ترجمه مقاله مدیریت کمیت

ترجمه مقاله مدیریت کمیت

ترجمه مقاله مدیریت کمیت

 

موضوعات معاصر مدیریت کمیت:رابطه بین ارزیابی تأیید و مدیریت کمیت

چکیده:

ارزیابی تأیید در پیوند با کمیت است و می تواند برای ارزیابی کمیت استفاده شود اگر نیازهای روشن برای کمیت محصول وجود داشته باشند.هدف مقاله تحلیل و ارزیابی رابطه بین ارزیابی تأیید و مدیریت کمیت است.پژوهش بوسیله مطالعه و ارزیابی هر یک از محتواهای مدیریت کمیت در عین حال تعیین اعمال داده شده در هر یک از آنهاست.پس از ارزیابی عناصر مدیریت کمیت،فعالیت ها در طول چارچوبش انجام پذیرفته و با فعالیت های ارزیابی تأیید محصول مقایسه می شوند،ثابت می شود که ارزیابی تأیید دقیقا در ارتباط با مدیریت کمیت است که اطمینان می دهد که کاربرد و محصولات قابل اتکا روی بازار انتصاب می یابندکه برای استفاده عرضه شده و استفاده شده اند.

کلمات کلیدی:ارزیابی تأیید،کمیت،مدیریت کمیت

1.مقدمه

درک مفهوم کمیت مبهم نیست،تقریبا هر فردی آن را بصورت درونی و ذاتی در می یابد و بصورت متفاوت شرح می دهد.مجموعه نیازهای عمومی برای قسمتی از محصولات، امنیت و قابلیت اطمینانشان را تضمین می کند.از اینرو،آنها ممکن است از نیازهای در ارتباط با کمیت متفاوت باشند.مدیریت کمیت یک نقش مهم را در تولید هر محصولی بر عهده دارد.هنگام طراحی،عمل،تنظیم و ارزیابی آن،تولید کننده یک مجموعه از شیوه ها را به منظور تولید محصولات کمیت خاص اجرا می کند،زیرا کمیت محصولات می تواند برای تولید محصولات کمیت خاص مرتب شود،زیرا کمیت محصولات می تواند عامل قاطع برای مصرف کنندگانی باشد که درباره خریدشان تصمیم می گیرند.تولید کننده رضایت محصول را با نیازهای مجموعه بصورت اولیه ارزیابی می کند و تضمین می کند که محصول تولیدی ایمن است.

ترجمه مقاله مدیریت کمیت

با اجرای ارزیابی تأیید در طول فرآیند تولید،تولید کننده اصول مدیریت کمیت را مشاهده می کند.امروزه راه حلها و تکنولوژی های مورد استفاده در تولید، متفاوت از آنچه هستند که آنها در ناحیه صنعتی بودند،بنابراین ارزیابی تأیید برای طرح و مراحل تولید و در طول کاربرد اهمیت بیشتری پیدا می کند.تولیدکننده ها تأیید محصول را با نیازهای اولیه ارزیابی می کنند و مطمئن می شوند که محصولی که تولید می شود ایمن است و سبب آسیب به سلامت انسان،زندگی و محیط زیست نمی شود.دانش و درک ارزیابی تأیید و موضوعات مرتبطش بین کارآفرینان و جامعه کفایت نمی کند،خصوصا درباره روابط درونی کمیت و ارزیابی تأیید.برخی از افراد بر این عقیده اند که نتایج ارزیابی تأیید کمیت محصول را انعکاس می دهد.درحالیکه دیگران فکر می کنند که ارزیابی تأیید کمیت محصول را یا قابلیت اطمینان و تأیید با نیازهای معین را ثابت می کند.

ترجمه مقاله مدیریت کمیت

ترجمه تخصصی – ترجمه ارزان-ترجمه کتاب -ترجمه دانشجویی- ترجمه مقاله -سایت ترجمه

 

در همین زمان هنگام اجرای ارزیابی تأیید در طول فرآیند تولید،تولید کننده با اصول مدیریت کمیت رضایت می دهد.بنابراین ارزیابی تأیید در پیوند با کمیت است و می تواند برای ارزیابی کمیت استفاده شود،اگر نیازهای روشن برای کمیت محصول وجود داشته باشد.اما سؤال درباره روابط درونی بین این دو مفهوم هنوز باز است.بنابراین،نویسندگان لزوما ارزیابی مفاهیم در پیوند را به تصویر می کشند تا معلوم کنند چه روابط درونی بین مدیریت کمیت و ارزیابی تأیید وجود دارد.هدف مقاله تحلیل و ارزیابی رابطه بین ارزیابی تأیید و مدیریت کمیت است.پژوهش بوسیله مطالعه و ارزیابی مفاهیم کمیت،مدیریت کمیت، و ارزیابی تأیید و ارزیابی هر محتوای مدیریت کمیت بصورت جداگانه صورت می پذیرد.در عین حال، اعمالی که در هر یک از آنها داده می شوند تأیید شده اند.پس از ارزیابی مفاهیم مدیریت کمیت،اعمال در طول چارچوبش صورت پذیرفته و با مراحل فرآیند ارزیابی تأیید محصول مقایسه می شوند،ثابت می شود که ارزیابی تأیید دقیقا در ارتباط با مدیریت کمیت است که  تضمین می کند که کاربرد و محصولات قابل اتکا روی بازار انتصاب می یابند که برای استفاده عرضه شده و استفاده می شوند.

