post

15واژگان متصل کننده یا connecting words

واژگان متصل کننده یا connecting words کلمات کوچکی هستند که به خواننده کمک می کنند تا متن را روانتر بخواند. گاهی اوقات به واژگان متصل کننده، واژگان نشانه یا علامت هم گفته می شود که توصیف خوبی برای این کلمات است. نه تنها واژگان متصل کننده، متن را روان تر می کند بلکه به خوانندگان کمک می کند تا لحن نویسنده را نیز متوجه شوند.

این واژگان متصل کننده شامل واژگان ربط، واژگان ابتدایی، شاخص های زمانی، واژگان ربط منطقی یا واژگان ربطی مثل and, or , but  می شوند. این واژگان در محتوای متن تاثیری ندارند ولی از سه لحاظ بیسار حائز اهمیت می باشند. این واژگان، متن نوشته شما را خوانا تر و سلیس تر می کنند. به خواندگان اجازه می دهند  که استدلال ها ی شما را بهتر متوجه شوند و ساختار مقاله را در ذهن خود مجسم کنند و در نهایت این واژگان ، تاکید شما را روی بخش های خاص نوشته، به خوبی مشخص می نماید. این واژگان کوچک ، تاثیر بسیار زیادی می توانند روی اصل نوشته شما داشته باشند.

اگر یک پاراگراف از یک مقاله دانشگاهی را مطالعه کنید متوجه می شوید که در این پاراگراف ، پر از کلمات نشانه است که اگر این کلمات به کار نمی رفت، شما اصلا متوجه فحوای کلام نمی شدید. ما می بایست بتوانیم به صورت صحیح از این واژگان استفاده کنیم. در این جا یک نمونه آورده شده است که کم و بیش به صورت تصادفی مقدمه ی این مقالات را در فصل 6 نیز مورد بحث قرار دادیم.

بیشتر بخوانید:بشتر با پاراگراف آشنا شویم

It is , of course, possible to be skeptical about the KBE thesis, about the view that knowledge is now the key economic input which exceeds in importance the role of other factors of production. After all, business still depends heavily on factors such as energy and finance, as the events of 2008- 2009 have demonstrated all too clearly. And although knowledge may be important to the economy even in the remote past. (Collinge & Staines, 2009).

البته در مورد اطلاعات مربوط به نظریه KBE ، مباحثی مطرح می شود که ورودی کلیدی اقتصاد بوده و اهمیت نقش عوامل دیگر تولیدی را می رساند. گذشته از این، فرایندهای تجاری هنوز وابستگی زیادی به انرژی و امور مالی دارند و به عنوان رویدادهای مهم در سال های 2009- 2008 اثبات گردیده اند که همه این موارد واضح می باشد. و با این وجود دانش و اطلاعات مربوط به اقتصاد امروزه، همیشه مهم هستند تا جایی که اقتصاد گذشته را نیز تحت کنترل خود می گیرند. (Collinge & Staines, 2009)

و در این قسمت مثال دیگری از Mike Davis(2006) را آوردم که در مورد “اختلالات شهروندی: ترس و پول در دبی” صحبت می کند.

Other cities in the region, of course, have free – trade zones and highech clusters. But only Dubai has allowed each enclave to operate under regulatory and legal bubble – fomes tailored to the specific needs of foreign capital and expat professionals. ‘ carving out lucrative niches with their own special rules.’  Claims the financial Times , has been at the heart of Dubai’s development strategy. [ footnote deleted] Thus, press censorship (flagrant in the rest of Dubai) is largely suspended inside Media City, while internet access (regulated for content elsewhere) is absolutely unfettered inside interent city.

