شیوه ترجمه

ترجمه و تفسیر

شیوه و مراحل ترجمه چگونه است ؟

شما مترجمی هستید که متن ، کتاب یا مقاله ای را از زبان انگلیسی به زبان فارسی ترجمه می کنید. یک نکته مهم در شیوه ترجمه خوب همزبانی با زبان مقصد میباشد.در شرایط عادی ،  ترجمه به این صورت است که مخاطب شما، افرادی باشند که با شما هم زبان هستند و بنابراین خیلی راحت تر است که بتوانید متن را به زبان بومی خود ترجمه کنید.

بیشتر بخوانید