post

ترجمه گوگل

یک مقدار بیشتر با گوگل وترفندهای ترجمه گوگل آشنا شویم

نوشته دونا تووز، مدیر اجرایی 

ترجمه گوگل (GT) ( گوگل ترانسلیت) در آوریل 2006 به عنوان سرویس ترجمه ماشین آماری راه اندازی شد که اولین بار توسط آمریکا و اسناد اتحادیه اروپا برای جمع آوری داده های زبان شناسی استفاده گردید. در طی ترجمه، گوگل ترانسلیت در جستجوی الگویی برای اسناد بود تا به تصمیم گیری درباره بهترین ترجمه کمک کند.

بیشتر بخوانید