رضایت نویسنده اصلی مقاله

رضایت نویسنده

یک مترجم خوب و حرفه ای همواره می بایست در تلاش باشد تا رضایت نویسنده اصلی مقاله، متن یا کتاب را به دست آورد و در حد امکان در جهت کاهش تعارضات میان قلم ترجمه و قلم نویسنده، گام بردارد.

نویسنده نیز می بایست با دقت نظر مطلوبی ، مترجم را انتخاب کند و از چند مترجم بخواهد که نمونه ترجمه ارائه دهند و از میان نمونه ترجمه ها، چند مترجم را کاندید نموده و باز یک آزمون از آن ها بگیرد و نهایتا مترجم را با کمال دقت انتخاب نماید تا اطمینان داشته باشد که در حین فرایند ترجمه با مشکلی مواجه نخواهد شد.

بیشتر بخوانید