از مدل های مورد استفاده در این نگرش بر اهمیت محیط بیرونی و منابعش برای شروع های کسب و کار جدید تأکید دارند.اهمیت از نظر حیاتی برای کارآفرینی و تحقیق ریسک پذیری جدید اثر نظم راهکار شرکت بزرگ است.مانند زمینه کارآفرینی،الگوی مدیریت استراتژیک شامل مکاتب فکری گوناگون و نگرش های تحقیق است.اسچندل و هافر (1979) مدیریت استراتژیک را به عنوان فرآیندی که با کار کارآفرینی سازمانها،با تجدید و رشد سازمانی و به طور خاصتر با توسعه و کاربرد راهکاری که اجراهای سازمان را هدایت می کند سر و کار دارد.کوپر (1979) و ساندبرگ (1992) مطالعات مهمی را روی رابطه بین زمینه مدیریت استراتژیک و کارآفرینی فراهم می آورند.ساندبرگ (1992) نشان می دهد که ریسک های ممکن برای مدیریت استراتژیک  عموما با تحقیق کارآفرینی آینده  سهیم هستند اما به طور خاص تر با کارآفرینی شرکت های بزرگ سهیم اند.

ترجمه مقاله فلسفه

ساندبرگ (1992) ترسیم و طراحی طرح مکتب (یکی از 10 مکتب فکری مدیریت استراتژیک بیان شده بوسیله مینتزبرگ) که اساسا فرآیند هماهنگی منابع درونی را با فرصت های بیرونی بررسی می کند،پیشنهاد می دهد.فرآیند مدیریت استراتژیک شامل 6 کار اصلی است چنانچه بوسیله اسچندل و هافر (1979) شرح داده می شود که شامل فرمول بندی هدف،تحلیل محیطی،فرمول بندی راهکار،ارزیابی راهکار،کاربرد راهکار و کنترل راهکار می باشد.برخی از این امور نیاز به همان مهارت های عمومی مورد نیاز در طول فرآیند خلق ریسک جدید دارند،خصوصا تحلیل محیطی،فرمول بندی و ارزیابی در طول توسعه طرح فرآیند.

ترجمه مقاله فلسفه

یک روشن سازی مختصر از نگرش های دقیق برای جستجوی کارآفرینی (و طبقه بندی معادل با زیر زمینه خلق ریسک جدید بکار می رود) بوسیله کوراتکو و هودجتز (2001) ارائه می شود.آنها 6 چشم انداز را طراحی می کند:3 تای آنها دید خرد و 3 تای دیگر دید کلان را از پدیده دارند. (شکل 2.2)

ترجمه مقاله فلسفه

مکتب بزرگ و کلان شامل مکاتب فکری محیط،سرمایه و جایگزینی است.دید خرد و کوچک شامل ویژگی کارآفرین،فرصت ریسک و مکاتب فکری فرمول بندی استراتژیک است.لی و پترسون (2000)، با بدست آوردن کیک با یک چاقوی متفاوت نشان می دهند که نگرش های تحقیق کسب و کار می توانند تحت 3 سرتیتر اصلی طبقه بندی شوند نگرش های :فردی،محیطی/زمینه ای و شرکت.تحقیق در نگرش زمینه ای به شدت روی نقش شرایط محیطی در تقویت یا کند کردن فعالیت کارآفرینی متمرکز است.طبق نظر لی و پترسون (2000) در این نگرش،عوامل اجتماعی بزرگتر نظیر نیروهای فرهنگی،اقتصادی،سیاسی و اجتماعی می توانند با تهدیدات یا فرصت ها در محیطهایی که کارآفرینی اجرا می شود ترکیب شوند.

ترجمه مقاله فلسفه

پس از بررسی روشن تناقضات قطعی،مرکز توجه مطالعه مکتب فکری مالی/سرمایه،جایگزینی،ویژگی محیطی (مکتب مردم)،فرصت ریسک،فرمول بندی استراتژیک،دید خرد و کلان است.شکل 2.2 4 نگرش اصلی در تحقیق کارآفرینی و نگرش های تحقیق برای کارآفرینی و خلق ریسک جدید را نشان می دهد.ما اکنون تلاش می کنیم تا چشم انداز را طرح ریزی و نقشه یابی کنیم.