ترجمه مقاله مدیریت کمیت

2.مفهوم کمیت

کمیت یک اختراع تازه نیست،آن مدت زیادی به عنوان مسابقه انسان وجود داشته است.لغت لاتین qulitas به عنوان کمیت،.ویژگی ها،نوع یا ترتیب ترجمه می شود.آن از لغت qualis به معنای چیز حقیقی مشتق شده است،بنابراین نشان دهنده این است که کمیت طبیعت حقیقی یک شیء  (یک محصول،خدمت،فرآیند و …) را مشخص می کند، نویسندگان دیگر همچنین ذکر کرده اند که کمیت به آن ویژگی های برمی گردد که یک شیء را می سازد (اکثرا یک محصول را) که برای یک استفاده معین مناسب است.درک مفهوم کمیت درونی است.هر فرد آن را بصورت متفاوت درک می کند و دریافت می دارد،چنانچه بوسیله تفسیرهای مختلف مفهوم یافته شده در طبیعت نشان داده شده است.سرتاسر سالها یک شمار از تعاریف کمیت توسعه یافته اند که هریک زمینه خاصی را که در آن رسمیت یافته است انعکاس می دهد.

ترجمه مقاله مدیریت کمیت

چندین نویسنده تفاسیر گوناگونش را اشاره کرده اند.کروسبای (1980) مفهوم کمیت را به عنوان تأیید نیازها تعریف کرد که نیاز برای ارزیابی تأیید برای اطمینان از اینکه محصول مطابق با نیازهای خاص است را اشاره می کند.در کتاب کمیت بدون اشک،او بررسی های فراتر را برای تعریفش فراهم آورد:تأیید برای نیازها ،نه خوبی.با این تعریف،نویسنده سعی کرد تا توجه به این حقیقت که کمیت چیز عمومی نیست بلکه در مقایسه، آن می تواند بصورت خصوصی تعریف و اندازه گیری شود را به تصویر می کشند،بنابراین با تأیید دیدگاهش که نیازها باید به وضوح به منظور اجتناب از هر سوء تفاهمی تعریف شوند و همچنین اندازه گیری های متوالی برای اجرای ارزیابی رضایت با این نیازها مورد نیاز است.

ترجمه مقاله مدیریت کمیت

هنگامی که عدم رضایت یافت می شود،آن به عنوان یک فقدان کمیت دریافت می شود.در تعریف کرسبای تمایل است که نیازهای روشن با ارزیابی کمیت تولید هماهنگ شوند،بنابراین رضایت حقیقی تولید با نیازها قابل مقایسه خواهد بود و بر اساس این مقایسه،کمیت ارزیابی خواهد شد.این فعالیت ها بوسیله یک مجموعه از فعالیت های ارزیابی تأیید مشخص می شوند.این یکی از تعاریفی است که به وضوح روابط درونی بین کمیت و ارزیابی تأیید را نشان می دهد و حقیقت این است که ارزیابی تأیید می تواند بخشی از فرآیند ارزیابی کمیت باشد.تعریف اصلی مفهوم کمیت بوسیله جورن (1970) مناسب بودن برای استفاده بود.”دال”،”وان در ویل” و “وان لواردن” (2007) یک تفسیر مشابه از مفهوم-مناسب بودن برای هدف-را استفاده کردند.این تعاریف درجه ای را که در آن محصول مورد استفاده مطابق هدف متمایلش اجرا می شود را نشان می دهند.

ترجمه مقاله مدیریت کمیت

نویسندگان بر این عقیده اند که تمرکز روی مناسب بودن به اجتناب از نیازهای اضافی زمینه کمک می کند.در عین حال آن یک شاخص اهمیت ارزیابی تأیید در تضمین کمیت است و نیاز برای اجرای آن را تأیید می کند.پس از بررسی ادبیاتی که در آن تعریف مفهوم کمیت شامل است،به نظر می رسد که تعریف داده شده بوسیله جورن (1970)(تعریف اصلی)،کرسبای (1980)،دال وان در ویل  و وان لواردن (2007) مناسب ترین تعاریف برای پژوهش هستند که شامل رجوع به نیازهای ساده،کاربرد و ارزیابی شان مطابق با فعالیت های ارزیابی تأیید می باشند.در کل،95 تعریف برای اجرای ارزیابی کمی اصطلاحات شامل در تعاریف مفهوم کمیت مرور شدند.

ترجمه مقاله مدیریت کمیت

از طریق ارزیابی نویسندگان دریافت شد که مکررترین اصطلاحات اینها هستند:محصول،مشتری-34،خدمت-29،الزام-26،نیاز-25،توجیه-20،تأیید-15،ویژگی-15،توانایی-11،ویژگی-10 و انتظارات-9مرتبه.بر اساس این ارزیابی،نویسندگان اصطلاحات مربوط را طبقه بندی کرده اند و 5 طبقه از اصطلاحات را که کمیت را شرح می دهند و سپس روابط درونی بین آنها را شرح می دهند توصیف کردند.(شکل1).اصطلاحاتی که در ارتباط با کمیت محصول هستند و با تعریف کروسبای مطابقت دارند،پررنگ شده اند.

