post

خود آزاری

 خانواده درمانی برای پایان خود آزاری یا یک شروع جدید

آزمایشی که به صورت تصادفی انجام گرفت در خصوص مداخلات مربوط به خود آزاری بود. آزمایشات خانواده درمانی، نشان دادند که روش های درمانی روانشناسی دیگر هیچ فایده ای برای افراد بزرگسالی که دچار خود آزاری شده اند؛ ندارد.

بیشتر بخوانید