ترجمه مقاله فلسفه

پیچیدگی،تناقض و تنوع نگرش های داده شده بوسیله محققان برای فرآیند خلق ریسک جدید و تنوع محض مضامین و موضوعات تحت پوشش داده شده، به هیچ وجه تعیین نمی کند که هر کس که زمینه را می پذیرد می تواند به دقت بوسیله یک تلاش برای فراهم آوردن برخی از انواع نقشه از آنچه ممکن بود چشم انداز تحقیق خلق ریسک جدید نامیده شود،محاط شود.علی رغم دشواری ها،ما در آنچه که دنبال می کنیم تلاش کرده ایم تا به این امر دست یابیم.پس از یک  تصفیه و جستجوی الکترونیکی و دستی شدید که از لغات کلیدی گوناگون  نظیر بارداری شرکت،ضرورت سازمانی،پیش سازمان و شروع استفاده می کند،72 مقاله به دقت زیر ذره بین رفتند. بیشتر از نیمی از مقالات در 10 سال اخیر و سالهای نشر بین 1980 تا 2007 منتشر شده بودند.مطالعه مان،بر اساس تحلیل محتوای بدنه تحقیق خلق ریسک جدید گسترده،4 مضمون اصلی را نتیجه داد که در شکل 3.2 به نمایش آمده اند.یک توصیه این است که ما مضمون خلق ریسک جدید را نقشه بنامیم.

ما در این بخش با یک جمع بندی مختصر از مضامین بررسی شده در تحلیل محتوایمان نتیجه گیری می کنیم و در نقشه مان از چشم انداز خلق ریسک جدید آن را ارائه دادیم.

ترجمه مقاله فلسفه

تصمیمات خلق ریسک جدید

اولین مضمون ارائه شده در اکثریت مقالات حول سؤالات متمرکز روی تصمیمات خلق ریسک جدید می چرخند.مضمون سؤال اصلی در این ناحیه از تحقیق روی این متمرکز است که چه عوامل درونی یا بیرونی،دریافتی یا حقیقی روی افزایش خلق ریسک های جدید تأثیرگذارند؟ مقالاتی که این مضمون را انعکاس می دهند در اهداف گسترده مشابه به استثنای نگرش هایشان،لنزها و مقیاس توجه که عمدتا متفاوت است با هم سهیم هستند.آنها فراتر از آن به دو موضوع فرعی بر اساس سطح مرکز توجه تقسیم می شوند:1-عوامل سطح خرد و کوچک که بر تصمیم فرد برای شروع یک ریسک جدید تأثیر می گذارند و 2-عواملی که بر میزانهای خلق ریسک جدید تأثیر گذارند.نخستین موضوع فرعی در مقالاتی رخ داد که جهتشان بیشتر اقناعی بود و بر روی تحلیل فرد متمرکز بودند و نگاه می کردند که چه بر تصمیم فرد برای شروع یک کسب و کار تأثیر می گذارد.اکثر مقالات در این موضوع فرعی یک جهت در ادبیات خلق ریسک جدید را منعکس می کردند که می خواهند تا  فرد را درون تحقیق کارآفرینی به عقب برانند.

ترجمه مقاله فلسفه

بحث شان این است که کارآفرین فردی نمی تواند در پژوهش آینده روی درک فرآیند کارآفرینی نادیده گرفته شود،از آنجا که وی روح فعالیت کارآفرینی است.ممکن است که ادعا شود که این یک دستورالعمل رد شده و جدید است که جدا از مکتب فکری قدیمی  است که توجه را از تلاش برای تمایز کارآفرینان از مدیران به پرسیدن سؤالات مشابه برای سؤال و جواب لرند (1992) پرت می کند:ویژگی های سطح فردیی در جهت موقعیت ها وجود دارند که به یک انگیزه برای یافتن منتهی شوند و فراتر از آن ویژگی ها،دوباره در موقعیت های خاص احتمال بیشتر دارد که به یک تلاش موفقیت آمیز برای یافتن منتهی شوند؟این موضوع فرعی می تواند فراتر به دو جریان تقسیم شود:1- مرکز توجه عامل اقناعی روان شناسی شامل مطالعاتی که عمدتا یک لنز اقناعی را در مفهوم سازی فرآیند خلق ریسک بکار می برند و اکثر آنها مدلهای قالب سازمان را بیان می کنند.2- مرکز توجه ویژگی های شخصی که عوامل شخصی را در ریسک پذیری جدید نظیر: اعتبار،گرایش ریسک، جایگزینی فرصت و …بررسی می کند.این جریان مقالات از مدل های اقناعی به سوی مقالاتی که نقش عوامل شخصی گوناگون نظیر ویژگی های کارآفرین و زمینه روی تصمیم برای شکل دهی یک ریسک حرکت می کنند.

