ترجمه متن صنایع

ترجمه متن صنایع

نمونه ای از ترجمه متن صنایع قسمت کنترل کیفیت

برنامه کنترل کیفیت

جدول محتوا

شماره برگه موضوعات

 • برگه رویه
 • جدول محتوا

بخش ا- عمومی

 • مقدمه
  • تفسیر پروژه
 • قلمرو
 • تعاریف و اختصارات
  • تعاریف
  • لیست اختصارات
 • اهداف

بخش 2- الزامات طرح سایت QA/QC

 • مسئولیت ها، مقامات و ارتباطات
  • مسئولیت های اصلی پیمانکار و پیمانکار فرعی در مورد QA/QC
  • ساختار سازمان مدیریت
  • مسئولیت های پیمانکار هماهنگ کننده QA
 • کنترل اسناد
  • عمومی
  • موضوع و تاییدیه سند
  • تغییرات/اصلاحات سند
 • طرح کنترل
  • طرح تغییر در سایت
 • حذفیات
 • کنترل خرید
  • قراردادهای فرعی
  • مواد خرید سایت
  • مواد عرضه پیمانکاران فرعی
 • کنترل مواد سایت
  • دریافت، نگهداری، ذخیره، شناسایی و کنترل مواد و تجهیزات در سایت.
  • مسئولیت های فروشنده
  • حذفیات
 • شناسایی محصول و قابلیت ردیابی
 • کنترل فرآیند ساخت ویژه
  • آزمون غیرمخرب (NDE)
  • حذف شده ها
  • کنترل جوش و جوشکاری
 • بازرسی و آزمایش در سایت
  • حذف شده ها
  • ویژگی های بازرسی برای نصب تجهیزات
  • ویژگی های بازرسی برای کنترل لوله کشی
  • ویژگی های بازرسی برای کنترل ابزار دقیق
  • ویژگی های بازرسی برای کنترل برقی
  • حذفیات
 • بازرسی، اندازه گیری و آزمایش تجهیزات (IM & TE)
 • کنترل عدم انطباق و اقدامات اصلاحی
  • کنترل عدم انطباق
  • بررسی و تعیین وضعیت عدم انطباق
  • اقدام اصلاحی
 • سوابق کیفیت
  • مدارک کنترل کیفیت پروژه
  • پرونده QC
 • حسابرسی کیفیت
  • برنامه ریزی حسابرسی کیفیت
  • گزارش حسابرسی کیفیت
 • As-builts (چون ساخت ها)
 • فلاشینگ
 • راه اندازی و قبل از راه اندازی
 • ایمنی

بخش 1- عمومی

 • مقدمه
 • در ترجمه متن صنایع باید دقت لازم را به خرج داد

هدف از این طرح QA/QC تعیین ساختاری برای تمرین یا شیوه ای منظم برای فعالیت های کنترل کیفی است به منظور اطمینان حاصل کردن از سطح معینی از کیفیت در نظر گرفته شده در سرتاسر کار ساخت که در سایت پروژه اجرا می شود.

 • تشریح پروژه

اطلاعات پایه و مختصر در مورد این پروژه به صورت زیر است:

 • نام پروژه: گسترش و ارتقاء پالایشگاه شازند اراک
 • نوع قرارداد: ساخت و ساز
 • مکان: پالایشگاه نفت شازند
 • مقدار محصول:
 • پیمانکار: کنسرسیوم ODCC, SAZEH, SEI
 • تاریخ شروع:
 • تاریخ اجرا:
 • تاریخ اتمام مکانیکی:
 • مدت پروژه: 12 ماه
 • قلمرو

طرح این سایت QA/QC (SQP) برنامه تظمین کیفیت (QAP) در کنترل و تایید نواحی خاصی از فعالیت های سایت پروژه در سایت ساخت و ساز کارخانه تعریف می کند.

ترجمه متن صنایع

 • تعاریف و اختصارات
  • تعاریف

کلمات استفاده شده در این دستورالعمل و ویژگی های بازرسی دارای معانی زیر خواهند بود، مگر اینکه به طور مشخص تعیین شده باشند.

