ملاحظاتی که سهمی از معامله ندارند.

ملاحظاتی که سهمی از معامله ندارند

ملاحظاتی که سهمی از معامله ندارند ملاحظات کافی نیستند. البته چون ملاحظات نیازی نیست کافی باشند ارزش ملاحظه میتواند کوچک باشد. معامله ایجاد شده بین تعهدکننده و متعهد له میتواند از دید تعهد کننده یک معامله بسیار بد باشد. اما تا وقتی که یک معامله وجود دارد، و تا وقتی که بعضی سهم ها وجود دارد، هرچند کوچک، از سوی متعهد له، متعهدکننده میتواند تعهد خود را نگه دارد. تشخیص موقعیتی که یک تعهد برای یک ملاحظه بسیار کوچک از موقعیتی که یک تعهد هدیه یه یک شکل شرطی ایجاد میگردد، مهم است.

سه ربط دهنده می تواند بیان گردد:

1-یک تعهد با A برای دادن موتور-ماشین به B الزام آور نیست، چون که تعهدی است که یک هدیه است 2- تعهد A برای انتقال ماشینش به b اگر B آن را از گاراژ A جمع کرده باشد (ذخیره در محدودیت های استثنایی) یک هدیه شرطی است که به خاطر هدیه بودن الزام آور نیست. سه موقعیت تنها یکی وجود دارد که یک معامله وجود دارد ، موقعیت 2. تنها در موقعیت 2 یک قید قراردادی وجود دارد.

حتی وقتی که این نکته از سر راه برداشته میگردد ، تعدادی از موقعیت ها وجود دارند که سوال ” آیا ملاحظه سهمی دارد؟” پاسخش سخت است. اکنون ما باید این موقعیت ها را بررسی کنیم.

اعمال کم اهمیت

یک عمل کم اهمیت می تواند موجب یک ملاحظه گردد. در chappell شاکیان حق کپی رایت در قطعه ای از موزیک نامیده شده به rakin shoes صاحب آن بودند. متهمین برای شرکت دیگر برای ضبط این قطعه دسته به یک شده بودند. سپس Nesttle درخواست ریکورد های عمومی برای اول   6d به علاوه سه رپر از قالب های شکلات شش پنی خود کرد.

وقتی رپرها به Nesttle آمدند کنار گذاشته شدند.این شرکت یک پرداخت 60.5 درصد برای هر ریکورد به Chapplle پیشنهاد کرد. و Chapplle این پیشنهاد را نپذیرفت. بخش 8 عمل گپی رایت 1956  به شخص اجازه میدهد که ایجاد یک قطعه موزیک برای فروش عمومی بکند اگر او به حق کپر رایت قائل بوده و میزان 60.5 درصد را به او پرداخت کند. ” قیمت فروش عمده عمومی”  Chapplle برای حق کپی رایت شکایت کرد.

مسئله این بود که آیا قیمت فروش عمده عادی 1s.6d یا چیزی بیشتر بود. House of lord برگزار شد که چیزی بیستر بود اندازه ای که سه رپر بخشی از ملاحظه بودند. به نظر میرسد که تعقیب گردد اگر سه رپر بخشی از ملاحظه باشند، آنها میتوانستند بر روی واقعیات مناسب کل ملاحظه باشند.

اغماض از شکایت

اگر A دارای یک حق عمل در برابر b باشد و او متعهد به شکایت از B نباشد که تعهد ملاحظه با ارزش برای یک تعهد با b باشد. فرض گردد b به A طلبکار باشد، پول اکنون قابل پرداخت است. اگر A تعهد دهد به خاطر زمان شکایت نکند، و b به تعهد نرخ بهره بیشتری پرداخت کند A میتواند B را به اجرای تعهد کند. اغماض A از شکایت ملاحظه است و سهمی از معامله است. وام دار زمان بیشتری به پرداخت می دهد  و طلبکار از دور بودن از پول خود در رنج است.

این قابل اعتماد است جایی که شخصی که اغماض میکند دارای یک ادعای بسیار شفاف است. قانون چیست جایی که ادعایی که متعهد رها میکند یک ادعای با ارزش نیست؟ آن یک درجه ای از سوال است. اگر ادعا به طور شفاف بی ارزش باشد و متعهد آن را بداند رها کردن آن یک ملاحظه نیست.