البته شهرهای دیگر در این منطقه از جمله نواحی تجارت آزاد بوده و فناوری تکنولوژی خوشه ای در آن مناطق حکمفرما است. اما تنها دبی مجاز است که تحت نظر قوانین ومقررات مربوطه کار کند و نیازهای خاصی به سرمایه های خارجی و حرفه ای دارد و می یبایست از قوانین خاص تبعیت نماید. ادعاها در خصوص امور مالی بیان می دارد که این امور در قلب استراتژی های توسعه دبی قرار دارند. ( پاورقی حذف شده است) . بنابراین در بسیاری از امور رسانه ای این شهر، سانسور رخ داده و در زمانی که دسترسی به اینترنت وجود داشته است محتوای اینترنت مطلقا در داخل شهر آزادانه بیان گردیده بود.

این به این معناست که موضوعات زیادی می بایست پوشش داده شوند و آن چه حائز اهمیت است این است که به خاطر داشته باشیم انواع متفاوتی از قوانین گرامری در این بخش به کار برده می شود و به این معناست که هر قانون گرامری جایگاه خاصی در جمله دارد و نیاز به رعایت علایم نگارشی متفاوتی دارد. ( مثال قبل را دوباره ببینید.)

بخش های متفاوت سخن

برای ترجمه مقاله و با کیفیت با رعایت موارد زیر ترجمه ای بی نقص و تخصصی ارائه دهید.

سخن ما پنج بخش متفاوت دارد که می توانیم در آن بخش ها از واژگان اتصال دهنده استفاده کنیم.

 • قیود معرفی(Introductory adverbs)

However                           finally                              thus

Therefore                           likewise                                nevertheless      

همان طور که از نام این قیود برمی آید، این قیود ، کلماتی هستند که یک واحد جدید را معرفی می کنند که معمولا این واحد جدید یک جمله را آغاز می کند یا یک علامت ; پیش از آن قرار می گیرد. بعد از این کلمات کاما قرار می گیرد. زمانی که از قیود معرفی در وسط جمله استفاده می کنیم ، همیشه می بایست از کاما استفاده کنیم.

کاما در زبان انگلیسی چطور استفاده میشود؟

Finally, let us look at the role of advertising on the Internet.

The general view is that increased access to information is a good thing, however , recent evidence suggests that productivity gains have actually been minimal.

Few people visit the information desk. We have, therefore ,decided to close it.

سرانجام ، بگذارید نقش تبلیغات را در اینترنت بررسی کنیم.
دیدگاه کلی این است که افزایش دسترسی به اطلاعات چیز خوبی است ، اما شواهد جدید نشان می دهد که دستاوردهای بهره وری در واقع حداقل بوده اند.
کمتر کسی از میز اطلاعات بازدید می کند. بنابراین تصمیم گرفتیم که آن را ببندیم.

2- کلمات ربط زیر مجموعه (Subordinator conjunctions)

Because           while           although

Since        before         when

As        it

کلمات ربط زیر مجموعه ای ، جملاتی را به هم متصل می کنند که یکی از جملات زیر مجموعه جمله دیگر باشد. به عبارت دیگر بخش جمله زیر مجموعه، نباید طولانی تر از بخش کامل جمله اصلی (Active sentence) باشد.

زمانی که یک جمله با یک عبارت زیر مجموعه ای آغاز می شود ، نیاز است که حتما از کاما استفاده شود. اما زمانی که عبارت زیر مجموعه ای در وسط جمله ظاهر می شود، نیازی به استفاده از کاما ندارید. ( مگر آن که بخواهید روی بخش دوم جمله تاکید کنید. )

Because the results of the survey were ambiguous, we decided to revise our questionnaire.

We revised the questionnaire since the results were ambiguous.

از آنجا که نتایج این تحقیق مبهم بود ، تصمیم گرفتیم که پرسشنامه خود را تجدید نظر کنیم.
ما پرسشنامه را مرور کردیم زیرا نتایج مبهم بود.

در جملات فوق از کاما استفاده نشده است.

زمانی که جملات نا کامل هستند معمولا عبارات زیر مجموعه ای گاهی اوقات مساله ساز می شوند. برای جلوگیری از ارتکاب اشتباهات نگارشی، همیشه عبارات زیر مجموعه ای را با یک جمله اصلی متصل نمایید.