ترجمه مقاله مدیریت کمیت

پس از تحلیل تعریف و ارزیابی نظریات درباره مفهوم کمیت،نتیجه گرفته می شود که مکررترین کمیت یک شیء خاص (اکثرا محصول) ارزیابی می شود.آن دیدگاه های کارا (2005) و وان کمندان،پوپیوس و هادجونو (2008) را تأیید می کند.نیازها یکی از جنبه های کلیدی مشخص کردن کمیت هستند بدون آنها ناممکن است تا ارزیابی کمیت را اجرا کنیم.نیازها می توانند همچنین به عنوان ویژگی ها،شیوه ها،استانداردها و …. نامیده شوند.با مقایسه نیازها با هدف،رضایت ارزیابی می شود.برای تضمین تولید محصولات کافی و قابلیت اطمینان شیوه های ارزیابی تأیید،همچنین اشخاص/سازمانهای محتوی باید در فرآیند ارزیابی در نظر گرفته شوند.نویسندگان دیگر آن را به شکل درونی نامگذاری کرده اند.

به عنوان نتیجه،نتیجه گرفته می شود که کمیت می تواند بصورت عینی بوسیله بررسی جنبه های زیر ارزیابی شود:هدف،نیازها،رضایت و رقابت.خارج از اینکه نویسندگان نتیجه گرفتند که ارزیابی تأیید در پیوند با کمیت است.رابطه قویی بین آنها وجود دارد،زیرا ارزیابی تأیید می تواند برای ارزیابی کمیت اینکه آیا نیازهای واضح برای یک هدف (برای مثال،یک محصول) وجود دارند،استفاده شود.و نتایج این ارزیابی برای سازمانها/اشخاص بخشی که فرآیند ارزیابی را اجرا می کنند،باور کردنی  و قابل اتکا هستند.

ترجمه مقاله مدیریت کمیت

ترجمه تخصصی – ترجمه مقاله – ترجمه کتاب – ترجمه ارزان- ترجمه تضمینی

3.مفهوم مدیریت کمیت

به منظور درک مفهوم مدیریت کمیت،نویسندگان نظریات نویسندگان مختلف را با هم مقایسه کردند.به عنوان نتیجه،آنها دریافتند که مدیریت کمیت برای تعیین هدف،کنترل و تطابق عناصر گوناگون (اهداف،فرآیندها،منابع و …) ضروری است.در طول سازمان،بنابراین،مدیریت کمیت فرآیندی است که در آن اجراهای معین برای تضمین دست یابی به اهداف و بهبود اجرای شرکت اجرا می شوند.در عین حال،در ادبیات نویسندگان انواع گوناگون طبقه بندی مدیریت کمیت را دریافتند.به علاوه،با بررسی اینکه آن از طریق ابداع مدیریت کمیت درون فعالیت ها (اجزای) خاص است که تماس با ارزیابی تأیید جستجو می شود،نویسندگان، اساسا طبقه بندی های مدیریت کمیت را به منظور انتخاب کارامدترین و تحلیل عمیق آن تعیین کردند.

ترجمه مقاله مدیریت کمیت

یکی از معروفترین انواع طبقه بندی مدیریت کمیت بوسیله جوران (1986) تعیین شد که به عنوان گروه 3 تایی کمیت یا گروه 3 تایی جوران شناخته شده است.آن یک مجموعه از 3 فعالیت متوالی(طراحی،کنترل و بهبود) است که بصورت چرخه ای تکرار می شوند.

طراحی کمیت-اهداف خاص زمینه،تعیین مشتری های بالقوه و نیازهایشان،تعریف ویژگی های محصول بطوری که آنها نیازهای مشتری را برآورده سازند،توسعه فرآیند مورد استفاده برای تنظیم فرآیند تولید.

ترجمه مقاله مدیریت کمیت

کنترل کمی-برآورده ساختن اهداف کمی،هدایت فعالیت ها در تطابق با طرح تعریف شده،ارزیابی اجرا،انتخاب موضوعاتی که تنظیم خواهند شد و تعریف واحدهای اندازه گیری،اندازه گیری و سنجش،ارزیابی اجرا،تعیین تمایزات و تعریف عمل فراتر.

بهبود کمیت-ارزیابی نیازها برای بهبود بوسیله تعیین فعالیت های خاص مورد نیاز،بیان فعالیت ها و تعیین اسباب مشکلات،تعریف عمل مورد نیاز و ارزیابی اینکه آیا آن برای دست یابی به هدف کفایت می کند،اجرای کنترل تکراری.

ترجمه مقاله مدیریت کمیت

در ادبیات همچنین،انواع دیگر طبقه بندی مدیریت کمیت می تواند یافت شود.یکی از آنها حوزه های کمیت است،این طبقه بندی در فعالیت ها (کنترل،تضمین و اندازه گیری) از گروه 3 تایی کمیت و اعمال داده شده فرق دارد.کنترل کمیت-که از آن به تنظیم فرصت های از دست رفته رجوع می شود،پایداری و اجرای فرآیندها،کاهش قابلیت تغییر فرآیند، اندازه گیری های بالا تا معمول بهینه سازی فرآیند،نمونه برداری،آماده ساختن و حفظ نقشه های تنظیم.

