نمونه ترجمه عربی به فارسی شعر

نمونه ترجمه عربی به فارسی شعر

نمونه ترجمه عربی به فارسی شعر

 

نمونه ترجمه عربی به فارسی شعر

چه بزرگ است پیامبر مرسلی که در مدح او آیات محکم از حکمت ها نازل شد.

تفصیل آن آیات از بلندی مرتبه اش خبر می دهد، از قاب قوسین که درک نشده و قصد نشده است.

با برکت است خدایی که آنچه را خواست به او وحی کرد و او را به حد اعلای بزرگی اختصاص داد.

به مرتبه القاب،به نزدیکی او به خود،به رؤیت خداوند،به انس گرفتن با او و به هم کلامی با او.

آمد (به این عالم) در حالیکه نزد خالقش از قدیم پیامبر بود و آدم خاک بود پس از اینکه نتوانست به پا خیزد.

صاحب پناهی که جماعت خلق را گرد هم می آورد و غیر او در زدودن اندوه دیده نمی شود.

صاحب بزرگی که تمام بزرگی را در بر می گیرد و روز حشر بزرگی ها زیر لوای اویند.

صاحب معجزاتی که از جمله آن کتاب (قرآن) است و چه بشارتی است برای کسی که از هر جمع و گروهی از آن اقتباس می کند.

تلاوت می شود و شیرین است و کهنه نمی شود و تبدیل کننده ای برای آن نیست و آن حبل الله است،پس به آن چنگ بزن.

بگو به کسی که حد اعلای آنچه است که برای آن تلاش می کنند،کسی که معجزه طه دارای خوهای پاک را به انحصار خود درآورده است.

چه بسیار راحتی که به دنبال نوازش و تماس دست او به وجود آمد و چه بسیار محنتی که با آب دهان او محو شد.

و ماه و خورشید از او اطاعت کردند و آن پس از افول آشکار شد و این شکافی در ظلمت ها بود (اشاره به معجزه شق القمر)

و آب از انگشتانش جوشید،جوششی که دو کف او را خیس کرد و نیست کننده نیستی آن را بازگرداند.

یکتا در حسن که بالاتر از آن است که در خلق و خو و احکام و حکمت ها نظیر داشته باشد.

نمونه ترجمه عربی به فارسی شعر