روش های تخفیف در پارس 68

کارت دانشجویی

کارت دانشجویی

با ارائه کارت دانشجویی یا شماره دانشجویی 

10 درصد تخفیف بگیرید

تخفیف حجمی

برای مبالغ 500هزار تا 1 میلیون 10 درصد تخفیف

برای مبالغ 1 میلیون تا 2میلیون 15 درصد تخفیف

برای مبالغ بالای 2 میلیون 20 درصد تخفیف

اختلاف تصویر

اختلاف تصویر

اختلاف دو تصویر را مشخص کنید

10 درصد تخفیف بگیرید

گردونه شانس

گردونه شانس

گردونه شانس را بچرخانید و از 5 درصد تا 90 درصد تخفیف بگیرید

نکته:

شما تنها میتوانید از یک نوع تخفیف استفاده کنید