پس از ارزیابی طبقه بندی مدیریت کمیت در منابع ادبیات مختلف،نویسندگان بر این عقیده اند که اکثر طبقه بندی معاصر مناسب در پایه ها و لغت سیستم های مدیریت کمیت استاندارد iso 9000:2005 داده می شوند.نویسندگان یک طبقه بندی مدیریت کمیت را به عنوان یک فرآیند پیوسته و دائمی ثابت کرده اند،جایی که طراحی کمیت مرحله بعد تکراری پس از بهبود کمیت است،در عین حال آن را  از نظر بصری تأکید می کند (شکل 2).با این نگرش مدیریتی ممکن است تا بهبود کمیت مداوم را تضمین کنیم.

ترجمه مقاله مدیریت کمیت

به منظور تعیین ارتباط با ارزیابی تأیید،هر یک از چهار فعالیت مدیریت کمیت (طراحی،کنترل،ارزیابی و بهبود).پس از ارزیابی تعاریف مفهوم طراحی کمیت،بصورت جداگانه تحلیل شدند.

نویسندگان نتیجه گرفتند که طراحی کمیت با فعالیت های زیر در ارتباط است:توسعه محصول،کاربرد ایده،ارزیابی بهبود.طراحی کمیت در هر دو مرحله اولیه سازمان و هنگام تعیین فعالیت های اجرا شده و اهداف زمینه مطابق با یافته ها در فرآیند بهبود کمیت صورت می پذیرد.از نظر تاریخی،درک مفهوم کنترل کمیت در پیوند با بررسی،برای نمونه تنظیم مدیریتی فرآیند تولید است.با توسعه تکنولوژی ها و شکل گیری علم مدیریت کمیت،درک تنظیم محصول،همچنین،از حال انتقال از بررسی محدود هر واحد محصول به نظارت عمومی فرآیندهای تولید که تنها به معنای برررسی محصول به تنهایی نمی باشد تغییر یافته است.

ترجمه مقاله مدیریت کمیت

ترجمه دانشجویی – ترجمه متن – ترجمه انگلیسی به فارسی

کنترل کمیت،به عنوان یک فرآیند نظام مند که در آن هر عیب اطلاعات را نه تنها درباره محصول خاص،بلکه همچنین درباره فرآیند تولید به عنوان یک کل و نیاز برای بهبود آن فراهم می آورند.هنگام ارزیابی تعاریف مفهوم کنترل کمیت،نویسندگان نتیجه گرفتند که هنگام کاربرد کنترل کمیت،کارهای اصلی اینها هستند:تضمین رضایت با نیازها و استانداردها،دست یابی به اهداف مجموعه،تضمین پایداری محصول برای استفاده و برآورده ساختن انتظارات مشتری.کنترل کمیت بوسیله تنظیم،تحلیل،اندازه گیری ها،مقایسه،مدیریت،تطابق،آزمایش اجراها و محصولات،تصدیق رضایتشان با نیازها،عمل در مواقع بدون رضایت و تخطی ها که همه اینها ردیابی می شوند.کنترل ها به گونه ای اجرا می شوند که نتایجشان می تواند مقایسه شود،تحلیل شود و برای تصمیم گیری استفاده شود.برای کنترلهای عینی،آنها بصورت منظم و طبق معیارهای معین صورت می پذیرند.

ترجمه مقاله مدیریت کمیت

نویسندگان بر این عقیده اند که طبیعت کنترل کمیت از همه بهتر بوسیله بیان جوران و گرینا (1998:24) شرح داده شده است که بیان می کنند:کنترل کمیت یک فرآیند سیستماتیک در طول آن هر یک از اندازه گیری های رضایت کمیت حقیقی در مقایسه با اهداف  و اعمال کمیت داده شده در حادثه یک تناقض انجام می پذیرد و نویسندگان بیان بالا را تأیید می کنند.تضمین کمیت به سرعت در چند دهه اخیر بهبود یافته است.پس از جنگ جهانی دوم،بررسی بصورت گسترده در تولید بررسی نهایی محصولات تولیدی،تعیین محصولات معیوب و سپس دفع و به چرخه انداختن آنها مورد استفاده قرار گرفت.فعالیت های تضمین کمیت مجبور بود تا به تنظیم کاربرد طرح و ارزیابی رضایت مشتری کمک کند.هنگام ارزیابی تعاریف اصطلاح تضمین کمیت،نویسندگان نتیجه گرفتند که کمیت بوسیله تضمین رضایت محصول با نیازهای خاص تضمین می شود.آن شامل هر دو عمل بازدارنده و خلاقانه است.تعریف داده شده در استاندارد iso 9000: 2005:«تضمین کمیت-قسمتی از مدیریت کمیت روی فراهم آوردن اعتماد درباره برآورده ساختن نیازهای کمیت متمرکز است.»بررسی می شود که مناسب ترین باشد.راه حلهای تضمین کمیت ممکن است بوسیله هر یک از سازمانها در تطابق با تشخیص و لزومش تعریف شود.فعالیت های سازمانی می توانند با استفاده از روشهای کنترل کمیت و راه حل های مدیریت تنظیم شوند.پس از ارزیابی تعاریف اصطلاح بهبود کمیت،نویسندگان 3 هدف بهبود کمیت را تعیین کردند:1)دست یابی به یک سطح کمیت که بالاتر از سابق است،2)افزایش فرصت های کسب و کار با برآورده ساختن نیازهای کمیت،3)تضمین رشد (توسعه) کسب و کار و عمل بصورت مؤثر.بنابراین،بهبود کمیت یک فرآیند مداوم است که روی بهبود و توسع تمرکز دارد.مأموریتش این است تا اجرای کسب و کار را بوسیله تعیین شکاف ها/ضعف ها و حذف آنها بوسیله کشف روش ها برای بهبود کارامدی اجرایی و بهینه ساختن منابع بهبود دهد.به منظور فهم و تعیین رابطه بین مدیریت کمیت و ارزیابی تأیید،طبقه بندی مدیریت کمیت بصورت اساسی،به تفصیل ارزیابی شد.بر اساس ارزیابی و تحلیل تعاریف بخش کمیت،نویسندگان بر این عقیده اند که طبقه بندی کنترل کمیت بهینه به این صورت است:

