post

آموزش عالی

بسیاری از دانشگاه‌ها شروع به راه‌اندازی محرک های جدید کردند تا به ذینفعان خود نشان دهند که در حال تغییر روش بنیادی هستند که در آن‌ها عمل می‌کنند. در نتیجه، جدیدترین گرایش در آموزش عالی این واکنش است- مدیریت دانشگاه‌ها را به سمت تبدیل شدن به دانشگاه‌های خلاق سوق می دهند.

بیشتر بخوانید

نویسنده خوب

نویسنده خوب

نویسنده خوب

در گذشته نویسندگی راهی برای انتقال و ثبت اتفاقات و رخ دادهای زمان بوده‌است. حتی در نثرهای عاشقانه و عارفانه نیز می توان نشانه‌هایی از رخدادهای تاریخی پیدا کرد. نویسندگی راهی برای انتقال اطلاعات و عواطف انسان‌‍ هاست. از این رو شناختن ویژگی های یک نویسنده خوب ضروری است.

بیشتر بخوانید