مجسمه فاتپ نفروس

در مطالعه مورد آخری فاتپ  نگرانی هایی داشت ، نگرانی هایی که در طول 50 سال در مصر پیش آمده بود .او شناخته شده بود به عنوان کسی که متضمن  بود برای دوران پادشاهی مصر و همچنین یک تمثیل وجود داشت که در حال حاضر در موزه برکلین نگهداری می شود. کتیبه هایی که درباره اهداف مشخص شده ذکر شد ،شامل مشاهداتی بود که پارسیان آنها را بکار برده بودند.

آنها همچنین درباره سرزمین داریوش اول تاکید کردند .فاتپ سپس یکی از افرادی بود که یک قرارداد را بین قسمت های مختلف هنر هخامنشی و شبکه های قدرتمند یونانیان قرار داد.

او یک شانس خوب را برای مطالعه مفاهیم تجربیات شخصی اش بوجود آورد ، از آنجایی که آن شرایط لازم را برای ساختار این شناخت داشت ، یک خصوصیات خاصی را نیز که او خودش به او تمایل داشت برای شناساندن این قضایا در اختیار همگان قرار داد.

همچنین ان می توانست مشاهدات ارزشمندی را برای حالت های اجتماعی دربار در نیمه قرن پنجم مهیا کند.

بر اساس این کتیبه ها ، مجسمه فاتپ تاکید کرده بود که مسائلی را که مربوط به سرویس های دولتی ان زمان بود و در مصر و همچنین دوران هخامنشی بود نیز در تمثیلش وجود داشته باشد و خیلی دور از مکان های گیزا نباشد.

خصوصیات تمثیل او در مفهوم مذهبی یونان می گنجید ، و همچنین مربوط به زندگی مذهبی و فرهنگی یونانیان نیز می شد.اما خصوصیاتی وجود داشت درباره این تفسیر که به جنبه های شناخت فاتپ نیز تاکید می کرد.

قسمت های پارسی

قسمت های پارسی شامل وسعت دهی هایی بود که در قسمت های مقابل آنها را می بینید و آنها معمولا در یک روش بسیار خوب بکار برده می شدند .

همچنین دو علت وجود داشت برای تاریخ های ذکر شده در قسمت های قبلی که تاکید می کرد که آنها اصلی هستند و در مصر قدیم برای نقش امپراطوری استفاده شده اند.اما آنها همچنین در قسمت دربار امپراطوری به حساب آمده بودند به عنوان خصوصیات های شخصی که در طول 5 قرن به وقوع پیوسته بود.پیکر فاتپ به زیبایی حکاکی شده بود توسط افرادی با مهارت های متفاوت که این تصویر را بوجود آورده بودند.

این پیکر سوالاتی را برای نویسندگان بوجود می آورد درباره شکل دعا کردن و زندگی کردن او و همچنین آن نشان می داد که یک نگرانی خیلی دقیق درباره بعد از زندگی او و چگونگی رابطه فاتپ با مسائل خیلی مهم یونان وجود داشت .

در همان زمان او مستقیما یک پیکر را انتخاب کرد که حاضر شده بود برای کسانی که در امپراطوری هخامنشی وجود داشتند.اما برای استفاده از هنر هخامنشی امکان هایی وجود دارد که تاریح را بدون پایان ان بنویسید.

مجسمه فاتپ نفروس

هنر

هنر همچنان پیشنهاد می کند یک سری مسائل را برای دوره های تاریخی وسیع از جمله نگرانی هایی که درباره مطالعه امپراطوری های قدیم وجود د ارد.این برای مشخص کردن جنبه های تاریخچه هخامنشی است ، از آنجاییکه چنین نگرانی هایی نیاز دارد تا به دقت در مقابل پروژه هایی که درباره امپراطوری اطلاع رسانی کند.

همانطور که در مطالعات قبلی نشان داده شد داریوش، پارماکا و فاتپ همگی تجربیاتی را در باره امپراطوری هخامنش در روش های گوناگونی داشته اند که در نتیجه همه اینها تصمیمات متفاوتی درباره هنر این امپراطوری ها گرفته شد.

این همه چیزی نیست که در قسمت های مختلف اجتماعی و سیاسی امپراطوری اتفاق افتاد.اما تجربیات وسیعی نشان داد که ارزش های پتانسیلی مطالعه هنر هخامنشی ، در این افکت تا حدودی نشان داده شده است تا تجربیات گذشته دیگران را نیز که درباره هنر هخامنشی بود بررسی کند .

هنر, تصمیماتی را در دسترس قرار داد که  به وسیله افراد در موقعیت های امپراطوری اتخاذ شده بود.اما همچنان امپراطوری در مطالعه امپراطوری های دیگر نیز قرار گرفته بود . و این فقط یکی از مثال هایی است که در روش های مختلف درباره هنر هخامنشی و درک ما از این دنیای قدیم می تواند ذکر شود.

تشکر

من تشکر می کنم از ماریان فلمن و برن براون برای کمک کردن در انجام این تحقیق و همچنین از مارگارت روت ، بیل گول بس،دسی بل ویبول و تری ویلفنگ برای اطلاعات و پیشنهادات ارزشمندی که درباره این چپتر در اختیارم قرار دادند و همچنین از  مارک گریسون و دیوید کلود برای اینکه بعضی از تحقیقات مفیدشان را در اختیار من قرار دادند و همچنین از دن دیسندل و امیلی هالت برای بعضی از روش های پیشنهادی نگران کننده و تئوری هایشان.من همچنین تشکر می کنم از مارگارت روت ، بس دیسینبل، رمی بوچارلت و کنس سوند برای کمک هایشان در تولید این فصل.

# مجسمه فاتپ نفروس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.