طراحی کمیت،کنترل کمیت،تضمین کمیت و بهبود کمیت.در عین حال تأکید شده که آنها بصورت موفقیت آمیز یکی پس از دیگری اجرا می شوند و طراحی کمیت همیشه مرحله بعدی پس از بهبود کمیت است.و در نتیجه،رابطه بین مدیریت کمیت و ارزیابی تأیید باید در ارتباط مستقیم بین بخش های مدیریت کمیت و عناصر ارزیابی تأیید و فعالیت های اجرا شده در طول فرآیند جستجو شود.

ترجمه مقاله مدیریت کمیت

4.مفهوم ارزیابی تأیید

پس از تحلیل نظریات درباره مفاهیم تأیید و ارزیابی بیان شده در ادبیات (فرهنگ لغات و …) و بوسیله نویسندگان گوناگون،نویسندگان نتیجه گرفتند که اصطلاح رضایت به معنای مقایسه 2 هدف است،برای نمونه هنگامی که محصول با نیازهای بصورت اولیه خاص برای این محصول مقایسه می شود.ویژگی هایی که نشان می دهد تأیید ممکن است خودش به عنوان تطابق یا شباهت بین محصول و نیازها یا اجزایی که نیازها را برآورده می سازد،ظاهر باشدهدف تأیید،تعیین این است که آیا نتیجه نهایی (محصول تولیدی) با نیازهای اولیه تطابق دارد.آن درجه رضایت را نشان نمی دهد.

ترجمه مقاله مدیریت کمیت

پس از ارزیابی تعاریف مفهوم ارزیابی،نویسندگان نتیجه گرفته اند که ارزیابی حقیقتا یک فرآیندی است که شامل فعالیت های زیر است:تعیین،ارزیابی،نتیجه گیری،سنجش و …در خلال این فعالیت ها،یک هدف (محصول،فرآیند،…)رضایت با نیازهای اولیه ارزیابی می شود.نتیجه ارزیابی یک مقدار خاص یا مقایسه هدف است.ارزیابی نویسندگان از مفاهیم تأیید و ارزیابی نشان می دهد که ارزیابی یک فرآیند مقایسه  است که در طول آن رضایت هدف با نیازها ارزیابی می شود،درحالیکه تأیید به معنای بیان این حقیقت است که هدف با نیازها مطابقت دارد.در زمینه ارزیابی تأیید اتحادیه اروپا،تعریف داده شده در مقررات اتحادیه اروپا،اخیرا تعریف پیشرو بررسی شده است:«ارزیابی تأیید فرآیندی است که ثابت می کند آیا نیازهای خاص در ارتباط با یک محصول،فرآیند،خدمات،نظام،شخص یا بدنه انجام پذیرفته اند» این تعریف بر اساس تعریف داده شده در ISO/IEC 17000:2005 است که بیان می دارد:ارزیابی تأیید-لغت و اصول عمومی»

ترجمه مقاله مدیریت کمیت

همچنین نویسندگان گوناگون نظریاتشان را درباره اصطلاح «ارزیابی تأیید» بیان کرده اند.به عنوان مثال ردینگر و لوین (1998)اشاره کرده اند که در وسیع ترین اصطلاحات،«ارزیابی تأیید» به رفتاری بر می گردد که در آن پیروی/رضایت برای یک استاندارد/مقررات داده شده تعیین می شوند.در طول ارزیابی تعاریف و نظریات نویسندگان،دیده شده که آنها خیلی عام و تا حدی راضی هستند و معانی ارزیابی تأیید را خاص نمی کنند.نویسندگان مصرانه اصطلاحات در رابطه با مفهوم «ارزیابی تأیید» را طبقه بندی کرده اند که همان نوع فعالیت را اشاره می کند که آن اصطلاحاتی را تأکید کرده اند که دقیق تر و مناسب تر مفهوم را شرح می دهد و روابط بین استانداردهای مرتبط (شکل 3) را به نمایش گذاشتند.

