post

هوش مترجم

هوش مترجم : در ابتدای بحث، این سؤال را میتوان مطرح کرد که چگونه مترجم  میتواند از کارش لذت ببرد، درحالی که از میزان کیفیت ترجمه کم نکند؟

بیشتر بخوانید

مترجمان زبردست

مترجمان زبردست

نویسندگان و شاعران همواره اعتقاد بر این داشتند که یک مترجم ، در بیان معانی نکات و ظرایف ادبی، نمی بایست به دلخواه خود و به صورت آزادانه عمل کند زیرا هرگونه تغییری در بیان نکات و ظرایف، ممکن است به اصل مطلب لطمه بزند و ارتباط جدیدی با مسائل گفته شده پیرامونی برقرار نمی آید.

بیشتر بخوانید