نویسندگان مقالات

نجف دریابندری فرزند ناخدا خلف ظلم ابادی در 1شهریور1308 درابادان (1)متولد شد . دوره ابتدائی را درمدرسه 17دی گذراند و وارد دبیرستان رازی شد .وی حدود سال سوم دبیرستان ، تحصیل را رها کرد و به دنبال کار رفت. تخصص اودر دراوردن لحن اصلیه نویسنده اصلی است

نویسندگان مقالات ، یا نویسندگان کتاب های ادبی یا فنی مهندسی و یا هر زمینه دیگر، نیازی ندارند که دانش زبان شناسی قوی داشته باشند. آن ها بیشتر تمرکز خود را روی ارائه دانش و حیطه تخصصی خود می گذارندو در تلاش هستند تا مقاله و کتاب خود را به گونه ای بنویسند که دانش و علم تخصصی آن ها به ظهور و جلوه گذاشته شود.

بیشتر بخوانید