چشم انداز مدیریت ریسک  و اهدف آن
 چگونه مدیریت، یک چشم انداز مشترک را برای نقش مدیریت ریسک در سازمان توسعه می دهد؟ استفاده عملی از یک چشم انداز مشترک چیست؟
اولین گام در اجرای یک راه حل مدیریت ریسک کسب و کار شامل توسعه یک چشم انداز مشترک، از نقش مدیریت ریسک در سازمان می باشد. یک گروه کاری از مدیران ارشد باید تقویت شوند تا این نقش را ایفا و اهداف و مقاصد را برای واحدهای کسب و کار اجرایی کنند. بر اساس شناخت کلیدی واحد کسب و کار و ریسکهای آن، این بیان یک “نمایش با تصویر بزرگ” از چگونگی سازماندهی مدیریت ریسک می باشد و باید با اهداف کسب و کار سازمان و استراتژی آن تراز شود. این مساله یک ارزیابی ریسک وسیع شرکتی و تجزیه و تحلیل شکاف برای ریسکهای اولویت دار سازمانی را فراهم می سازد.

بنابراین “چشم انداز مدیریت ریسک” دیدگاه مشترک از نقش مدیریت ریسک در سازمان و قابلیت های مورد نظر برای مدیریت ریسک های کلیدی آن می باشد. آن بطور متناوب در جوهره پیشرفت مستمر ارزیابی شده است. به همراه کاربردی بودن، چشم انداز مدیریت ریسک باید محصور در توانایی های خاص باشد که باعث توسعه و نمو کارایی  مدیریت ریسک و اجرای یک پاسخ مناسب انتخاب شده مدیریتی باشد.

قابلیت مدیریت ریسک  شامل زیرساخت های مدیریت ریسک کسب و کار و همچنین قابلیت های خاص که مربوط به مدیریت ریسکهای اولویت دار می باشد. به عنوان مثال:
(1) قابلیت های خاص در حول مدیریت ریسک اولویت دار با انتخاب ریسکهای اولویت بندی شده و تعیین وضعیت فعلی قابلیت مدیریت ریسک آغاز می گردد. هنگامی که وضعیت فعلی برای هر یک از ریسک های کلیدی تعیین می شود، وضعیت مورد نظر بعدی با هدف پیشبرد بلوغ قابلیت های سراسری مدیریت آن ریسکها  ارزیابی می شود. سوال 111 برای مثال نشان دهنده قابلیت های مدیریت ریسک در مراحل مختلف بلوغ آن است.
(2) نمونه هایی از عناصر زیرساخت مدیریت ریسک کسب و کار در پاسخ ما به سوال 37  ذکر شده است. آنها عبارتند از، در میان چیزهای دیگر، یک سیاست کلی مدیریت ریسک، یک فرآیند ارزیابی ریسک شرکت، یکپارچه سازی پاسخ به ریسک  با طرح کسب و کار، حضور در هیئت مدیره و دستور کار مدیر عامل، یک کمیته ریسک  خبره، وضوح نقش مدیریت ریسک و مسئولیت ها و گزارش دهی در مورد ریسک و ابزار اختصاصی برای به تصویر کشیدن نمونه کارها مشخص ریسک می باشد.
بیشتر شکاف ها در وضعیت فعلی و وضعیت آینده قابلیت های مدیریت ریسک سازمان (آیتم (1)( بالا)، بیشتر نیاز به زیرساخت مدیریت ریسک کسب و کار (آیتم (2) در بالا) به منظور تسهیل در پیشرفت قابلیت مدیریت ریسک در هر زمان دارد.
بعد از حل معادلات مدیریت ریسک کسب و کار با قابلیت مدیریت ریسک مورد نیاز برای بستن شکافهای قابل توجه و ارائه نتایج مورد نظر و روشن مدیریت، یک مورد کسب و کار برای توجیه اقتصادی اجرای آن مورد نیاز می باشد. سپس یک طرح برای ساخت و آزمایش قابلیت های مورد نیاز و ادغام آنها دردرون فرآیندهای موجود شرکت توسعه می یابد. این طرح در برابر نقاط عطف مناسب در طول زمان تحت نظارت قرار می گیرد. چارچوب مدیریت ریسک کسب و کار   COSO را می توان به عنوان یک معیار مدیریت ریسک سازمان در آغاز این روند در طول فرآیند استفاده نمود ، و پس از آن مدیریت، تمام نقاط عطف این طرح را  در پایان روند کامل می کند.

به طور خلاصه، چشم انداز مدیریت ریسک “فراخوانی برای اقدام” برای حرکت سازمانی برای شناسایی، طراحی و ساخت قابلیت مدیریت ریسک مورد نیاز برای بستن شکاف های مهم و پاسخ مناسب در برابر ریسک هایی که اتفاق می افتد می باشد. آن مفهوم، هدف و تمرکز توسعه بعدی بیشتر اهداف مدیریتی خاص ریسک را مهیا می کند. در زیر یک مثال از یک بیانیه چشم انداز مدیریت کلی ریسک یک شرکت جهانی با بیش از 60 واحد عامل بیان می شود:
کسب و کار مدیریت ریسک یک فرایند مداوم است و عنصر حاکمیت شرکتی می باشد.آن، ارزیابی کارآمد و موثر از ریسک ، افزایش آگاهی در مورد ریسک و بهبود مدیریت ریسک در سراسر گروه را بهبود می بخشد. همچنین شامل پیش بینی و اجتناب از تهدید و ضرر و زیان و همچنین شناسایی و تحقق فرصت ها می باشد.
چشم انداز مدیریت ریسک نیاز به ایجاد سازمان بهتر در مدیریت ریسک از طریق قابلیت های جمعی و هماهنگ وظایف  خاص، ادارات و واحدها را آدرس گذاری کند. به عنوان مثال، بیانیه چشم انداز بالا ادعا میکند که مدیریت ریسک کسب و کار یک فرایند مداوم است و عنصر جدایی ناپذیر از حاکمیت شرکتی در ایجاد و حفاظت از ارزشهای شرکت می باشد. یک فرد یا تابع نمی تواند این چشم انداز را به تنهایی درک کند.

One thought on “چشم انداز مدیریت ریسک  و اهدف آن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.