بهتر شدن کیفیت ترجمه

بهتر شدن کیفیت ترجمه

اصول ترجمه و خدمات با کیفیت ترجمه

چند نکته  برای بهتر شدن کیفیت ترجمه

1-ترجمه نباید به صورت لهجه گونه باشد .باید ترجمه به صورت فارسی سلیس باشد .فقط در مواقع خاص و با مشورت خود سفارش دهنده انجام می گیرد.

برای مثال : (ای ترجمه خوبی نی )    این ترجمه خوبی نیست (درست)

بیشتر بخوانید