پیمانکار: کنسرسیوم ODCC, SAZEH, SEI

قرارداد: یک تفاوت امضا شده بین پیمانکار فرعی و پیمانکار

پیمانکار فرعی: سازمانی که خدماتی برای بخشی مانند کار ساخت و ساز، بازرسی و آزمایش و غیره ارائه می کند.

فروشنده: هر فرد، بنگاه، یا شرکتی که برای تامین مواد و خدمات در رابطه با این پروژه قرارداد می بندند.

سایت یعنی مکان نصب و راه اندازی امکانات در کارخانه، تجهیزات، امکانات، امور مالی، اطلاعات، مواد، نرم افزار کامپیوتر، پرسنل، خدمات، فضا و غیره که برای انجام امور مربوط به کار ضروری است که به کار گرفته شوند.

ترجمه متن صنایع

 • لیست اختصارات

SQP: طرح سایت QA/QC

SM: مدیر سایت

SQC: هماهنگ کننده QC سایت

NDE: آزمایش غیرمخرب

IM&TE: بازرسی، اندازه گیری و آزمایش تجهیزات

 • اهداف

برای تامین اطمینان و شواهد عینی، از طریق به کار گیری SQP، برای اینکه الزامات مورد نیاز کیفیت مشخص شده پیمانکار در زمینه فاز کاری ساخت و ساز پروژه تامین شود.

بخش 2- الزامات برنامه سایت QA/QC

 • مسئولیت ها، مقامات و ارتباطات
  • مسئولیت های اصلی پیمانکار و پیمانکار فرعی در مورد QA/QC

5-1-1- پیمانکار فرعی مسئول دست یابی و حفظ کیفیت کار ساخت مشخص شده در نقشه و مشخصات است، و تعیین کردن میزان کنترل مؤثر برای عملکرد رضایت بخش کار بر اساس ارائه برنامه QA/QC.

پیمانکار فرعی اطمینان حاصل می کند که همه ی مسئولان به طور کامل همه ی الزامات کنترل کیفیت و اطمینان از کیفیت را قبل از آغاز کار درک کرده اند.

5-1-2- پیمانکار فرعی متناوبا بازرسی ها و آزمایشات را برای دست یابی به کیفیت کار ساخت اجرا می کند.

پیمانکار فرعی کار ساخت را مرحله به مرحله برای اطمینان از اینکه الزامات نقشه ها و مشخصات اجرا می شوند و همه ی کارها در طریقه مطلوبی اجام می شوند، بازرسی می کند.

5-1-3- هرگاه لازم باشد که بازرسی با پرسنل متخصص بر طبق قوانین و مقررات یا بر اساس استانداردها/کدهای قابل اجرا انجام شود، پیمانکار فرعی باید این بازرسی را توسط پرسنل مخصص انجام دهد.

ترجمه متن صنایع

 • سازمان مدیریت ساخت

مدیر سایت پیمانکار فرعی پرسنل کلیدی را که تجربه کافی برای هر کار مشخص دارند، برای اطمینان حاصل کردن از اجرای راحت کار نامزد خواهد کرد.

 • مسئولیت های هماهنگ کننده کنترل کیفی پیمانکار فرعی

هماهنگ کننده کنترل کیفی مستقل است و درباره به کارگیری سیستم کنترل کیفی در سایت گزارش می دهد.

هماهنگ کننده کنترل کیفی مسئول اجرا و حفظ سیستم کیفیت در محل استقرار سایت، اجرای مناسب کار بر اساس الزامات پیمانکار، فرآیند پروژه، دستورالعمل های کار و برنامه سایت QA/QC، و همچنین هماهنگ کردن با بقیه افراد مسئول/دارای مقام در مورد اطینان از کیفیت در سایر بخش ها در پروژه نظیر ساخت و ساز پیمانکاران فرعی، فروشندگان و غیره است.