ترجمه مقاله مدیریت کمیت

روابط درونی نشان داده شده در جدول در شکل 3 تأیید می کند که ارزیابی تأیید اساسا یک فرآیندی است که یک محصول و نیازهایش را ارزیابی و مقایسه می کند.فرآیند ارزیابی تأیید برای یک محصول معین یا گروه محصولات پذیرفته می شود که خصوصیتهایشان را در بر می گیرد.به منظور اجرای ارزیابی تأیید، نیازهای خاص معین برای محصول و ارزیابی تأیید باید وجود داشته باشد،این مجموعه از نیازها طرح ارزیابی تأیید نامیده می شود.

ترجمه مقاله مدیریت کمیت

در طول فرآیند ارزیابی تأیید،ارزیابی با استفاده از شیوه های ارزیابی تأیید صورت می پذیرد.پس از ارزیابی تأیید،یک تصمیم درباره تأیید محصول یا عدم تأیید برای نیازها گرفته می شود.بر اساس یک تصمیم مثبت،یک گواهی تأیید منتشر می شود و برچسب مناسب بر روی محصولات نصب می شود بطوریکه آنها می توانند روی بازار جا بگیرند و برای استفاده عرضه شوند.حتی اگر محصول نیازها را برآورده نسازد،یک سند که این حقیقت را گواهی می دهد،منتشر می شود.به عنوان یک نتیجه،نویسندگان نتیجه گرفتند که فرآیند ارزیابی تأیید پیچیده است و یک پیش شرط مهم برای این فرآیند نیازهای هدف (محصول و …) است.

ترجمه مقاله مدیریت کمیت

در طول تولید محصولات،ارزیابی تأیید که شامل روش های کمیت گوناگون است،از اهمیت بزرگی برای تضمین اینکه تنها محصولات ایمن و مورد رضایت در بازار قرار می گیرند،برخوردار است.به علاوه،قرار دادن محصول مورد استفاده هر چیزی را نتیجه نمی دهد،آن مهم است که رضایت محصول با نیازها هنگام استفاده تضمین شود.

ترجمه مقاله مدیریت کمیت

5.رابطه بین مدیریت کمیت و ارزیابی تأیید

یکی از پایه گذاران مدیریت کمیت مدرن،تایلر است که فعالانه بسوی توسعه تکنیک های افزایش کارامدی محصول در طول عصر صنعت فعالیت می کرد.او بود که پیشنهاد طراحی جداگانه از تولید و تولید از برررسی را به منظور نظام مند کردن و ساختارسازی فعالیت های انجام پذیرفته و اجرای اندازه گیری شان را می دهد.

ترجمه مقاله مدیریت کمیت

بنابراین،او بصورت غیر مستقیم پیشنهاد تقسیم مدیریت کمیت را درون عناصر کوچکتر می دهد.ایده برررسی های محصول سرتاسر جهان گسترده شد و به عنوان یکی از روشهای کلیدی برای تضمین کمیت محصولات تلقی می شد.امروزه،آن همچنین به عنوان یکی از فعالیت های ارزیابی تأیید استفاده می شود.در آغاز صنعتی سازی و تولید انبوه،نقش کنترل (بررسی ها) افزایش یافت.انواع مختلف اندازه گیری های استاندارد،اغلب برای بررسی ها مورد استفاده قرار گرفتند.بر اساس ایده تایلر درباره بررسی،ایده نمونه برداری آشکار شد،زیرا کنترل دامنه کامل محصولات در یک تسهیل عمده خیلی مشکل است و تقریبا ناممکن است.نمونه برداری ریشه هایش را در انگلستان در قرن 12 دارد،هنگامی که یک یا چند نمونه از بسیاری محصول خاص آزمایش شدند.بر اساس نتایج آزمایش،بسیاری از محصول کامل عرضه شد که ممکن است مناسب یا نامناسب باشد.این نوع از نگرش به عنوان پایه برای یکی از مدلهای ارزیابی تأیید،مدل F بررسی می شود که تصدیق محصول را تنظیم می کند.باور بر این است که پایه گذاران ایده نمونه گذاری،داگ و رمیگ (1998) هستند.درحالیکه والد پیشنهاد داد که مقایسه شمار کلی محصولات معیوب با شمار محصولات آزمایش شده صورت گیرد و بر اساس نتایج بدست آمده ایراد می کند که بسیاری از محصول مناسب یا نامناسب باشد،اما در صورت لزوم یک کنترل اضافی را هدایت کند.این روش همچنین،امروز برای ارزیابی تأیید بسیاری از محصولات حجم بالا استفاده می شود.

ترجمه مقاله مدیریت کمیت

این حقایق،به وضوح به  موضوعات روابط علم مدیریت با مدیریت کمیت و ارزیابی تأیید و تأیید اهمیت فعالیتهای ارزیابی تأیید اشاره دارند.پس از ارزیابی طبقه بندی های مدیریت کمیت، و اینکه روالهای عمل داده شده و مقایسه آنها با فعالیت های ارزیابی تأیید اجرا شده،نویسندگان نتیجه گرفتند که ارزیابی تأیید دقیقا در ارتباط با مدیریت کمیت است.این رابطه درونی برای تضمین اینکه تنها شیوه های مورد رضایت و قابل اتکا در بازار تولید می شوند و اختصاص می یابند،اساسی است.به عنوان یک نوآوری،نویسندگان طرح روابط بین مدیریت کمیت و ارزیابی تأیید را پیشنهاد می دهند (شکل 4).

