بهترین راه ترجمه

بهترین راه ترجمه

همانطور که می دانید مطالعه اولیه اولین گام در شروع رسمی فرایند ترجمه  به شمار می آید.می گوییم اولین گام برای شروع رسمی، به این معنا که برای شروع غیر رسمی  ابتدا نویسنده کتاب را بشناسید و حتما دیگر آثار وی را مطالعه کنید تا با طرز فکر و شیوه نگارش وی آشنا شوید.

بیشتر بخوانید