ترجمه متن صنایع

مهم ترین وظایف وی به عبارت زیر هستند:

 • هماهنگ کردن مسائل سیستم کیفیت که در ارتباط با پیمانکاران فرعی و پیمانکار در سایت به وجود می آید.
 • شناسایی و ارزیابی مشکلات واقعی یا بالقوه که می توانند به طور عکس در کیفیت تاثیر بگذارند.
 • آغاز، توصیه و فراهم کردن راه حل های مؤثر برای هر مشکل.
 • فراهم کردن بازخورد برای مدیر پروژه پیمانکار و مدیر سایت پیمانکار.
 • همکاری در حل عدم انتطباق های QM که در طول ساخت تشخیص داده می شوند.
 • آماده سازی و به روز کردن برنامه سایت QA/QC
 • بازرسی و نظارت بر کیفیت کار در طول اجرای دستورالعمل ها و فرآیندهای کارهای مرتبط
 • رسیدگی به شکایات مشتریان (اگر وجود دارد) و به دنبال رضایت مشتری بودن.
 • بازرسی و اندازه گیری فرآیند های مرتبط
 • برنامه ریزی و رسیدگی به حسابرسی های داخلی پروژه
 • آماده سازی گزارشات حسابرسی و تسریع بخشیدن به اقدامات اصلاحی/پیشگیرانه
 • کنترل اسناد
  • عمومی

اجرای پروسه ثبت شده نیازمند کنترل پخش، ثبت، تایید و ارائه همه ی اسناد در سایت است.

 • تایید اسناد و ارائه

همه ی اسناد که آماده می شوند توسط افراد مجاز و دارای مقام بر اساس الزامات استاندارد تعریف شده در اسناد پخش شده داخلی ارائه می شوند.

مستندات برای بررسی کفایت توسط اداره فنی بازبینی شده و توسط مدیر سایت قبل از ارائه تایید می شود. کنترل های به کارگیری شده اطمینان حاصل می کنند که مسائل مربوط به اسناد مناسب در سایت در دسترس هستند و اسناد نامعتبر و/یا منسوخ سریع از دسترس خارج شوند، یا در غیر این صورت از عدم استفاده غیر عمدی اطمینان حاصل شود همانگونه که در فرآیند کنترل اسناد در سایت الزامی است.

ترجمه متن صنایع

پیمانکار فرعی از نظر فنی همه ی اسناد AFC را قبل از به کار گیری بررسی کرده و هرگونه نقص و یا عدم انتطباق را گزارش می دهد.

 • اصلاحات/تغییرات اسناد

پرسنل توابع/سازمان های مرتبط با بازسی اصلی هستند مگر اینکه در غیر این صورت در بازرسی تغییرات تایید شده و یا اسناد اصلاح شده اجرا شوند.

چنین سازمان هایی می بایست به همه ی اطلاعات مربوط که بر اساس آن بازرسی خود را پایه گذاری کنند، دسترسی داشته باشند. جایی که طبیعت تغییر و اصلاح امکان پذیر باشد باید در اسناد مشخص شود یا به صورت ضمیمه های مناسب آورده شود.

یک ثبت برتر، یا فرآیند کنترل اسناد می بایست برای شناسایی آخرین ورژن اسناد برای جلوگیری از استفاده از اسناد غیر کاربردی توسعه پیدا کند.

 • طراحی کنترل
  • طراحی تغییر در سایت

هماهنگ کننده دفتر فنی مسئول تفسیر مناسب نقشه های طراحی و مشخصات آن و همه ی تغییرات زمینه طراحی در رابطه با زمینه کار ساخت می باشد.

تغییرات طراحی باید فقط توسط پیمانکار مدیر مهندسی پروژه تایید و تصویب شود.

 • کنترل پروژه سایت
  • کنترل زمانبندی

هماهنگ کننده کنترل پروژه سایت باید مسئول فعالیت های کنترل زمان بندی در سایت باشد، که شامل توسعه و به کار گیری برنامه ریزی و زمان بندی فرآیند، محاسبات و برنامه های پیشرفت و نیروی انسانی،  آماده سازی برای پیش بینی و پیشرفت واقعی و نیروی انسانی برای کنجاندن در گزارشات پروژه، آماده سازی ماهانه گزارشات پیشرفت پروژه و اجرای هر یک از مراحل برنامه، می شود.

