مهارت های زبانی

مهارت زبانی

مهارت های زبانی یا زبانشناسی نشان می دهد که افراد تا چه اندازه قادر هستند به صورت مکتوب یا شفاهی منظور خود را به زبان مورد نظر بیان نمایند.

در این جا چهار مهارت زبانی را بیان می کنیم که در قالب این چهار مهارت مجموعه ای از قابلیت هایی که هر مترجم می بایست داشته باشد بیان می گردد.

این مهارت ها عبارت هستند از مهارت شنیداری یا listening مهارت گفتاری یا speaking مهارت خوانداری یا reading  و مهارت نوشتاری یا writing.

بیشتر بخوانید