آیا اجرای مدیریت ریسک کسب و کار  نیاز به شناسایی صاحبان ریسک مجزا دارد؟

بله. چه از طریق کمیته اجرایی و یاRMEC (همانطور که در سوال 56 مورد بحث قرار گرفت) ، وضوح سوالات پروسه مالکیت برای ریسکهای بحرانی یکی از مهم ترین وظایف در اجرای مدیریت ریسک کسب و کار می باشد.

چه کسی تصمیم گیرنده قابلیت های مورد نیاز برای مدیریت ریسک خاص می باشد ؟ چه کسی طراح این قابلیت ها می باشد؟ چه کسی آن را اجرا می کند؟ چه کسی بر کارایی آن نظارت می کند؟ مدیریت ممکن نیست تصمیم گیری نهایی را در مورد همه این پرسش ها با توجه به اینکه هر یک از ریسک های کلیدی در شرکت وجود دارد انجام دهد ، اما آن را تضمین می کند که مسئولیت، مقامات و پاسخگوهایی را به صورت تعریف شده و بند بند، بیان کند به طوری که یک فرد، یک گروه و یا یک واحد مسئول مدیریت هر یک از ریسک ها تعیین می کند.

فرد، گروه و یا واحد پاسخگو که ما با آنها  «صاحب ریسک ” می گوییم  مسئول می باشد. به اصطلاح صاحب ریسک  مسئولیت و پاسخگویی برای مدیریت ریسک را برعهده دارد. صاحبان ریسک ، حداقل کارشان، تصمیم گیری، طراحی و نظارت می باشد. آنها در پاسخ به ریسک تصمیم گیری می کنند و قابلیتی را برای مدیریت ریسک برحسب واکنش ریسک  انتخاب شده طراحی می کنند. این قابلیت ترجیحا باید منبع یا ریشه علل ریسک را پیدا کند. طراحی خاص باید سیاست های مورد نیاز، فرآیندهای خاص و  فعالیتهای کنترلی، مهارت های لازم، گزارش های مدیریت، روش های حمایتی و  سیستم و داده را در نظر بگیرد. صاحبان ریسک بر این قابلیت در طول زمان نظارت دارند تا مطمئن شوند که آنها انجام می شود. اگر شکاف هایی مورد توجه قرار گرفته، آنها در یک مبنای زمانی انجام، تعمیر و تثبیت کنند.

صاحبان ریسک ممکن است با بکار گرفتن شرکت دیگر برای مدیریت این وظایف و قابلیت ها را اجرا کنند. با این حال، اگر آنها این کار را انجام دهند، در سازش با مالکیت خطر نمی باشد. کمیته اجرایی یا  RMECاین اطمینان را فراهم می کند که صاحبان ریسک برای هر ریسک،  طراحی انجام دهند و کارایی صاحبان ریسک را نظارت کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.