نانوکامپیوتر :

نانوکامپیوتر

کامپیوتری که از اجزایی ساخته شده که در مقیاس نانومتر می باشد.

( مکانیکی، الکترونیکی و غیره ) این کامپیوترها  می توانند دستورات بزرگ را   بسیار سریع تر از کامپیوترهای امروزی انجام دهند که نرم افزارشان قادر است جهش های متناسب داشته باشد. (2)  کامپیوتری که اجزای اساسی آن نانومترهای اندکی را از لحاظ اندازه  می سنجند.  وضعیت اجزای کامپیوتر معمول در صنعت کوچکتر از nm 350 نیست.

( Mnemosyne Mnews21 (3) ژانویه  2001 ” ابتکار نانوتکنولوژی و الکترونیک آینده ”  ارائه به وسیله  جیل .جی. براون ، آزمایشگاه تحقیقاتی اثر هوا ، بنیان اثر هوا « رایت پترسون» ، 16نوامبر 2000) (3). کامپیوتری  که  با بخشهایی   بر اساس مقیاس مولکولی ساخته شده است .

مخروطهای نانو :

ساختارهای بدون طرح گرافیکی . ساختارهایی با پایه ی کربنی با تقارن 5 وجهی که به دلیل نقایص disclination   در ورقه های دوبعدی گرافن شکل گرفته اند . آنها به صورت کلاهکهای نانوتیوب و به عنوان ساختارهای مستقل قابل مشاهده هستند.

[ دانشگاه  ایالت کارولینای شمالی ]. به بخش ساخت ساختارهای نانو از مخروطهای نانوی کربنی نگاه کنید.

نانوکانتینرها :

نانو کانتینرهای گروه مولکولی یا گروه مولکولها ؛ کانتینرهای پلیمریک در مقیاس نانو هستند که می توانند برای ارائه انتخابی داروهای هیدروفوبیک در مکانهای خاص درون سلولهای مجزا مورد استفاده قرار گیرند. بخش ارائه  نانوکانتینرها را  بر داروها ببینید.

نانوکریت (Nct) :

در نانوروبوتیکهای پزشکی، بخش حجمی یا غلظت جریان خون از نانوروبوتهای پزشکی به صورت یک درصد بیان می شود.

نانودیفنسز :

هر گونه چسبندگی خوب مثل چسبندگی آبی. حفاظت کننده ها در برابر چسبندگی خاکستری، گروههای نانوی مخرب و مثل آن .

مقیاس همزمانی هزاران فعالیت بیولوژیکی، اثر دستاوردی علمی در تشخیص و درمان بیماری. با پتانسیل شتاب بخشیدن کشف دارو و تشخیص های بالینی.  به نانو دات  ها و خواص مکانیکی موضعی توجه کنید.

کارخانه نانو :

سیستم ساخت خود در بر گیرنده مقیاس ماکرو ،  شامل  بسیاری ازسیستم های ساخت مولکولی که سیستم مونتاژ همگرا را تغذیه می کنند.

# نانوکامپیوتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.