مترجمان زبردست

مترجمان زبردست

نویسندگان و شاعران همواره اعتقاد بر این داشتند که یک مترجم ، در بیان معانی نکات و ظرایف ادبی، نمی بایست به دلخواه خود و به صورت آزادانه عمل کند زیرا هرگونه تغییری در بیان نکات و ظرایف، ممکن است به اصل مطلب لطمه بزند و ارتباط جدیدی با مسائل گفته شده پیرامونی برقرار نمی آید.

بیشتر بخوانید