نقش مدیریت اجرایی

 چه کسی باید در فرایند ERM مشارکت کند و چگونه؟

نقش مدیریت اجرایی :درحالی که مسئولیت نهایی برای شروع ERM در بالا، افراد مرتبط در داخل یک سازمان باید در تعدادی از مراحل در فرایند ERM مشارکت داده شود.

در حالی که چندین مدیر اجرایی مسئولیت مشخصی برای ERM دارند، شامل رئیس ارشد ریسک، رئیس ارشد مالی، رئیس ارشد قانونی، رئیس حسابداری، .

فرایند ERM زمانی مدیران کلیدی سازمان همکاری می کنند بهتر عمل می کند.

نقش مدیریت اجرایی

نقش مدیریت اجرایی

حالت های چارچوب COSO که مدیران سازمان از موجودیت فلسفه ریسک موسسه حمایت می کنند، ارتقای مطلوبیت با اشتیاق ریسکش وجود دارد.

و مدیریت ریسک درون قلمرو مسولیتش همسان با تحمل ریسک است. بنابراین رهبران مشخص از طریق سازمان حمایت را به دست می اورند.

این ها یک بحران برای اجرای موفقیت امیز است. یک هدف ERM این است که مدیریت ریسک  را در داخل صورت جلسه سازمان و فرایند تصمیم گیری ترکیب کند.

بیشتر بخوانید : ارتقای موقعیت از طریق ترجمه کتاب

این معنی می دهد که هر مدیر مسول است که فقط موقعی که اهداف عملکردی بطور واضح بیان شده اند و افراد مناسب مسول برای هر نتیجه شناخته شدند عمل می کند.

 باید CEO کاملا در فرایند یا سیستم ERM درگیر شده باشد تا موفق شود یا نمایندگی اش را می تواند به شخص دیگری بدهد؟

حالت چارچوب COSO که CEO مسول ان است باید فرض کند که این کار فراتر از اجرای ERM است. ERM، همان طور که COSO ان را تعریف کرد ، ترکیب شده است تا یک تجرت CEO را که برای موفقیت ERM حیاتی است مدیریت کند.

برای مثال یک راه حل موثر ERM روی فرهنگ سازمانی اثر می گذارد چون که محیطی ایجاد می کند که در ان افراد می توانند بدون ترس از مجازات دست هایشان را بالا ببرند و موضوعات را مطرح کنند.

این نوع محیط باز و مثبت بدون فعالیت های CEO و حمایت جزیی ممکن نیست.

تنظیمات CEO از طریق پرسش سوالات سخت درباره ریسک و مدیریت ریسک و از طریق نشان دادن یک تعهد به افزایش تمرکز مدیریت ریسک به سطح استراتژیک به صورت مطلوب در می اید.

یک نکته ای که اغلب در این بحث حذف شده است و مهم است این است که CEO درگیر شده در این فرایند تمرکز را در سطح استراتژیک نگه می دارد.

CEO می خواهد حداقل به دو سوال جواب بدهد:

اول: ایا هر مورد ناشناخته به رویدادهایی که می تواند به طور ناگهانی صورت جلسه سازمان را به کنترل خسارت تغییر دهد باید اتفاق بیوفتد؟

دوم: اگر چنین مواردی وجود دارد چه چیزهایی وجود دارد تا به طور موثر از رویدادهای بالقوه موثر اینده که سازمان می خواهد به ان ها پاسخ بدهد جلوگیری شود؟

ERM با جواب به این دو سوال می تواند به ارائه ی CEO کمک کند، اگر CEO به مقدار کافی درگیر شده تاتضمین کند که فرایند برای تمرکز رئی ریسک های استراتژیکی و اعتباری مناسب است.

حمایت از موارد بالا حیاتی است تا زیر ساختار ERM به طور موثر عمل کند.

اندازه را ایجاد کند و ان را نگه دارد، مدیران ارشد باید یک ارتباط قوی ERM را از طریق ارتباطات و اعمال نشان دهند. این سطح تعهد از یک مورد تجاری اجباری ناشی می شود.

مورد تجاری ریسک های با الویت بالای سازمان را بیان می کند، شکاف ها سراسری در ادره ریسک ها، زیر ساختارهای ERM نیاز است تا شکاف و نتیج هزینه ها و سودها را مشخص کنند.

مورد تجاری مشخص می کند که چرا زیرساختارهای ERM مورد نیاز است، تمرکز بر عکس بزرگ یا بینش تقسم شده ی حالت های اینده مدیریت ریسک درون سازمان، تنظیم اهداف واقع گرایانه و توسعه یک برنامه واضح اهداف مورد تجاری بخوبی بیان شده کمک می کند تا CEO ایجاد شده بهبود یابد.

چگونه مدیریت اجرایی از طریق حمایت از اجرای ERM به سازمان سود خواهد رساند؟

همان طور که ان ها روی سرمای گذاری و برگشت ان ها تمرکز می کنند، یک فرصت و پاداش و مزیت رقابتی و رشد وجود دارد. CEO و تیم مدیریت ان ها باید این عوامل را تعقیب کنند.

بهرحال این متحمل است که فرصت های نامطمئن در مواجه با تغییرا ت شدید بازار وجود داشته باشد.

ان ها باید در شرایط باشند تا اطمینان بدهند که سرمایه گذاران و دیگر سهامداران ریسک را بطور موثر ادره می کنند.