ترجمه متن صنایع

پیمانکار مدیر سایت پیشرفت واقعی را تایید می کند.

هماهنگ کننده کنترل پروژه سایت باید مسئول چک کردن و کنترل برنامه ها و برنامه بهبود باشد که توسط پیمانکار فرعی ارائه می شود.

 • دستور تغییر

دستور تغییر باید بر اساس فرآیندهای مربوطه آغاز شده و پیش رود.

 • درخواست چشم پوشی

هنگامی که پیماکار فرعی می خواهد از الزامات قراردادی منحرف شود، شامل مواد، تجهیزات، و یا کارها، که به طور کامل با استانداردها یا مشخصات پروژه به دلایلی نظیر دلایل زیر مطابق نیستند:

 • مواد یا گزینه ها دیگر در دسترس نیستند.
 • یک عرضه کننده محصول خود را به روز کرده است.
 • الزامات/استانداردها با روش های موجود استفاده شده، قابل دسترس نیستند.

پیمانکار فرعی درخواست چشم پوشی بر این الزامات با توجه به فرآیند پروژه خواهد کرد.

 • کنترل خرید
  • زیرقراردادها

پیمانکاران فرعی برای کار ساخت در پروژه از کسانی انتخاب می شوند که در لیست پیمانکاران فرعی تایید شده کارفرما هستند (تا جایی که امکان پذیر باشد). SM مسئول مدیریت و کنترل همه ی پیمانکاران فرعی برای زمینه ساخت و SQC مسئول بازرسی پیمانکاران فرعی است.

ترجمه متن صنایع

 • مواد خرید سایت

در قانون، همه ی تجهیزات و مواد به کار گرفته شده در تسهیلات، غیر از مواد عرضه شده توسط پیمانکاران فرعی، باید توسط بخش تدارکات در دفتر پروژه پیمانکار خریداری شود. اگر هر فعالیت تدارکاتی در سایت نیاز باشد، باید این فعالیت های تدارکاتی مطابق فرایند تدارکات کلی باشد.

 • مواد عرضه شده پیمانکاران فرعی

تایید موادی که در گستره عرضه پیمانکار فرعی هستند، و اسناد کافی برای تامین نیازمندی های پروژه فراهم می شود. موادی که در گستره عرضه پیمانکار فرعی هستند در خوبی در بسته ساخت و ساز مناقصه، در بخش گستره عرضه قرارداد تشریح شده است.

 • کنترل مواد سایت
  • دریافت، نگهداری، ذخیره، شناسایی، و کنترل مواد و تجهیزات در سایت

هماهنگ کننده کنترل مواد باید به پیمانکار فرعی آموزش دهد که پایبند فرآیند کنترل مواد سایت باشد که شامل بررسی مشخصات می باشد برای جلوگیری از آسیب، تخریب یا گم شدن مواد و تجهیزات در طول فرآیند ساخت.

اگر فقدان، خسارت یا نقص کیفی یافت شود، گزارش خسارت یا عدم انطباق باید به مدیر سایت گزارش شود. مواد و آلیاژ های ویژه باید توسط گواهی تست مواد اصلی تایید شوند.

 • حذفیات
 • مواد زائد

روش دفع مواد زائد یا فرآیند بازیابی آنها باید مشخص باشد.

 • شناسایی محصول و قابلیت ردیابی

مواد و تجهیزاتی که به سایت وارد می شوند باید با شماره تجهیزات، شماره ضمیمه دستورالعمل، شماره کد مواد، و غیره، بر اساس سیستم شماره گذاری استاندارد شناسایی شود، و باید به محض اینکه دستور خرید، درخواست و صورتحساب به سایت وارد شد بررسی شوند. مواد انبوه باید با رنگ و مهر برای سهولت در ذخیره و استفاده بدون اتلاف غیر ضروری کد بندی شوند. موادی مانند آلیاژها، فولادهای ضدزنگ باید به تفکیک به جهت جلوگیری از آلودگی ذخیره شوند.

مواد با قابلیت ردیابی باید در طول سایت توسط افراد QC مورد عمل واقع شوند و برای مستندسازی های مرتبط آماده شوند.