اشتباه:

Since advertising on the internet is often disguised as information.

از آنجا که تبلیغات در اینترنت اغلب به عنوان اطلاعات پنهان است.

صحیح

Advertising on the interent is often disguised as information.

تبلیغات در اینترنت اغلب به عنوان اطلاعات پنهان شده است.

یا

A complete commercial analysis of the internet is difficult since advertising is often disguised as information.

تجزیه و تحلیل کامل تجاری از اینترنت دشوار است زیرا تبلیغات اغلب به عنوان اطلاعات پنهان می شوند.

 

3- کلمات ربط

And         nor         so

Or                        yet          as

For        but

عناصر مرتبط با کلمات ربط، اغلب به همین صورت و به شکل کلمات تکی، عبارات یا جملات کامل به کار برده می شوند. زمانی که دو جمله کامل را با یک کلمه ربط، به هم متصل می کنیم، نیاز است که از کاما استفاده نماییم.

We analysed Smith’s results and found them correct.

ما نتایج اسمیت را تجزیه و تحلیل کردیم و آنها را صحیح دیدیم.

کاما استفاده نشده است.

We analysed Smith’s results, and we were surprised to find several major discrepancies.

ما نتایج اسمیت را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم و از اینکه چندین اختلاف عمده را پیدا کردیم ، متعجب شدیم.

برای اتصال دو جمله از کاما استفاده شده است.

 • ضمایر نسبی

(what(whichWho/ whomدر صورتی که اشاره به شی باشد از wich استفاده میشود
whereThatاشاره به مکان
whenWhichاشاره به زمان
whyWhoseبیان چرایی یک موضوع

ممکن است که از یک ضمیر معمولی مثل she یا it برای آغاز جمله استفاده نماییم. ضمایر نسبی جملات را به هم متصل می کنند.

The participant were asked to complete five tasks. These could easily be completed in an hour.

These به five tasks بر می گردد.

از شرکت کنندگان خواسته شد تا پنج کار را انجام دهند. اینها به راحتی در یک ساعت قابل انجام هستند.

The participant were asked to complete five tasks, which could easily be completed in an hour.

از شرکت کنندگان خواسته شد پنج کار را انجام دهند که به راحتی در یک ساعت انجام می شود.

Who, which به بیان توضیح جملات قبلی خود می پردازند و when نیز اطلاعات بیشتر و اطلاعات ضروری ( در مورد زمان کار )را بیان می کند و زمانی که از which  استفاده می شود نیازی نیست از کاما استفاده کنیم.

All respondents who completed the first questionnaire were sent a follow up evaluation after a month.

تعریفی – بدون کاما.

به کلیه پاسخگویانی که اولین پرسشنامه را تکمیل کردند ، پس از یک ماه ارزیابی پیگیری ارسال شد.

The  respondents , who had all completed the first questionnaire, were sent a follow up evaluation after a month.

غیر تعریفی – دو کاما استفاده شده است.

به پاسخ دهندگان ، كه پرسشنامه اول را تكميل كرده بودند ، پس از گذشت يك ماه ارزيابي پيگيري ارسال شد.

بیشتربخوانید:برنامه ریزی برای مدیریت زمان در نوشتن مقاله
بیشتربخوانید:شرح تحقیق
بیشتر بخوانید: برترین مقالات علمی را از چه موتورهای جستجوگری پیدا کنیم؟
 • واژگان کلامی(verbal)

افعال اکتیو یا فعال را می توان به واژگان کلامی تغییر داد.

رایج ترین فرم این واژگان فرم ing دار افعال است.

We analysed the results. We discovered an unusual correlation.

ما نتایج را تجزیه و تحلیل کردیم. ما یک همبستگی غیرمعمول را کشف کردیم.

Analyzing the results, we discovered an unusual correlation.

با تجزیه و تحلیل نتایج ، ما یک همبستگی غیرمعمول را کشف کردیم.

شکل سوم فعل را نیز می توان به کار برد.