بنابراین یک تعهد با یک ایجاد کننده کتاب از مشتری خود برای یک شرط فراموش شده شکایت کند. برای یک قول فراموش شده برای تعهد ایجاد شده در برگشت با مشتری ملاحظه ای نیست. کتابدار هیچ ارزشی را رها نمیکند و همچنین هیچ سهمی در معامله ندارد. این به خاطر این است ، آنچنان که خواهیم دید، نمیتواند از مشتری اش برای مقدار قول فراموش شده شکایت کند. اگر ادعا به به طور شفاف ارزشمند باشد نه به طور شفاف بی ارزش، اما شک برانگیز ، یک شرط رها شده ملاحظه ای است که شخص ایجادکننده آن تعهد معقولانه و صادقانه رفتار نماید.

عملکرد وظیفه موجود

اگر یک شخص تعهد نماید عملی انجام دهد که اخیرا قول آن را داده است سوال این است که آیا آن تعهد میتواند شامل ملاحظه بی ارزش برای تعهد ایجادشده توسط او در برگشت باشد.

اگر A به B تعهد دهد که چیزی انجام خواهد داد که اخیرا متعهد شده است میتواند بگوید که تعهد او سهمی در یک معامله با B داشته است؟ مسئله ای میتواند در سه موقعیت به وجود آید: 1-A میتواند یک تعهد به b دهد که چیزی انجام خواهد داد که اخیرا با قانون عمومی متعهد شده است 2- A میتواند یک تعهد به b دهد که چیزی انجام خواهد داد که اخیرا با قرارداد با B متعهد شده است 3- A میتواند یک تعهد به b دهد که چیزی انجام خواهد داد که اخیرا با یک قرارداد با C متعهد شده است.

وظیفه اعمال شده با قانون عمومی:

به طور شفاف در قانون بیان نشده که آیا شخص میتواند یا نیمتواند به عنوان ملاحظه متکی به تعهد جهت انجام وظیفه محول شده با قانون عمومی است.

در Collins ، او در subpoena حاضر شده تا برای Godfroy درحالتی شهادت دهد که Godefroy طرف دعوی بود. Collins ادعا میکند که godefroy به او تعهد داده است که شش سکه طلا برای اتلاف وقت به او دهد.

او شکست خورد چراکه او با قانون عمومی در دادگاه حاضر شده بود. (به خاظر این که آن اثر یک subpoena بود). در نتیجه در چنین حضوری او هیچ ملاحظه ای فراهم نکرده بود(واقعیت حالت عمل مدرنی نشان نمی دهد، یک subpoena اکنون با یک conduct money همراه است). حالت های دیگری با اثر مشابه وجود دارد اما آنها بر اساس سیاست عمومی هستند و به خاطر کمبود ملاحظه نیستند.

نکته سیاست عمومی در این حالت ها این است که بر خلاف علاقه عمومی است که یک شخص می بایست قادر به اجباری کردن پرداخت برای انجام این باشد که وظیفه عمومی و برای انجام است. بیان میگردد که اگر یک شخص وظیفه عمومی خود را انجام دهد که ملاحظه مشمول را انجام داده است.

Glassbrook

در Glassbrook یک شرکت معدنی از شورش تظاهرات کنندگان ترسید و درخواست حفاظت پلیس برای معدن نمود. در واقع آنها درخواست حفاظت بیشتر کردند که پلیس در حالت های دیگر انجام میدهد و برای پرداخت وجه موافقت نمود.

House of lord برگزار شد که پلیس تنها تحت یک وظیفه عمومی است تا حفاظت لازمه را انجام دهد و چنانچه بیشتر از آن را انجام دهد مسئولیت پلیس ملاحظه با ارزش ارائه داده و وجه به خاطر آن دریافت میکند.

در Ward پدر یک بچه نامشروع به مادر بچه تعهد میدهد که او هر هفته 1 یورو به او بپردازد ” فراهم شده تا اثبات بکند بچه خوب محافظت گردد و شاد بوده و این که او قادر باشد برای خود تصمیم بگیرد که آیا میخواهد با پدرش زندگی کند یا با مادرش” . دادگاه برگزار شد که مادر میتوانست درخواست پدر را تحمیل کند هر چند او تحت یک وظیفه برای نگه داشتن بچه Morris و parker بر اساس تصمیم آنها باشد بر این دیدگاه که مادر بیشتر از وظیفه خود قرار میگرفت.

Denning l.j. آشکارا به تصمیمش رسید به اندازه ای که مادر در حفاظت بچه تنها آن چیزی را انجام داده که قرار بود انجام دهد. حتی فکر میکنم که ملاحظه کافی جهت ساپورت این تعهد وجود داشت.

تعهد

من همیشه فکر کرده ام که یک تعهد جهت اجرای یک وظیفه موجود یا اجرای آن میبایسست به عنوان یک ملاحظه خوب برداشت گردد، بنابراین مزیت برای شخصی است که به او تعهد داده شده است. و در Williams ، Denning میگوید: یک تعهد جهت اجرای یک وظیفه موجود این است که فکر میکنم ملاحظه کافی جهت ساپورت یک تعهد تا وقتی که هیچ چیزی در کار وجود ندارد که در مقابل علاقه عموم است.

