نقش مترجم در فرایند ترجمه

فرایند ترجمه

مترجم در فرایند ترجمه نقش چند بعدی دارد. مترجم می بایست همواره در تلاش باشد تا مهارت های شنیداری خود را تقویت کند. خواه با گوش دادن به اخبار، مشاهده برنامه های تلوزیونی و خواه گوش دادن موسیقی های اصیل و جدید. به این ترتیب می تواند بخشی از نیازهای گسترده مخاطب خود را پاسخ دهد.

بیشتر بخوانید