John wrote Revelations in koinei, Revelations has inspired conflicting interpretations.

جان مکاشفه را در کوئینی نوشت ، مکاشفه الهام بخش تفسیرهای متناقض است.

Written in koinei, Revelations has inspired conflicting interpretations.

مکاشفه ها که به زبان koinei نوشته شده اند ، الهام بخش تفسیرهای متناقض است.

یا

Revelations, written in koinei , has inspired conflicting interpretations.

مکاشفه ، نوشته شده به کوئینی ، الهام بخش تفسیرهای متناقض است.

عملگرهای منطقی

حال روی کلمات متصل کننده ای صحبت می کنیم که طبق عملکرد های منطقی کار می کنند. این کلمات را می توانید وابسته به الگوی جمله ی خود به کار ببرید و بخش به بخش متن خود و یا حتی بین پاراگراف های خود از این عملگرها استفاده کنید. هفت عملگر رایج وجود دارد که در متون دانشگاهی می توانید استفاده کنید که عبارتند از:

مقایسه شباهت ها، مقایسه تفاوت ها، بیان نتیجه ، توضیح علت و تاثیر، بیان رویدادها در زمان مشخص، بیان رویدادها در مکان مشخص و رده بندی. (Comparing, contrasting, drawing conclusion, expressing cause and effect, placing events in time, placing events in space , ranking)

 • مقایسه ( بیان تشابهات)

Similarly                much as                compared to

Likewise                      both           comparable to

Like/ as      as well as             too

As[big] as             also         neither … not

 

Just as      and            not only… but also

 • مقایسه ( بیان تفاوت ها)

On the contrary    contrarily/ conversely          nevertheless

In contrast to             still          in comparison to

However       whereas         compared to

Although/ (even ) though              unlike          compared to/ with

Despite/ in spite of        but/ yet          different from

While  / whilst           not that        of course

On the one hand…           on the other (hand)

 

 • بیان نتایج

Therefore              thus         hence

Consequently         then       accordingly

So

Therefore

Therefore روی نتیجه تمرکز دارد. این کلمه، یک کلمه بسیار قدرتمندی است و در پایان استدلال های بسیار مهم آورده می شود.

To understand economic growth it was therefore necessary to understand the production of technological knowledge.

برای درک رشد اقتصادی ، بنابراین درک تولید دانش فناوری لازم بود.

Growth in the number of R&D workers should therefore lead to accelerating output growth.

(Collinge & Staines,2009)

بنابراین رشد در تعداد کارگران تحقیق و توسعه باید به تسریع رشد تولید منجر شود.

(Collinge & Staines,2009)

Thus

Thus از in the way  می آید. و معمولا برای بیان ارتباطات علت و معلولی استفاده شده و برای ایده های خیلی مهم نیز به کار می رود.

Pessimists worry that the Valley is locked into the first stages of the Detroit product – cycle syndrome: the heroic age of Henry Ford followed by tailfins and corporate sclerosis. (Thus web 2.0 has been criticized as mere product development rather that technological innovation.)

(Davis, 2009).

بدبین ها نگران این هستند که valley  در اولین مراحل از سندرم چرخه محصول دیترویت قفل شده باشد: دوران قهرمانانه هنری فورد و متعاقب آن شرکای اسکلروز (بنابراین وب 2.0 به عنوان توسعه محصول صرفاً نوآوری فناوری مورد انتقاد قرار گرفته است).

(Davis, 2009).

Hence

معنای اصلی hence از یک مکان (From a place) است ولی تمرکز آن  بیشتر از آن که روی نتیجه گیری باشد، روی علت است.

 The result of continued reinvestment is the expansion of surplus production at a compound rate- hence the logistic curves (money, output and population) attached to the history of capital accumulation …

(Harvey,2008)

نتیجه ادامه سرمایه گذاری مجدد ، گسترش تولید مازاد با نرخ ترکیبی است – از این رو منحنی های منطقی (پول ، خروجی و جمعیت) متصل به تاریخ انباشت سرمایه …

(Harvey,2008)

The interviews were conducted at random on the street; hence , it is not clear whether these results can be generalized.