ترجمه مقاله فلسفه

موضوع فرعی دوم شامل عواملی است که بر میزانهای خلق ریسک جدید تأثیر می گذارند.این مجموعه شامل مطالعات نظری و تجربی است که سالها روی عوامل شخصی و زمینه ای آنها تأکید شده و بررسی شده اند که عقیده بر این است که این عوامل بر میزان خلق ریسک در سطح صنعتی،مذهبی و ملی تأثیر می گذارند.ما فراتر این موضوع فرعی را به 3 مجموعه بر اساس سطح تحلیل تقسیم کردیم:1- میزان خلق ریسک جدید سطح صنعتی،برای مثال،دین و میر (1996) صنایع پویا  و زمینه ای که خلق ریسک جدید را که بصورت مثبت در ارتباط با صنایع پویا است ربا میزان رشد فروشهای بالا،بازار غنی و ذوق مشتری پویا و توسعه تکنولوژیکی سریع بررسی می کنند. 2-در طول  سطح یک مذهب یا کشور.این مقالات یک ترکیب از تصمیمات شخصی و کلان بیرونی میزان های خلق ریسک جدید را در یک سطح کلان تر در هر یک از مذاهب یا یک کشور خاص بررسی می کنند. 3-تنوع میزان های ریسک جدید بین مذاهب یا کشورها.

ترجمه مقاله فلسفه

موانع بر سر راه خلق ریسک جدید

مجموعه دوم از مقالات موانع گوناگون بر سر راه خلق ریسک جدید را کشف و بحث کردند.آن مهم است که بین تفسیر موانع در اقتصاد که معمولا در پیوند با عواملی نظیر هزینه ورود است که نفوذ بازار را محدود می کند و مفهوم دلخواه اصطلاحات همانگونه که ما در اینجا بکار می بریم تمایز قائل شویم.موانع در مفهوم ما همانگونه که بوسیله ادبیاتی که ما آن را بررسی کردیم آشکار می شود که به یک مفهوم جامع تر برمی گردد که بدین معنی است که هر عامل درونی یا بیرونی که مانع خلق یک ریسک جدید می شود را تحت پوشش می گیرد.چالش ها یا موانع پیش رو بوسیله آنهایی که موفق شده اند یا با شکست مواجه شده اند،به نظر می رسد که نادیده انگاشته شده اند و پراکنده باشند.

طبق نظر کوریلف (2000) یک نیاز برای تحقیق نظام مند در یک موانع قبلی وجود دارد.این تقاضا بوسیله ساراسواسی (2004) که بازسازی سؤالات تحقیق را در عوض بررسی انگیزه ها پیشنهاد می دهد انعکاس می یابد که فعالیت کارآفرینی را با تمرکز روی تعیین موانع برای کارآفرینی افزایش می دهد.مقالات یافت شده در این مکتب بین دو موضوع فرعی تقسیم می شوند:1-آنهایی که شامل هر دو موانع شخصی و بیرونی هستند و 2-آنهایی که تنها موانع بیرونی کلان را برای خلق ریسک جدید بحث می کنند.

ترجمه مقاله فلسفه

در مجموع،موانع درونی و شخصی شامل امنیت خانوادگی،تعهدات خوب بودن،تنفر از ریسک،فقدان ایده ها،فقدان دانش،تنفر از فشار،زمان برای خانواده و بلاتکلیفی آینده می باشند.به عبارت دیگر،موانع محیطی یا بیرونی که یک شخص روی آن کنترل ندارد شامل محیط بازار عمومی،مالیات های بالا،فقدان یا کمبود منابع مالی،قوانین و مقررات دولت،شاخص های اقتصادی بد،فقدان کار مناسب،قوانین کاری محکم و شدید،سیستم تحصیل و نصیحت،موانع فرهنگی نظیر ترس از شکست،نگرش فرهنگی و اجتماعی منفی و تمایز افراطی می باشند.

