زمان تحویل ترجمه

زمان تحویل ترجمه

همانطور که پیش از این ذکرشد، مدیریت زمان برای ترجمه و توجه به زمان تحویل، نقشی اساسی برای مترجمان دارد. مترجمان می بایست در نظر داشته باشند که برای ترجمه مطلوب یک کتابی که در حدود 60000 کلمه دارد، دو ماه زمان خوبی است و می بایست به گونه ای برنامه های خود را سازمان دهی کنند که در عرض دو ماه بتوانند این کتاب را به نحو مطلوبی ترجمه کنند و در اختیار کاربر قرار دهند.

بیشتر بخوانید