امروزه،طراحی کمیت،اغلب در ارتباط با استانداردسازی فعالیت های اجرا شده است (برای نمونه شیوه های ارزیابی تأیید)،توسعه و گزینش شیوه ها و روش شناسی ها.هنگام طراحی فعالیت های بهبود کمیت،تولید کننده ارزیابی می کند که کدامیک از شیوه های ارزیابی تأیید در موقعیت خاص بهینه هستند.بدنه ارزیابی تأیید روی دریافت یک تقاضا برای اجرای ارزیابی تأیید (برای نمونه نوع اثباتی)،ارزیابی  و طراحی می کند که  چطور ارزیابی تأیید ،در عین حال ارزیابی نیاز برای شیوه های تأیید (همکاری،آزمایش) و جذب پیمانکاران فرعی برای این فعالیت ها،سازماندهی خواهد شد.درحالیکه،درخلال مرحله طراحی کمیت،مصرف کننده فرصت برای ادامه استفاده از محصول و اجرای ارزیابی تأییدش را در خلال استفاده اش یا برای خرید محصول دیگر در کنترل کمیت را ارزیابی می کند.اندازه گیری ها،پیش نیازها برای ارزیابی رضایت محصول با نیازها و نتظیم فرآیندهای تولید هستند.

در طول فرآیند تولید،ممکن است تا محصولات معیوب را از نظر زمانی با کمک نتایج اندازه گیری ها تعیین کنیم.در طول دوره های طراحی و تولید محصول،شیوه های ارزیابی تأیید ابزارهای کلیدی برای رضایت و کنترل کمیت هستند.در طول استفاده از شیوه ها،کنترل کمیت به معنای شیوه های ارزیابی تأیید نظیر تصدیق تکراری ابزارهای اندازه گیری می باشد.نقش تضمین کمیت این است تا سبب شود مصرف کننده باور کند که اجراها در طول مرحله تولید و محصول نهایی نیازهای کمیت را برآورده می سازند.هنگامی که ارزیابی تأیید اجرا می شود،تضمین کمیت برای شیوه های ارزیابی کمیت بکار نمی رود،بلکه برای روش سازماندهی کار بدنه های ارزیابی تأیید بکار می رود.

ترجمه مقاله مدیریت کمیت

فرآیند ارزیابی تأیید بطوری سازماندهی خواهد شد که مرتبط با نیازهای قانون باشد و استانداردها در نظر گرفته شوند،بدنه ارزیابی تأیید منابع لازم (مجموعه کارمندان،تجهیزات و …) را دارد و رقابت بدنه ارزیابی تأیید روی مجوز رسمی تأیید می شود و …بنابراین خلق محیط سالم و تضمین اینکه ارزیابی تأیید مطابق با نیازها صورت می پذیرد،نتایج عینی و قابل اتکا را تضمین خواهد کرد.در طول بهبود کمیت،نواحی برتر برای عمل تعیین می شوند،اهداف و نیازهای جدید تنظیم می شوند.در زمینه ارزیابی تأیید،بهبود کمیت با تطابق  و هارمونی تکنیکی نسبت دارد،بنابراین به بهبود نیازها برای محصولات و فرآیند ارزیابی رضایت محصول کمک می کند و ارزیابی تأیید را برای تولیدات،تضمین قابلیت اطمینان محصول و ایمنی و … قابل دسترس تر می سازد.بنابراین،پس از ارزیابی طبقه بندی و محتواهای مدیریت کمیت و مقایسه آنها با ارزیابی تأیید محصول،نویسندگان نتیجه گرفتند که ارزیابی تأیید بصورت نزدیک،در ارتباط با مدیریت کمیت است که این را تضمین می کند که محصولات مورد رضایت و قابل اتکا در بازار قرار گیرند و برای استفاده عرضه شوند و استفاده شوند.

ترجمه مقاله مدیریت کمیت

6.نتایج

همانگونه که مفهوم کمیت یک احساس درونی را مشخص می کند،به منظور یک ارزیابی عینی،یک شمار از توصیف کننده ها باید بررسی شوند.بنابراین،امروزه، ارزیابی کمیت بر اساس چندین جنبه عینی اجرا می شود.ابتدا باید یک هدف آشکار وجود داشته باشد که در آن ما می خواهیم بررسی کنیم که آیا آن یک محصول،فرآیند،شخص،نظام یا چیزی دیگر است.ثانیا،اینها باید به وضوح نیازهای هدف تعریف شده باشند که آن باید با آن تطابق داشته باشد بطوری که آن ممکن است کافی و از کمیت یافت شود.ثالثا،برای مقایسه هدف و نیازهایش،لازم است تا ارزیابی تأیید را انجام دهیم.قابلیت اطمینان ارزیابی به فرآیند ارزیابی،اجرا کننده اش (پرسونل) و ابزار/تجهیزات مورد استفاده بستگی دارد.از اینجا،رابعا،رقابت پرسونل شامل در ارزیابی حیاتی است.بنابراین،کمیت بوسیله یک مجموعه از 4 جنبه و برای ارزیابی هدفمند کمیت مشخص می شود،یک رابطه با انجام ارزیابی کمیت آشکار است.بیان بالا همچنین بوسیله تحلیل یک تنوع تعاریف کمیت و نظریات نویسنده تأیید می شود.