مصاحبه به طور تصادفی در خیابان انجام شد. از این رو ، مشخص نیست که آیا می توان این نتایج را تعمیم داد؟

Consequently

Consequently از consequence می آید به معنای در ادامه یا در نتیجه. جملاتی که پس از consequently می آیند اغلب مهم تر از جملات قبلی خود هستند.

Architects are not always aware of the latest developments in material science; consequently , they need to work closely with technical specialists.

معماران همیشه از آخرین تحولات علم مواد آگاه نیستند؛ در نتیجه ، آنها نیاز به همکاری نزدیک با متخصصان فنی دارند.

Then

Then اغلب یک ارتباط زمانی را بیان می کند و به جمله ای اطلاق می شود که حالت استدلالی دارد.

The interviewees were first asked to tell something about themselves; they were then presented with a detailed questionnaire.

ابتدا از مصاحبه شوندگان خواسته شد كه درباره خودشان چیزی بگویند؛ سپس پرسشنامه ای مفصل ارائه شد.

The model may fail in neighborhoods with high proportions of renters; then we need to add an additional variable to address apartment turnover.

این مدل ممکن است در محلات با نسبت بالایی از اجاره دهنده ها شکست بخورد. پس ما باید یک متغیر اضافی را برای رسیدگی به گردش مالی آپارتمان اضافه کنیم.

Accordingly

Accordingly از accord می آید و به معنای موافقت با چیزی است و معمولا نتایج را به بیان ساده ای توضیح می دهد.

[ The sun- belt megacities ] … have become first divison electoral battlegrounds and will gain at least three more congressional seats in the next Census reapportionment. [footnote removed ]  Accordingly, they figure large in Democratic hopes for an enduring realignment.

(Davis, 2006)

به میدانهای انتخاباتی انتخابات تقسیم شده اند و حداقل در سهمیه کنگره در گزارش مجدد سرشماری بعدی ، کسب می کنند( پاورقی حذف شده است )بر این اساس ، دموکرات ها امیدوار هستند که مجدد به این مقام دست یابند.

So

So معمولا روی نتایج متمرکز است اما یک واژه علّی است. نتایجی که پس از so بیان می شوند معمولا رویدادهایی هستند که به صورت طبیعی اتفاق می افتند.

The participants were apparently confused bythe instructions, so we revised the procedure, adding several additional explanations.

شرکت کنندگان ظاهراً دستورالعمل را اشتباه متوجه شدند.( و دچار گمراهی شدند) ، بنابراین ما رویه را مرور کردیم و چندین توضیحات اضافی را اضافه کردیم.

توضیح علت و تاثیر

Because              since        as

For         in as much as         as account of

As a result of      as a consequence of        ascribed to

Attributed to     owing to      due to

In response to       accounts for      contributes to

To affect      to have an effect on       so that

In order to          when             so that

Unless          whether

 

Because

Because  علت را بیان می کند و بیشترین تاثیر را در جمله دارد. به عبارتی می توان گفت که واژه قدرتمندی است و معمولا یک علت تلویحی را توضیح می دهد.

Because these results are analogous to well- known tax – incidence results, derivations are not provided in this paper.

(Stavins, 1995)

از آنجا که این نتایج مشابه نتایج مشهور مالیات است ، مشتقات در این مقاله ارائه نشده است.

Since

Since بیان گر یک علت یا تاثیر است ولی گزاره since به زمان نیز برمی گردد چون اغلب عنصر زمانی نیز در آن دخالت داشته است. since اندکی رسمیت کمتری نسبت به because دارد و کمتر حالت تلویحی دارد.

