قرارداد ترجمه

قرارداد ترجمه

در قراردادی که فیمابین مترجم، نویسنده و ناشر منعقد می شود می بایست کلیه مراحل پرداخت هزینه ها و حق ترجمه آورده شود. داشتن حق امتیاز مترجم یا نویسنده و حق دخل وتصرف نویسنده در متن ترجمه شده یا دخل و تصرف مترجم در متن اصلی نویسنده نیز می بایست در متن قرارداد به صورت کاملا شیوا و سلیس آورده شود.

بیشتر بخوانید