جهانی سازی صنعت ترجمه

جهانی سازی ترجمه

گسترش جهانی سازی صنعت ترجمه و افزایش تقاضای کاربران و مشتریان برای ترجمه متون، همه باهم دست به هم داده اند تا این صنعت تبدیل به صنعتی فراگیر و روبه رشد شود و روز به روز به اهمیت آن افزوده می شود. بنابراین پر واضح است که می بایست بیش از پیش به این صنعت بپردازیم و همه مترجمان و همه کاربران و دانشجویان و مدرسان و همه افرادی که به گونه ای دست در زمینه ترجمه دارند، با هم در تلاش باشند تا این صنعت ارتقا یابد.

بیشتر بخوانید