جملات معلوم و مجهول و کاربرد آنها

جملات مجهول

یک اختلاف نظری وجود دارد که آیا استفاده از جملات مجهول در جمله درست است یا خیر ؟

اگر بخواهیم به طور واضح توضیح دهیم . استفاده از جملات مجهول در متن هیچ ایرادی ندارد. اما باید به درستی انجام شود . جملات معلوم ، کوتاهتر و ساده تر معنی را می رسانند.

اما در بعضی متون حتما باید از جمله مجهول استفاده کرد . اما استفاده از جمله مجعول نباید سلیقه نگارشی مترجم و نویسنده شود و برای اینکه متن خود را پیچیده تر و عمیق تر جلوه دهد از این امر استفاده کند.

بیشتر بخوانید