ترجمه توسط چندین مترجم

چندین مترجم

در برخی از متون و یا کتاب ها، نویسندگان و ناشران ترجیح می دهند که چندین مترجم برای ترجمه یک کتاب کار کنند. حاصل ادغام موفقیت آمیز کار چندین مترجم می بایست به گونه ای باشد تا نوشته مطلوب و درخور توجهی ارائه شود و در خصوص متون ادبی سعی بر این باشد که شالوده ادبی کار و همچنین ذوق و قریحه شاعرانه و هنرمندانه نویسنده، هیچ گونه آسیب و لطمه ای نبیند.

بیشتر بخوانید