معنای همایشی

معنای همایشی

معنای همایشی در ترجمه چیست ؟

معنای همایشی بهترین معنی برای کلمه و پر کاربردترین آن در فرهنگ زبان مبدا است .

برای اینکه این تعریف بهتر درک شود از مثالی بهره می بریم .

بیشتر بخوانید