ترجمه متن صنایع

 • کنترل فرآیند ویژه ساخت

فرایند ویژه ساخت و نصب که مستقیما روی کیفیت تاثیر دارد باید تحت شرایط کنترل شده اجرا شود. هر حالتی از فرایند کار نظیر فرآیند گرمایش و ذوب و غیره، باید توسط ناظر پیمانکار مورد بررسی، آزمایش قرار گیرد، مستندسازی و تایید شود.

کارایی پرسنلی که درگیر فرآیند ویژه هستند نظیر جوشکاران باید تایید شده و مورد آزمایش قرار گیرد، مستندات کیفیت می بایست نکهداری شود. همه ی مدارک کیفی فرایند باید نگهداری شده و این فرآیند ردیابی شود. به برخی فرآیندهای ویژه ساخت در زیر اشاره شده است:

 • آزمایش عدم تخریب (NDE)

NDE باید توسط پیمانکار فرعی اجرا شود.

زیرپیمانکار مکانیکی چنین شرکت بازرسی را به عنوان NDE می نامد. زیر پیمانکار NDE با ویژگی های فردی زیر مطابقت می یابد:

 • ویژگی های بازرسی برای آزمایش رادیوگرافی در سایت
 • ویژگی های بازرسی برای ازمایش نفوذ در سایت
 • ویژگی های بازرسی برای آزمایش ذرات مغناطیسی در سایت
  • حذفیات
  • کنترل جوشکار و جوشکاری

پیمانکار فرعی مسئول حفظ کیفیت جوشکاری در سطح مورد نیاز توسط جوشکاران متخصص است در حین آزمایشات کیفیت قبل از شروع کار در سایت.

پیمانکار فرعی لیست نام های جوشکاران متخصص را نگهداری خواهد کرد. قسمتی از توجه باید به حفظ کیفیت عملکرد جوشکاران معطوف شود.

 • بازرسی و آزمایش در سایت
  • حذفیات
  • ویژگی های بازرسی برای نصب تجهیزات

SQC باید پیمانکار فرعی را برای پایبند بودن به فرایند نصب تجهیزات آموزش دهد.

 • ویژگی های بازرسی برای کنترل لوله کشی

SQC باید پیمانکار فرعی را برای پایبند بودن به فرایند کنترل لوله کشی آموزش دهد.

 • ویژگی های بازرسی برای کنترل ابزار دقیق

SQC باید پیمانکار فرعی را برای پایبند بودن به فرآیند زیر که شامل ویژگی های کنترل ابزار دقیق است، آموزش دهد:

 • ویژگی های بازرسی برای کار ابزار دقیق
 • ویژگی های بازرسی برای ابزار موجود در سایت
  • ویژگی های بازرسی برای کنترل الکتریکی

SQC باید پیمانکار فرعی را برای پایبند بودن به فرآیند زیر که شامل ویژگی های کنترل الکتریکی است، آموزش دهد:

 • ویژگی های بازرسی کار الکتریکی
 • ویژگی های کار الکتریکی
  • اجرای تست

SQC باید پیمانکار فرعی را برای پایبند بودن به فرآیند اجرای مکانیکی تست آموزش دهد.

 • حذفیات
 • کنترل عدم انطباق و اقدامات اصلاحی

عدم انطباقات مطابق با فرآیند کنترل عدم انطباق در سایت شناسایی، بررسی و تعیین موقعیت می شوند.

 • کنترل عدم انطباق ها

SQC پیمانکار مسئول کنترل یک گزارش عدم تخریب مناسب (NCR) است و همچنین مسئول حل عدم انطباق است و SQC باید عدم انطباق ها را در طول فاز ساخت مطابق با فرایند کنترل عدم انطباق در سایت، تسریع بخشد.

 • بررسی و تعیین وضعیت عدم انطباق

هر فردی که مشکوک به عدم انطباق شد باید گزارش عدم انطباق را به SQC ارائه دهد. SQC بعد از مشورت با بخش های مربوطه تعییم موقعیت کرده و گزارش عدم انطباق را برای بررسی مدیر سایت ارسال می کند.

