هدف این مقاله یافت شیوه های حسابرسی مدیریت محیطی,به خصوص فعالیت های حسابرسی مدیریت محیطی  میباشد که مربوط به سازمان های مالزیایی که مطابق  قوانین شریعت اند است.یک پرسشنامه ی اینترنتی جهت  جمع آوری اطلاعات برای تمامی سازمان های مالزیایی باگواهی ISO 14001 که در فدراسیون مالزیایی ساخت(MMF) ثبت شده اند برگزار شد.تحقیق نشان داده است که تعداد زیادی ازاین سازمان ها  شیوه های حسابرسی مدیریت محیطی را اجرا کرده است.اجرای شیوه های حسابرسی مدیریت محیطی ممکن است از جهت غلبه بر مشکلات حسابرسی مدیریت سنتی  که از حفظ ارزش های پنهان عاجز است,مفیدباشد.

1(مقدمه:

بشر به خداوند پاسخگواست  وبه عنوان خلفیه برروی زمین حفظ محیط به او واگذار شده است.برای هدایت روز به روز فعالیت های فردی و سازمانی فرض اساسی قراردادن اعتقاد به ذلت و ارزش های مربوط به اسلام در فرد است.

عالمان مسلمان وغیرمسلمان افکار خود رادر رابطه با حسابرسی و عالم خلقت بنا به قوانین اسلام به اشتراک گذاشته اند.باتوجه به احمد(2012),حسابرسی درقوانین اسلام محیطی است که اخیرا عالمان مسلمان را جذب تفکر دراین باب کرده است.اخیرا جانستون(2012) پیشنهاد کرده است که اکثریت عالمان مسلمان ملتفت برخی قوانین اسلامی سنتی برای هدایت مشکلات محیطی کنونی شده اند.بنابراین با فرض(سلیمان و مختار 2010) شاید این امر به خاطراین واقعیت باشد که بیشتر سازمان ها تنها راهبرد رفع  مشکلات مهم محیطی حسابرسی را درنظرمیگیرندوپیشرفت و رشد ارزش های محیطی را نادیده میگیرند(رانجناتون ودیتز 1996) که در عوض شانس پیشگیری ازنشروزوال در یک مرحله ی اولیه را محدود میکند(ستاساکو 2010).بنابراین اجرای شیوه های حسابرسی مدیریت محیطی باید درجایی باشد که سازمان ها را قادر به تشخیص موثر,صدور وتحلیل اطلاعات مربوط به محیط برای تصمیم گیری داخلی بکند.این امر نهایتا به سازمان ها کمک میکند که  سود دریافتی حاصل از فعالیت محیطی همانند کاهش ارزش های  عملیاتی(کاسسلز,لوییس و فایندلتر2011),احراز موقعیت های جدید(فرریرا 2010)و توسعه  در عملکرد سازمان ها(آنت 2006) را تشخیص دهند.

بیانیه مسئولیت اجتماعی همکاری اسلامی درباره ی شیوه ی پیشنهادی

کمیته ی اروپایی(2011, p 6) مسئولیت اجتماعی همکاری (CSR) به شکل “مفهومی که به موجب آن شرکت ها نگرانی های اجتماعی ومحیطی را در عملکرد خرید وفروششان  و واکنششان دربرخورد با سهامداران بورس طبق یک اصل دلخواه  ترکیب میکنند ” تعریف کرده است.

چارچوب CSR  در حال حاضرشامل مفهوم روحی به عنوان مفهوم هسته در توصیف مشارکت شرکت ها در مسئولیت های اجتماعی که بسته به جبر آن ها به الله است نمی باشد.این امر مطرح میکندکه چارچوب کنونی ممکن است قادر به تامین دستورالعمل برای CRS کنونی به وسیله ی سازمان های اسلامی نشود.بنابراین  بیانیه ی مسئولیت اجتماعی همکاری شیوه ی پیشنهادی(i-CRS SORP 2014) برای ایجاد دستورالعمل جامع برای سازمان های اسلامی درباره ی پیاده سازی سیاست های CSRاسلامی و فعالیت های در خط فلسفه و ارزش های قرآن وسنت(i-CSR 2014)فراهم شده بود.چارچوب مفهومی i-CSR مراتب استاندارد جدیدی را برای سازمان های اسلامی جهت پیوند هرچه بهتر برای شرکت درفعالیت های CSR تشریح میکند.چارچوب CSR سازمان های اسلامی را قادر به ارتقای فعالیت های CSR دررابطه باشریعت,قانون اسلام برای هدایت انسان که تنظیم تمامی جنبه های زندگی مسلمانان را برعهده دارد می کند.ابعاد کلیدی i-CSR چهار بعد کلیدی CSR را به کار می برد که شامل جامعه,محل کار,محل بازار و پیرامون برای طبقه بندی فعالیت های CSR سازمان های اسلامی چراکه این ابعاد در خط روحی و تدریس اسلام(داروس,یوسف و اظهری(2013; i-CSR SORP هستند.