ترجمه مقاله فلسفه

فرآیند خلق ریسک جدید و فعالیت های پیش راه اندازی نوبنیاد

مجموعه سوم روی فرآیند خلق ریسک جدید و فعالیت های پیش راه اندازی نوبنیاد تمرکز دارد.این مقالات به ابتدایی ترین حوادث ممکن و فعالیت هایی که قبل از ضرورت سازمان رخ می دهند می نگرند.مطالعات محدودی وجود دارند که روی خلق ریسک جدید یا فرآیند بارداری از نظر تئوری و حتی تلاش های تجربی کمتر تمرکز دارند.مضمون اصلی کلی در این مجموعه درک حوادث و فعالیت های فرآیند است که شامل در خلق یک ریسک جدید بوسیله عمدتا مطالعه کارآفرینان نوبنیاد می باشد.به علاوه،مضمون به دو گروه تقسیم می شود:1-گروه اول کاملا روی فعالیت های بارداری تمرکز دارد.یک جریان مهم کار بین آنهایی که ما به عنوان محققان  بارداری طبقه بندی می کنیم،بدنه ادبیات روی انگیزه های کارآفرینی است که به طور نزدیک تر از همه در پیوند با کروجر و همکلاسی هایش می باشد.محققان به جنبه های دیگر بارداری شامل:کاتز و گارتنر (1988)،رینولدز و میلر (1992)،کارتر (1996)،آلسوس و کولورید (1998)،لیاو و ولسچ (2003)،لیاو (2005)،بروش (2008) علاقه مند هستند.آنها تلاش می کنند تا مدل های فرآیند پویا،پیچیده،ناب،غیر سازمانی از خلق یک ریسک جدید را که شامل فعالیت هایی نظیر کسب منابع،یافتن مستخدمان و امور مالی است را بیان کنند.

ترجمه مقاله فلسفه

2-گروه دوم عواملی است که بر مراحل  و فرآیندهای بارداری تأثیر می گذارند.این گروه از مقالات اکثرا عواملی را که بر موفقیت یا شکست کارآفرین نوبنیاد و تازه کار در مراحل خلق ریسک گوناگون تأثیر می گذارند مطالعه می کند.

برای مثال،روتفوس و کولورید (2005)،بصورت تجربی عوامل فردی و محیطی را که بیشتر احتمال دارند تا یک موفقیت فردی را برای دست یابی به هر یک از 3 مرحله معیار پیش بینی کنند،بررسی و تحقیق می کنند:کارآفرین بلندپرواز،کارآفرین تازه کار و مالک کسب و کار حقیقی.

ترجمه مقاله فلسفه

چشم اندازهای تحقیق الکترونیکی در خلق ریسک جدید

مجموعه مالی مان بدون شرمندگی چیزی از یک رایحه گل است.تحلیل محتوای صادقانه تنها می تواند اینچنین به دوردست برود.تمایل است تا مجموعه ها را جایی که امکان دارد متمایز سازیم اما در صورت لزوم برای تشخیص غیاب طبقه بندی ساختاری،جاییکه یک ساختار مقید وجود ندارد.

ترجمه مقاله فلسفه

بنابراین مجموعه مالی مان یک ردیف گسترده از نواحی نظری و مفهومی تحقیق خلق ریسک جدید را تحت پوشش می گیرد.سهم های نظری برای درک مان از پدیده خلق ریسک جدید وجود دارد.2 تا از آنها بازبینی های ادبیاتی گوناگون از برخی جنبه ها در ناحیه بوجود می آورند و یکی بحث می کند که چطور ویژگی های معین فرصت تکنولوژیکی بر شانس های تجارتش  و از طرفی خلق ریسک جدید تأثیر می گذارند.دید کلی مان از چشم انداز تحقیق خلق ریسک جدید قبل از انگیزه دادن بخش هایی که این کتابچه را شکل می دهند اینچنین هستند.

انجمن مترجمان شامل تمامی مترجمین زبان های دنیا میباشند و هر متون را بر اساس تخصص خود ترجمه میکنند.