post

آموزش عالی

بسیاری از دانشگاه‌ها شروع به راه‌اندازی محرک های جدید کردند تا به ذینفعان خود نشان دهند که در حال تغییر روش بنیادی هستند که در آن‌ها عمل می‌کنند. در نتیجه، جدیدترین گرایش در آموزش عالی این واکنش است- مدیریت دانشگاه‌ها را به سمت تبدیل شدن به دانشگاه‌های خلاق سوق می دهند.

بیشتر بخوانید