post

زبان آموزان

استقلال / وابستگی / وابستگی متقابل

زبان آموزان مستقل به تنهایی یادگیری بهتری دارند. بیشتر افراد میتوانند بطور موقت با شخص دیگری یا در گروههای بزرگتر کار کنند اما احساس راحتی نمی کنند و این کار را معمولآ در گروههای کمتر اثرگذار انجام میدهند.

بیشتر بخوانید