Since this approach to studying technical writing could potentially include everything in its situated cultural context, the researcher needs to limit the study by constructing a coherent theoretical framework…

از آنجا که این رویکرد برای مطالعه تخصصی مقاله نویسی به طور بالقوه می تواند همه چیز را در متن فرهنگی واقع در آن مطرح کند، محقق باید با ساختن یک چارچوب نظری منسجم ، مطالعه را محدود کند …

As

As به عنوان یک واژه زیرمجموعه ای یا حرف ربط می تواند به کار رود. کمتر رسمی است و بیشتر بسته به موقعیت جمله به کار برده می شود.

As the approach looks promising at first glance, we decided to test it in a controlled experiment.

از آنجا که رویکرد در نگاه اول امیدوار کننده به نظر می رسد ، تصمیم گرفتیم آن را در یک آزمایش کنترل شده تست کنیم.

For

For نیز یک حرف ربط است اما به صورت پیش گزاره for this reason بیشتر استفاده می شود.

The procedure is not explained in detail here, for it has been thoroughly documented by Smith (2005).

این روش به تفصیل در اینجا توضیح داده نشده است ، زیرا توسط اسمیت (2005) کاملاً مستند شده است.

بهتر

The procedure has been thoroughly documented by Smith (2005) ; for this reason , it is not explained in detail here.

این روش توسط اسمیت (2005) کاملاً مستند شده است. به همین دلیل ، در اینجا به تفصیل توضیح داده نشده است.

یا

The procedure is not explained in detail here, as smith (2005) has thoroughly documented it.

این روند در اینجا به صورت جزئی توضیح داده نشده است ، همانطور که اسمیت (2005) آن را به طور کامل مستند کرده است.

جمله فوق چون پسیو نیست ، بهتر است.

In as much as

معادل دیگری برای as است و زمانی به کار می رود که مفهوم جمله از نقطه نظرِ … یا in view of باشد. به نظر می رسد که استفاده زیاد از in as much as به نوعی گزافه گویی باشد که در مدل صحبت کردن های قدیمی تر به چشم می خورد. در حقیقت مثال هایی که از این عبارت استفاده شده کرده اند، متعلق به چندین سال پیش بوده اند.

In as much as one aim of the study was to develop instruments applicable in a number of situations, 265 Sc were obtained from a variety of sources, as indicated in Table 3.

(Lawton, 1969)

هدف از مطالعه توسعه ابزارهای کاربردی در تعدادی از موقعیت ها بود ، 265 Sc از منابع مختلف به دست آمد ، همانطور که در جدول 3 نشان داده شده است.

چهار مورد دیگر (when, if … then, unless, whether) را می توانید در جملات شرطی به کار ببرید. به خاطر داشته باشید که در زبان انگلیسی فعل های متفاوت برای شرایط و کاربردهای متفاوتی به کار می روند.

When you reach Dam square, you will see the palace on the left.

حال ساده + will: علت و تاثیر

با رسیدن به میدان دم ، کاخ را در سمت چپ مشاهده خواهید کرد.

When you reach Dam square,get off the tram.

حال ساده + حال ساده : وقایع در خصوص آینده و دستورالعمل ها

وقتی به میدان دم رسیدید ، از تراموا پیاده شوید.

If you take a tram, you will need to get off at Dam Square.

جمله شرطی نوع اول: if + حال ساده + will : امکان رویدادن در آینده.

اگر سوار تراموا شدید، می بایست که در میدان دم پیاده شوید.

If you took a tram, you would need to get off at Dam Square.

جمله شرطی نوع دوم: if + فعل گذشته + would : فرضیه ها یا بیان آینده نامعلوم

در صورتی که تراموا گرفتید، می بایست در میدان دم پیاده شوید.

If you had taken a taxi, you wouldn’t have been late.

جمله شرطی نوع سوم: if+ ماضی بعید + would+ حال کامل یا ماضی نقلی : برای بیان احتمالات در گذشته و یا موقعیت های از دست رفته.

اگر تاکسی می گرفتید ، دیرتان نمی شد.

