post

الهام گرفتن از اشخاص بزرگ در یادگیری زبان

اولین نکته ای که مترجمان برای یادگیری زبان به آن توجه دارند استفاده از تجربیات اشخاص مهمی همچون ارنست همینگوی و… میباشد.

بیشتر بخوانید