سفارش دهنده

سفارش دهنده

کمی مترجم را درک کنیم ؟

در بسیاری از موارد، ممکن است مترجمان نیاز به کمک ارگان های خاص داشته باشند. باید سفارش دهنده شرایط را کاملا برای مترجم فراهم کند و با همان ارگان ها صحبت کند و ارگان ها را آماده نماید که با مترجم همکاری داشته باشد.

بیشتر بخوانید