5- زمان

When    while        recently

Whenever         as          lately

Before             until          as long ago as

Since           during           as late as

For            meanwhile             as early as

Ago             at the same time          over the years

After          afterwards           thereafter

و همین طور پیش گزاره هایی مثل

In the last few years              over the past few years           at 7 PM

In 1992        throughout the 90s             during the hour

On the 21st of May

 • مکان

Where          wherever           in which

At which            

و همین طور گزاره هایی مثل

In the student union                     throughout the Sahel        along the way

Across the street          on page 7       in section 3

At the top of the page

 • رده بندی

First        second         third

Next         then       finally

After        following

Before         preceding

 • بیان مقایسه یا تفضیل

Bigger           biggest

More important             most important

Lease significant         least significant

More expensive           most expensive

تمرین 10        واژگان متصل کننده : جملات

جملات زیر از مقالات دانشجویی آورده شده اند. با افزودن واژگان متصل کننده، تلاش کنید تا مفهوم این جملات را روشن تر و واضح تر بیان نمایید.

 • The procedure had been carefully determined. The results of the experiment were ambiguous.

 • Te authors give a consistent model. The geometry they used is network fractal dimension.

 • Hanson’s approach is questionable. Many researchers have questioned his results.

 • Hanson’s approach is questionable. He fails to take automobile ownership into account.

 • The values are reversed on the axes. Then the results rapidly become clear.

 • There are many differences between cultures. Western standards are not always able to describe these.

مثال 11       کلمات متصل کننده: برای روان و سلیس تر شدن متن

متن پیش رو از یک مقاله تحت عنوان Urban renewal در ویکی پدیا آورده شده است. واژگان متصل کننده حذف شده اند و نوشته ساده تر شده است. واژگان متصل کننده را اضافه کنید و سعی کنید متن را روان تر و سلیس تر بیان نمایید.

Urban renewal is a program of land redevelopment in areas of moderate to high density urban land use. Renewal has had successes and failures. Its modern incarnation began in the late 19th century in developed nations. It experienced an intense phase in the late 1940s. it was called reconstruction. The process has had a major impact on many urban landscapes. It has played an important role in the history and demographics of cities around the world.

Urban renewal may involve relocation of businesses. It may involve the demolition of historic structures or the relocation of people. Sometimes, it involves the use of eminent domain (government purchase of property for public use). This is used as a legal instrument to take private property for development projects. These projects are initiated by the city.

Renewal may result in urban sprawl. There may be less congestion when areas of cities receive freeways and express ways.

Urban renewal has been seen by proponents as an economics engine. They have seen it as a reform mechanism. Critics have seen it as a mechanism for control. It may enhance existing communities. It may result in the demolition of neighborhoods.

Many cities link the revitalization of the central business district and gentrification of residential neighborhoods to earlier urban renewal programs. Urban renewal used to be based on destruction. It has evolved into a policy based more on renovation and investment. It is an integral part of many local government. It is often combined with small and big business incentive.

Reactions

In 1961, Jane Jacobs published The death and life of great American cities. This is one of the first critiques of contemporary large scale urban renewal. It is also one of the strongest. It would be a few years before organized movements began to oppose urban renewal.

In 1964, the Civil Rights Act removed racial deed restriction on housing. This began desegregation of residential neighborhoods. Redlining continued to mean that real estate agents continued to steer ethnic minorities to certain areas. Riots swept cities across the United States from 1965 to 1967. They damaged or destroyed additional areas of major cities. This was most drastic in Detroit during the 12th Street Riot.

By the 1970s many major North American cities developed opposition to the sweeping urban – renewal plans for their cities. In Boston , community activists halted construction of the proposed southwest experessway. A three mile long stretch of land had already been cleared. In san Fransisco, Joseph Alioto was the first mayor to publicly repudiate the policy of urban renewal. Many community groups backed him. They forced the state to end construction of highways through the heart of the city. Atlanta lost over 60000 people between 1960 and 1970. This was caused by urban renewal and city into the showcase of the New South in the 1970s and 1980s. In the early 1970s Jacobs was heavily involved in a group in Toronto. They halted the construction of the Spadina Expressway. They altered transport policy in that city.