این اظهارات Denning به نظر میرسد در تعارض با Collins باشد اما میتواند خوب باشد که آن حالت اکنون ضعیف خواهد شد و به عنوان حق در نتایج خود برداشت شده (قضاوت برای متهم) اما دلیل آن اشتباه است(اجرای وظبفه موجود ملاحظه با ارزش نیست). نتیجه آن میتواند (در آن زمان) به کف سیاست عمومی برسد.

وظیفه تحمیل شده با قراداد تعهد کننده:

این وضعیتی است که A میخواهد یک تعهد ایجاد شده به B تحمیل کند و به عنوان ملاحظه متکی به تعهد خود جهت انجام چیزی است که او اخیرا با یک قرداد با b متعهد شده است. در این وضعیت تعهد A ملاحظه با ارزش نیست. A هیچ سهمی در معامله جدید با B  ندارد. در Stilk ، شاکی، Stilkیک دریانورد بود که برای قایق رانی در Baltic و برگشت به میزان 5 یورو در یک ماه موافقت کرده بود. 11 مرد به عنوان خدمه بودند.

در طول سفر دو مرد گریختند. کاپیتان موافقت کرد که حقوق ان دو نفر را بین دیگران تقسیم کند چنانچه آنها با او به لندن برگردندو وقتی کشتی به لندن رسید Stilk درخواست سهم خود را کرد و به او ندادند.

او شکایت کرد و شکست خورد چراکه اخیرا قرداد بسته بود که چیزی انجام دهد. Ellenborough گفت که او به تصمیم خود در کمبود ملاحظه میرسید نه در سیاست عمومی. محدوده های اصل Stilk در حالت بعدی به خوبی نشان داده شده است. یک کشتی ترک کننده انگلیسی با یک خدمه 36 نفری. در بندر Philip بسیاری از خدمه فرار کردند طوری که تنها 19 نفر باقی ماندند که از انها 5 نفر دریانورد بودند. کاپیتان به شاکی قول داد که 40 یوروی اضافی برای کار در کشتی تا رسیدن به Bombay بدهد.

در این حالت شاکی به حقوق مکلف خود رسید اما 40 یوروبه او نرسید. او برای آن شکایت کردو به آن رسید. دادگاه گفت که کشتی از این طفره رفته که بگوید سفر خطرناک است. در نتیجه دریانوردان مکلف به خدمت نبوده اند. بنابراین آنها در قرداد اصلی خود آزاد بوده اند و آزاد از این که قرداد جدیدی ببندند در این که تعهد جدید آنها برای اجرا شده شامل ملاحظه با ارزش بود.

وظیفه تحمیل شده با قراداد با طرف سوم:

جایی که A یک تعهد به B میدهدکه چیزی را انجام دهد که اخیرا با قرارداد با C متعهد شده استاو میتواند به عنوان ملاحظه برای تعهد متکی باشد. یک حالت وجود دارد که به نظر میرسد بر خلاف آن ایستاده است، Jones، اما فکر میکنم که آن حالت اکنون با سه حالت منسوخ شده است که در دهه ی 1860 تصمیم گرفته شده بود.

این ها Shadwell، scotsonو Chichester هستند. ویژگی های غیرقابل قبولی در مورد این حالت ها وجود دارد اما Scotson توسط تشکل privy در نیوزیلند تایید شده است. در Scotson ، شاکیان با X جهت تحویل زغال به X قرداد بسته بودند یا به “به دستور X”. (این به معنی این است که برای هر کس نامیده شده توسط X) X محموله را به متهم فروخت و حقوقش تحت قراداد به شاکیان دستور داد که محموله را به متهم تحویل دهند. متهم سپس به شاکیان تعهد داد که او میخواهد زغال با نرخ بیان شده تخلیه گردد.

متهم زغال را در نرخ بیان شده خالی نکرد و شاکیان از او شکایت کردند. آنها ادعا کردند که تحویل زغال آنها به متهم شامل ملاحظه برای تعهد متهم بود.(تحویل در قانون به مهنای در دسترس قرار دادن است)، متهم گفت که تحویل زغال ملاحظه نبود به خاطر این که شاکیان با قراردادشان با X جهت تحویل آن به او قرارداد بسته بودند. دادگاه قضاوت برای شکیان را صادر کرد، یک قضاوت میگوید که یک مزیت برای متهم وجود دارد، قضاوت دیگر میگوید که یک آسیب برای شاکیان وجود دارد.

# ملاحظاتی که سهمی از معامله ندارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.