خصوصا پیرامون بعد کلیدی سومi-CSR بر رابطه ی انسان با محیط پیرامون تاکید دارد.به عنوان خلیفه ی زمین انسان اطمینان یافته که از محیط پیرامون حفاظت کرده و تداوم آن را بیمه کند.(یوسف, داروس, فاوز وپوروانتو 2013).از راهبرد های اسلامی محیط پیرامون مسئولیت محیط پیرامون که شامل عملیات خرید وفروش و شیوه های کاری است دیده میشود.جدول یک خلاصه ای از فعالیت های مربوط به محیط پیرامون براساس اولویت بندی i-CSR  را آورده است.

3)روش تحقیق:

این مقاله روش تحقیقی را براساس یک پرسشنامه ی اینترنتی برای جمع آوری اطلاعات فراهم کرده است.هدف این مقاله کشف شیوه های حسابرسی مدیریت محیطی در بین  سازمان های مالزیایی باگواهی ISO 14001 که در فدراسیون مالزیایی ساخت(MMF) ثبت شده اند میباشد.همانطور که در پایان سال 2012 تعداد 430 سازمان مالزیایی باگواهی ISO 14001 که در فدراسیون مالزیایی ساخت(MMF) ثبت شده اند وجود داشت(با توجه با آنت آل 2006).شرکت های با گواهی ISO 14001بیشتر قادر به کاهش تاثیر منفی فعالیت هایشان بر روی محیط می باشند چرا که این  گواهی چارچوب سیستم مدیریت محیطی استواری می باشد.بنابراین شرکت های مالزیایی که گواهی ISO 14001 را دارند میتوانند بامشارکت فعال در فعالیت های محیطی دیده شوند.از این رو انتخاب این شرکت ها توجیه میشود.انتخاب نمونه در خط (گاه و وحید2010) میباشدکه  یک تحقیق هم  بر روی سرمایه گذاران کوچک و متوسط با گواهی ISO 14001 در مالزی انجام داده اند .آن ها یافتند که این گواهی عملکرد های خرید وفروش را به گونه ای مثبت ارتقا بخشیده است.پاسخگویان  هدفمند این تحقیق مدیران اجرایی,کارگردانان مدیریت,مدیران مالی وسایرپرسنل های مربوط به مدیران محیطی درشرکت مربوطه بودند.فعالیت های حسابرسی مدیریت محیطی فعالیت هایی را که به تشخیص,جمع آوری وارزیابی اطلاعات فیزیکی و پولی مربوط به محیط می پردازند تحت تاثیر قرار می دهند.(فرریا 2010) فعالیت های حسابرسی مدیرت محیطی براساس 12 بیانیه ای که فرریا اتال فراهم آورده اندازه گیری شده بودند که دربردارنده ی هر دونوع اطلاعات فیزیکی و مالی اند.از پاسخگویان  خواسته شده بود که حد هریک از 12 فعالیت حسابرسی مدیریت محیطی را که در3 سال گذشته براساس 5 نکته ی شاخص لایکرت از درجه ی ” اصلا انجام نشده است” تا  “درحدعالی انجام شده است” اندازه گیری کنند.پیش نویس اینترنتی پرشنامه ها بر روی دانشگاهیان,حسابرسان,حسابداران برای تعیین کیفیت اجزای مقاله(ایروسی 2006) و اجرای روان آن(راملی 2010) از پیش تست شده بود.پیش تست مقاله به 12 پاسخ قابل استفاده ازبین جمعا 20 مفهوم نتیجه داد.ثبات داخلی(کرونال آلفا=0.986) از انواع فعالیت های حسابرسی مدیریت محیطی عالی بود.(جورج و مالری 2003). بازبرخورد تست پرسشنامه تنها تغییرات جزیی مانند انواع مختلف اصطلاحات  مبهم  پرسشنامه که به موقع خود آدرس دهی شده بودند را ابلاغ کرد.مقاله ی اینترنتی براساس ابزار مقاله مبتنی بر وب مانکی با لینک زیرتقسیم شده بود: همانطور که در جدول 2 نشان داده شده است بعد از 3 پیگیری 52 پاسخ جمع آوری شدند که تنها 38 پاسخ  قابل استفاده بود.میزان پاسخ های قابل قبول جمع آوری شده دراین مقاله 8.37% میباشد(430/36).شمار کمی از پاسخ های مقاله اینترنتی نیز در مقاله های دیگر گزارش شده بودند(پارک وچن 2007).

