رضایت نویسنده اصلی مقاله

رضایت نویسنده

یک مترجم خوب و حرفه ای همواره می بایست در تلاش باشد تا رضایت نویسنده اصلی مقاله، متن یا کتاب را به دست آورد و در حد امکان در جهت کاهش تعارضات میان قلم ترجمه و قلم نویسنده، گام بردارد.

نویسنده نیز می بایست با دقت نظر مطلوبی ، مترجم را انتخاب کند و از چند مترجم بخواهد که نمونه ترجمه ارائه دهند و از میان نمونه ترجمه ها، چند مترجم را کاندید نموده و باز یک آزمون از آن ها بگیرد و نهایتا مترجم را با کمال دقت انتخاب نماید تا اطمینان داشته باشد که در حین فرایند ترجمه با مشکلی مواجه نخواهد شد.

بیشتر بخوانید

مترجم نمونه

بسیاری از افراد فکر می کنند که همین که به یک زبان خارجی مسلط باشند و دایره واژگان حتی نه چندان گسترده از آن زبان را در ذهن خود داشته باشند می توانند مترجمان خوبی شوند. ولی این امر ضرورتا صحیح نیست. داشتن سطوحی از دانش و اطلاعات زبانی برای هر مترجمی ضروری است ولی کافی نیست.

بیشتر بخوانید