post

هنجارهای ترجمه ممکن است ابزار مفیدی برای مترجمان باشند. ماهیت آنها را می توان از دیدگاه اجتماعی و روانشناختی تفسیر کرد. از لحاظ اجتماعی، گفته می شود که این هنجارها مطابق با انتظارات جوامع هستند و به ارزشها و سنن آنها احترام می گذارند.

در چنین سیستم های اجتماعی، ترجمه به عنوان ابزاری نامرئی برای مناسبت فرهنگی به دنبال تشخیص هویت و وابستگی است. از طرف دیگر، هنجارها از لحاظ روانشناختی به این معنا هستند که مجموعه ای از انتظارات مشترک در رابطه با رفتارهای فرد و تصمیماتی که در موقعیت های خاص باید اتخاذ کنند را شامل می شود. توری(Toury) که مفهوم هنجارهای ترجمه را تفسیر کرده است، آنها را محدودیت هایی می داند که رفتار مترجم را تعیین می کنند. وی تأکید می کند که تصمیمات مترجم که پیش نویس نهایی متن ترجمه شده خود را تشکیل می دهند، در درجه اول بر هنجارهای استوار و تعیین شده مبتنی هستند.

دیدگاه لووی (Levý)

به عبارت دیگر، هنجارها را به عنوان راهنمایی برای مترجم در مورد انتخاب کلمه می داند و در نتیجه، آنها نقش مهمی در تدوین متن هدف ایفا می کنند. همچنین لووی(Levý) برخی پدیده های شناخته شده زبانی را شناسایی می کند که مهمترین ویژگی های رفتار ترجمه در فرایند ارتباط تلقی می شوند.

این موارد عبارتند از عادی سازی بیان زبانی یا آنچه به عنوان اکتشاف به همراه ساده سازی شناخته می شوند. دیگر کارشناسان همچون هرمانز، گیت و نورد با ارائه تأثیرات متقابل بر مترجم و مخاطب، پایه و اساس نظری هنجارها را تقویت می کنند. به ویژه اینکه، هنجارها می توانند به عنوان ابزاری برای حل مسئله تلقی شوند که مترجمان از آنها برای انجام وظایف ترجمه خود در معیارهای اجتماعی و فرهنگی استفاده می کنند. در این صورت، آنها مترجمان را قادر می سازند تا از اصطلاحات قابل قبول اجتماعی آگاهی داشته باشند؛ که منجر به ارائه ترجمه ای می شود که از نظر مخاطبان متن هدف موجه و معتبر است.

نظر چسترمن(Chesterman) در مورد هنجارها و اخلاق ترجمه

علاوه براین، چسترمن هنجارها را با اخلاق ترجمه مرتبط می داند، با بیان اینکه اخلاق ترجمه به تعهد دقیق، بیان دقیق، ارائه متن هدف معادل با حقیقت، ایجاد اعتماد بین مترجمان و مخاطبان یا هر طرف درگیر در این فرایند و همچنین کاهش سوء تفاهم احتمالی نیاز دارد. همچنین چستر با استناد به قوانین اخلاقی و رفتاری که در سازمان های حرفه ای و معتبر دنبال می شود، ادامه می دهد که همه مترجمان در سراسر جهان باید همچون پزشکان سوگند یاد کنند. پیم نیز بر این نکته تأکید می کند که اخلاق به ویژه با واکنش افراد در یک موقعیت خاص در ارتباط است.

بیشتر بخوانید: اخلاقیات رسانه و صنعت سینما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.