به عنوان یک نتیجه،نتیجه گرفته می شود که اصول ارزیابی تأیید عمومی برای ارزیابی کمیت بکار می روند.به علاوه،برای شیوه های ارزیابی تأیید خاص ارزیابی اش نظیر بررسی اغلب استفاده می شوند.مدیریت کمیت تطابق فعالیت ها در طول سازمان سازمان است که دست یابی به یک هدف از پیش تعریف شده خاص را  و بهبود اجرای سازمانی را به عنوان یک کل، در نظر دارد.مدیریت کمیت به 2 مجموعه از اعمال خاص که متوالیا در طول سازمان انجام می پذیرد تقسیم می شود.دیدگاه و طبقه بندی های نویسندگان مختلف داده شده در ادبیات با توجه به این متفاوت است.پس از ارزیابی طبقه بندی های مدیریت کمیت گوناگون،نویسندگان نتیجه گرفتند که بصورت رایج اکثر عناصر مناسب اینها هستند:طراحی کمیت،کنترل کمیت،تضمین کمیت و بهبود کمیت..

ترجمه مقاله مدیریت کمیت

نویسندگان همچنین می خواهند که تأکید کنند که جایی که بهبود کمیت همیشه بوسیله طراحی کمیت دنبال می شود یک فرآیند چرخه ای است که همیشه در سازمانها مشاهده نمی شود.ارزیابی تأیید یک فرآیندی است که ارزیابی می کند که آیا یک هدف خاص (یک محصول،فرآیند و ..) با نیازها تطابق دارد.این فرآیند قابل اتکا است،زیرا فعالیت هایی که انجام می پذیرند خاص هستند،سابقا شرح داده شده اند و اعتبار یافته اند،آنها بوسیله حرفه ای های بخش اجرا شده اند و تنها با استفاده از تجهیزات  آزمایش شده اندازه گیری شده اند.بنابراین،قابلیت پایداری فرآیند تضمین شده است،ریسک بالقوه خطاها  و نتیجه بدست آمده در فرآیند ارزیابی تأیید حداقل است،تصمیم گرفته شده همین گونه است،بدون توجه به هر کدام از اشخاص بخش که آن را اجرا می کنند.به عنوان یک نتیجه،تنها محصولات قابل اتکا و ایمن یافت می شوند که برای قرار دادن آنها در بازار و عرضه برای استفاده و استفاده، مناسب و قابل پذیرش باشند.

ترجمه مقاله مدیریت کمیت

نیازهای اتحادیه اروپا برای ارزیابی تأیید از طریق هارمونی تکنیکی متحد هستند.برای نمایش روابط درونی بین محتواهای مدیریت کمیت و فرآیند ارزیابی تأیید،نویسندگان بصورت مفصل روابط درونی هر محتوا و بخش را با عناصر ارزیابی تأیید و شیوه های اجرا شده بررسی کردند،به عنوان یک نتیجه روابط درونی خاص تعیین شدند.

ترجمه مقاله مدیریت کمیت

نتیجه گرفته می شود که طراحی کمیت در ارتباط با هر دو نیازها و فرآیند تولید است،زیرا طراحی در هر دو آنها صورت می پذیرد و آن یک عامل تصمیم در جوامع است که آیا تولید محصول در کل ممکن خواهد بود و آیا آن از کمیت خوب بررسی می شود.طراحی کمیت همچنین، در ارتباط با ارزیابی تأیید محصول مورد استفاده است،زیرا برای این مرحله،نیازها و شیوه های ارزیابی تأیید لازم مجبورند که بصورت توصیه تعریف شوند.کنترل کمیت در ارتباط با انجام همین فعالیت های ارزیابی تأیید است بدون توجه به اینکه آیا آن هنگامی که محصول تولید یا استفاده می شود انجام می پذیرد.در طول این چارچوب،اندازه گیری ها و تخمین ها بر اساس اینکه کدام تصمیم به عنوان یک هدف نیازها را برآورده می سازد صورت می پذیرند.

ترجمه مقاله مدیریت کمیت

تضمین کمیت،همچنین مستقیما در ارتباط با ارزیابی تأیید به منظور تضمین اینکه فرآیند ارزیابی تأیید صورت پذیرفته نیازهای خاص را برآورده می سازد و تصمیم گرفته شده در طول چارچوبش قابل اتکا است،می باشد.بهبود کمیت در مورد ارزیابی تأیید در ارتباط با هارمونی تکنیکی است،زیرا ضعف تعیین شده در اجرای ارزیابی تأیید مجبور است که بصورت واحد سرتاسر اتحادیه اروپا را بهبود دهد.بنابراین،مهم است که از طریق هارمونی تکنیکی انجام پذیرد.به عنوان یک نتیجه،نویسندگان نتیجه گرفتند که محتواهای مدیریت کمیت،به وضوح در ارتباط با ارزیابی تأیید در طول دوره تولید و هنگامی که تولیدات استفاده می شوند است.هر یک از محتواهای مدیریت کمیت یک رابطه با یکی از مراحل فرآیند ارزیابی تأیید دارد و این رابطه عینا به نمایش می آید.

ترجمه مقاله مدیریت کمیت

لطفا رای دهید
[Total: 0 Average: 0]