پارافیریز

پارافریز

پارافیریز مقاله چیست ؟

پارافیریز کردن یعنی یک متن را مجدد بازنویسی کنیم به صورتی که سرقت علمی و ادبی صورت نگیرد.

به زبان ساده تر می شود  گفت که شما متن را کامل بخوانید ، سپس متن را در ذهنتان تحلیل و درک کنید و در نهایت به زبان خودتان بنویسید.

به هیچ عنوان پس از درک مطلب به متن اصلی رجوع نکنید و هر آنچه که در ذهنتان هست را بر روی کاغذ بیاورید.

بیشتر بخوانید