[Adapted from:http:// en.wikipedia.org/ wiki/ urban_renewal.Accessed 21 Oct. 2010]

 

مثال 12     واژگان متصل کننده : در مقالات واقعی

در متن پیش رو چند واژه متصل کننده حذف شده است. واژگان متصل کننده مناسب را اضافه کنید. ( توجه داشته باشید که آن چه به جای جای خالی در متن اصلی مقاله به کار رفته است؛ لزوما بهترین پاسخ نیست).

1 (Hubka& Kenny, 2006)

The Dining room

Progressive social reformers emphasized the dining room as a desirable symbol of middle – class domesticity. …………. , the typical pattern of working class dining is shown in photograph of an immigrant family in New York City having a meal in their kitchen (fig.7) . ………………… , while a separate room for dining might have appeared extravagant, working class families increasingly recognized this room as a potent symbol of modern, middle class acculturation and , ………….., a desirable improvement ……….. the status associated with it, the space of the dining room ……………. Provide practical benefits through its use for multiple activists ………… home based work ……….. regular dining and special celebrations. The development of the working and sleeping arrangement, engages some of the same social and functional issues as the dining room, ……….. requires an extensive discussion of house plans and regional tradition that can not be addressed in this article.

2 (Adams ,2009)

Not all interest – only or no down payment loans are subprime or can fairly be called predatory. …………. I believe the country’s housing problem is much larger than the subprime market. ……….. subprime lending is not wholly bad, particularly inlight of the opportunities it has created for some individuals and families …………. Would otherwise not have qualified for a home mortgage. There are ,…………….. some particular features of subprime lending that are worth mentioning ……….. at least one scholar has suggested that low “ teaser rates “ for subprime mortgages had interest rates – even at the start – that were equal to or greater than those associated with prime mortgages. ………. Subprime lending has had a well documented and disproportionate effect on lower income and higher percentage minority neighborhoods. ………. Subprime lending has disproportionately affected even higher income minority borrowers when compared with their majority counterparts. 

3 ( Gauthier & Weinstock, 2010)

BRT is not an easy endeavor in Africa. Building the institutional capacity necessary to operate a system entirely new to a city is not trivial ……………… is ensuring that the system can be financially viable…………. The financial constraints in most cities throughout the continent ……………….. engaging and transforming the existing public transport industry in many Africa cities is a tremendous task on its own.

………… BRT projects are fast being taken up across the continent …………… more successes are seen…………… then will even more government display the determination required to face these complexities and make their projects a reality. 

4 (Davis , 2008)

The generation gap amongst white voters …………………. Was large in states like California, New York and Massachusetts.

………………. Millennials gave Obama 10 to 15 percent more of their vote than did older cohorts, …………… the white age differential was negligible or even negative (South Carolina) in some southern and plains states. Class, …………….. remains a huge determinant of whether Millennials vote or not: in 2000 and 2004, more than two thirds of those who had finished college cast votes. …………….. roughly one third of those with only high school degrees entered a voting booth. ……………… of those non college Millennials who did vote in 20-8, the difference was stunning……………. Among whites ………… the Kerry vote in 2004 Obama’s support in the young white working class increased 30 points among women, 14 points among men. A recent briefing to the Democratic Party emphasizes the strategic urgency of consolidating this partisan shift of young white Burger King workers and nurses aides :’ it could derail any Republican attempt to rebuild a REagon coalition and eventually ensure a long term Democratic majority.

…………….. the ultimate fulcrum of the election was not so much the Millennial factor………….. the voting day unity of Blacks and Latinos in a renewal of the Rainbow Coalition . Nationally whites cast 70000 fewer votes than in 2004, …………… African – American almost three million more ………………. Providing Obama with a third of his wining margin. Considering the initial hostility of Civil Rights area leaders towards Obama and his ‘ lack of roots’ the mobilization of African – American voters in battleground states was exceptional and nowhere more than in Missouri an Nevada, ……………………… turnout increased by 74 percent and 67 percent.