ان ها هم چنین باید با کشورهای عربی و اسلامی و دیگر قوانین و مقررات قابل اجرا موافقت کنند.

تحقیق ما نشان می دهد که از زمان 1995 ( با بیشترین مطالعات در سال 2005 افت کرد) تقریبا بدون تناقض از 6 در 10 مدیر ارشد فاقد اعتماد به توانایی های سازمانشان  همه ریسک های تجاری مشخص را به طور بالقوه ادره می کنند.

مدیران ارشد

مدیران ارشد می توانند اعتماد بالا را از یک فرایند موثر که هرکسی را درگیر می کند بدست بیاورند.

مسولیت کلیدی درون سازمان برای ارزیابی و مدیریت ریسک با ان هاست.

تحقیقات ما هم چنین نشان می دهد که 50 درصد مدیران اجرایی ارشد تغییرات مشخص را در دو سال قبل ایجاد کرده اند که حدود 50 درصد گزارش دادند که ان ها برنامه دارند تا تغییرات مشخص را در طول سه سال اینده ایجاد کنند.

این نتایج تعجب برانگیز نیستند.

رفتار جست و جوی فرصت تقویت می شود اگر مدیران اعتماد را ادامه بدهند ان ها می فهمند که ریسک های مرتبط این توانایی را دارند تا این ریسک ها را مدیریت کنند.

در یک جانی که با سرعت تغییر می کند رویکرد مدیریت ریسک سنتی اثر نخواهد داشت چون که ان ها چند باره هستند،

اموزش ریسک مانند رویدادهای نامتجاس وجود دارد و به اسانی در انبارها و سیلوها قسمت قسمت شده است.

در حالی که تمرکز فعالیت های مدیریت ریسک سنتی یک چیز بد نیست، این یک چیز کافی است چون که فعالیت ها به طور کافی با مشخصات، ارزیابی و دنبال کردن فرصت های رشد ترکیب نشده اند.

مدیریت ریسک

علاوه براین رویکرد مدیریت ریسک جاری خیلی به طور محکم در نواحی فرماندهی و کنترل ریشه دار هستند، وجود دارد.

و این بدین معنی است که ان ها ممکن نیست به طور موثر خواسته کنترل را با نیاز به چالاکی، پاسخ دهی و همکاری وظیفه ای- تقاطعی متعادل کنند.

نتیجه غیر قابل اجتناب است که حالت جاری مدیریت ریسک سودمند به ارامی اعتماد لازم را در مدیریت ارشد القا کند که همه ی ریسک های تجاری مشخص یه طور بالقوه مشخص و ادره شده اند.

یک رویکرد موسسه گسترده به مدیریت ریسک تجاری به مدیران اجرایی کمک خواهد کرد تا چالش هایی را که با ان ها روبرو می شوند.

از طریق بهبود اتصال ریسک و فرصت هایی در طول فرایند تنظیم استراتژی و مدیریت ریسک و موقعیت های مدیریت ریسک، به عنوان یک مهارت متفاوت در ادره ی واحد های تجاری ملاقات کنند.

 چونه مدیران اجرایی باید ERM را ارزیابی کنند؟

چارچوب COSO بینشی به این سوال فراهم می کند که مدیران اجرایی چگونه کاربردهای ERM درون سازمان را در 4 طبقه اهداف، توسعه کاربردها ( در امتداد موجودیت و تقسیم واحد تجاری اش) ارزیابی می کنند.

8 عنصر ERM همان طور که به وسیله چارچوب COSO تعریف شده بود اساسی برای ارزیابی را فراهم می کند.

مدیریت باید فرصت های زیرساختاری ERMکه سازمان نیاز دارد تا چشم انداز مدیریت ریسک را افزایش دهد ارزیابی کند، مانند اهداف بلند مدت و کوتاه مدت.

مورد تجاری تنظیمات اقتصادی فراهم می کند تا یک راه حل ERM را پردازش کند. یک مورد تجاری تصویب شده، طراحی و اجرای توانایی هاست که راه حل های مطلویب مدیریت را تحویل می دهد.

برنامه پروژه راه حل ERM را که فراتر از چارچوب زمانی انتخاب شده مدیریت اتفاق می افتد ایجاد خواهد کرد.

عامل کلیدی موفقیت بیان شده در مورد تجاری استفاده شده اند تا راه حل های ERM را فراتر از زمان ارزیابی کنند. مثال هایی از اندازه گیری موفقیت در پاسخ ما به سوال   بیان شده است.

نقش مدیریت اجرایی

بیشتر بخوانید
دیدگاه کمیسیون مبادله و امنیت (SEC) با رجوع به ERM چیست؟
آیا یک ساختار نظارتی سازمانی توصیه شده وجود دارد؟
مجموعه مهارت­های CRO چیست؟
چگونه ما رابطه متقابل میان ریسک را اعمال، شناسایی و درک کنیم؟
تفاوت رویداد و ریسک
آیا یک روش تعریف شده برای اندازه گیری و تنظیم کارایی با تحمل ریسک  وجود دارد؟
حقه های جدید سگ پیر
فیلم امنیتی منتشر شده  ایالات متحده امریکا از تایید کردن اثر UFO (بشقاب پرنده)
شایع ترین واکنش کاربران در سیستم های کامپیوتری
 چشم انداز و اهداف مدیریت ریسک در درون زیرساخت های مناسب مدیریت ریسک کسب و کار چیست ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.