امانت داری در ترجمه

امانت داری در ترجمه
رعایت اخلاقیات و رعایت اصل امانت داری در ترجمه، بسیار حائز اهمیت است. اغلب مترجمان می بایست فرایند ترجمه را به گونه ای دنبال نمایند که اصل و روح متن اصلی حفظ شود و بتوانند زمان و انرژی خود را به گونه ای به کار گیرند که کامل متوجه اصل مطلب شوند و پس از آن با رعایت اصل امانت داری و حفظ روح متن، آن را به خواننده انتقال دهند.

بیشتر بخوانید