مترجم نمونه

بسیاری از افراد فکر می کنند که همین که به یک زبان خارجی مسلط باشند و دایره واژگان حتی نه چندان گسترده از آن زبان را در ذهن خود داشته باشند می توانند مترجمان خوبی شوند. ولی این امر ضرورتا صحیح نیست. داشتن سطوحی از دانش و اطلاعات زبانی برای هر مترجمی ضروری است ولی کافی نیست.

بیشتر بخوانید