4.2 فعالیت های حسابرسی مدیریت محیطی

نتایج مشروح فعالیت های حسابرسی مدیریت محیطی مابین سازمان های مالزیایی باگواهی ISO 14001 که در فدراسیون مالزیایی ساخت(MMF) ثبت شده اند درجدول,7.A 5آورده شده است که 5 نکته ی شاخص لایکرت از درجه ی ” اصلا انجام نشده است” (1) تا  “درحدعالی انجام شده است” (5) برای تعیین فرکانس فعالیت های حسابرسی مدیریت محیطی درطول سه سال به کاربرده شده بود. فعالیت های حسابرسی مدیریت محیطی براساس ارزش های متوسط درجه بندی شده بودند.ارزش های متوسط برای 7نوع از 10 نوع برتربه بیش از3.5 رسیده بودبا این پیشنهاد  که عموما شرکت های با گواهی ISO 14001 به حدعالی فعالیت های حسابرسی مدیریت محیطی در طول سه سال گذشته رسیده اند.فعالیت ‘تخصیص بهای مربوط به محیط به فرآیند های تولید’ ابتدا به صورت(ارزش متوسط=3.69)درجه بندی شده بود که باهردو “تشخیص بهای مربوط به محیط” و”تحلیل ارتقای تولید” دنبال شده است .باردوم هرکدام با بهای (ارزش متوسط=3.67) درجه بندی شدند.شرکت های با گواهیISO 14001 به طورمعمول ارزش های مربوط به محیط را داخل فرآیند های تولید ویا فعالیت صحیح درجهت ارتقای تصمیمات قیمت تولید شارز کردند.(گیبسون ومارتین 2004). این رفتار با حسابرسی مدیریت  مرسوم م که ارزش های محیطی رابا حساب های کلی متحد کرده وبه هرخط تولید اختصاص میدهدمتفاوت است  که نهایتا به قیمت بیش از حد منجرمیشود.علاوه بر این با تشخیص بهای مربوط به محیط و فرصت های کاهش تاثیرمحیطی شرکت ها قادر به تعیین این که کدام فعالیت ها تاثیر منفی چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم را افزایش میدهد خواهندبود.لذا ارزش های محیطی صریح و محکم به شارزفعالیت ایجاد شده دراثر ریشه های مربوطه منجر میشود.(کیتزمن 2001)باتوجه به رانگاتون ودیتز 1996تشخیص و تصحیح بهای مربوط به محیط به فرآیندهای تولید و برای رفع  محدودیت های فعالیت های حسابرسی مدیریت مرسوم ضروری اند که قادر به تشخیص ارزش های محیطی پنهان در عملکرد خریدو فروش نمی باشد.

5.نتیجه

یافته های اصلی بیان کرد که سازمان های مالزیایی باگواهی ISO 14001 فعالیت های حسابرسی مدیریت محیطی را به نحو احسن اجرا کرده اند.هرچند فعالیت های حسابرسی مدیریت محیطی  از سازمان های تولیدی با گواهی ISO 14001 جمع آوری شده اند.تخمین شده بود که عملیات  سازمان تولیدی به گونه ای معکوس محیط را تحت تاثیر قرار میدهد چنانچه سازمان های تحت این سازنده معمولا کاربران بالا دست با منابع طبیعی هستند.اجرای آن در سازمان ها برای رفع مشکلات سنتی حسابرسی مدیریت موثر است.حسابرسی مدیریت محیطی با سازمان های تحت گواهی ISO 14001 شرکت های مالزیای برای برخی حدود که قابلیت حسابرسی آن ها در برابر الله همانند تاثیر آن بربخشنده ها و محیط مریوطه اند می باشد.براساس چارچوب i-CSR سازمان های اسلامی فعالیت های حسابرسی مدیریت محیطی شان را بهتر انجام میدهند.همانگونه که فعالیت های CSRخود را در رابطه با قوانین شریعت انجام میدهند.

هرچند تعدادی کم  از پاسخ ها دریافت شد کمبود عمق ارزیابی فعالیت های حسابرسی مدیریت محیطی در ارتباط با قوانین شریعت کارتحقیقی بیشتری را می طلبد که بتوان در فضای موردنظر انجام داد. درنتیجه فعالیت های مدیریت حسابرسی شرکت های با گواهی ISO 14001 با ایفای نقششان به عنوان بازیگران اجتماعی و خلیفه برروی زمین اند و نگرانی های محیط مربوطه بخشی ترکیبی در عملکرد روزمره آنها شده است که به وضوح دستورات مکرری را برای مسولیت محیط بیان کرده است.

آگاهی بیشتر

نویسندگان متمایل اند که تخمین خود رابه موسسه ی تحقیق ومرکز آموزش مالزی برای حمایت مالی دانشگاه تکنولوزی ابلاغ کرده و مارا برای ارتقای پروزه تحقیق حمایت کنند.

بیشتر بخوانید
بررسی فرآیند خرید آنلاین مصرف کننده
تئوری های جامعه شناسانه در کنترل های سازمانی
نهادهای حقوقی و توسعه ی مالی
اقتصاد سیاسی -چرا انجام کار که باعث تولید کالا شده نفی شده است؟
طرح تجاری
ارتباطات انسانی
حسابرسان با دفاتر بزرگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.