ویراستاری متون ادبی

ویراستاری متون ادبی

بهترین روش برای ویراستاری متون ادبی 

بسیاری از ویراستاران تمایل دارند که نسخه اصلی ترجمه را از مترجم دریافت نمایند و به صورت بسیار ناشیانه روی آن کار کنند.

ولی دراین میان ویراستاران فعال نیز نقش پر رنگی دارند بسیاری از ویراستاران نیز هستند که پیش از آن که ویرایش یک متن ادبی را بپذیرند از مترجم می خواهند که این فرصت را به آن ها بدهد که حداقل دو هزار یا سه هزار کلمه از متن را ویرایش کنند و به عنوان نمونه تحویل مترجم دهند و در صورت تایید مترجم، به کار خود ادامه دهند.

بیشتر بخوانید