همکاری دو مترجم

دو مترجم

همکاری دو مترجم برای ترجمه یک کتاب

بسیاری از نویسندگان و ناشران تمایل دارند تا از ترکیب تلاش ها و تجربه های دو مترجم

برای ترجمه متن استفاده کنند. برای مثال ممکن است یک کتاب تکیه بر مسائل و

صحبت های نیتیو و بومی داشته باشد در این شرایط بهتر است که از یک مترجم نیتیو استفاده

شود تا متن مربوطه را ترجمه کند و به صورت نیتیو و بومی متن را به مخاطب تحویل دهد.

بیشتر بخوانید