ترجمه متون بهداشت حرفه ای

ترجمه متون بهداشت حرفه ای

مهندسی بهداشت حرفه ای علم و هنر تأمین سلامت در محیط های شغلی می باشد. و یک مهندس بهداشت حرفه ای وظیفه دارد که  عوامل مخاطره آمیز را  شناسایی، ارزشیابی و حدف یا کنترل نماید.

بیشتر بخوانید