 • اقدام اصلاحی

پیمانکار فرعی مسئول اجرای اقدامات اصلاحی بر پایه درخواست اقدام اصلاحی (CAR) توسط SQC می باشد.

 • مدارک و مستندات کیفیت
  • مدارک کنترل کیفیت پروژه

بازرس QA/QC و ناظر QA/QC پیمانکار مسئول نگهداری مدارک کیفیت پروژه است که محدود به مدارک زیر نمی باشد:

 • مدارک کیفیت عملکرد جوشکار (WPQR)
 • ویژگی های فرایند جوشکاری (WPS)
 • گزارش زمینه کسب بازرسی
 • گزارش خسارت/کمبود
 • مدارک عدم انطباق (NCR)
 • مدارک کالیبره تجهیزات آزمایش و بازرسی
 • مدارک بازرسی مواد و تجهیزات
 • مدارک NDE
 • مدارک خرید
 • گزارشات کیفیت حسابرسی (داخلی، خارجی و دوره ای)
 • اعتبارسنجی طرح و توسعه
  • پرونده QC

پرونده QC باید توسط پیمانکار و زیر پیمانکارانش که شامل مدارکی در هر زمینه ویژگی های بازرسی هستند، فرستاده شود.

 • حسابرسی کیفیت
  • برنامه حسابرسی کیفیت

SQC با هماهنگی با همه ی هماهنگ کننده های مرتبط دیگر و در نهایت با SM، کیفیت حسابرسی داخلی و خارجی را برای تایید اینکه آیا فعالیت های کیفی با نیازمندی های قرارداد پروژه، برنامه کیفیت پروژه و برنامه QA/QC پروژه مطابقت دارند یا نه، برنامه ریزی می کند.

 • گزارش حسابرسی کیفیت

بعد از اجرای حسابرسی کیفیت در سایت، گزارش حسابرسی باید توسط حسابرسان آماده شده و بعد از تایید مدیر پروژه کارفرما برای اطلاع کارفرما در زمان مشخص ارسال شود.

 • AS-BUILTS چون ساخت ها

پیمانکار فرعی مسئول مشخص کردن همه ی چیزهایی که برای ساخت به وی ارسال می شود، و باید حالت چون ساخت امکانات و تسهیلات را ارائه کند و باید همه ی تغییراتی که در طول ساخت رخ داده پوشش دهد.

 • فلاشینگ

فلاشینگ در پروژه باید با استفاده از فرایند فلاشینگ اجرا شود.

 • راه اندازی و قبل از راه اندازی

در فازهای راه اندازی و قبل از راه اندازی، پیمانکار فرعی ساخت و ساز باید نیازمندی هایی که در فرآیند قبل از راه اندازی و فرآیند راه اندازی و آغاز تعیین شده را دنبال کرده و با آن مطابقت کند.

 • ایمنی

هماهنگ کننده HSE مسئول اجرا و حفظ ایمنی و سلامت اجرای طرح می باشد.

ترجمه متن صنایع

 

 

 

نمونه ترجمه مقالات رشته های دیگر

نمونه ترجمه اقتصاد

نمونه ترجمه شبکه

نمونه ترجمه متن حسابداری

نمونه ترجمه فلسفه

ترجمه مقاله پزشکی

ترجمه مقاله حسابداری

ترجمه مقاله شبیه سازی گردشگری

ترجمه مقاله مدیریت

ترجمه مقاله مدیریت استراتژیک

ترجمه مقاله مدیریت دانش

ترجمه مقاله مدیریت کمیت

ترجمه مقاله مدیریت مالی

ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی

نمونه ترجمه مقاله اقتصاد

نمونه ترجمه مقاله حقوق

نمونه ترجمه مقاله شبکه های عصبی

نمونه ترجمه مقاله شیمی

نمونه ترجمه مقاله صنایع غذایی

نمونه ترجمه مقاله فیزیک

نمونه ترجمه مقاله کامپیوتر

نمونه ترجمه مقاله اجتماعی

2 thoughts on “نمونه ترجمه مهندسی صنایع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.