مترجم کتبی

مترجم کتبی

ترجمه میتواند به صورت کتبی باشد یا به صورت شفاهی .مترجم شفاهی باید تسلط بیشتری به زبان انگلیسی داشته باشد.زیرا وقت کافی برای فکر کردن و جایگزرای بهترین کلمه  را ندارد ولی مترجم کتبی با تأمل بیشتر متن را ترجمه می نماید.

مترجم کتبی می تواند مترجم کتاب ،مقاله،سایت ،اسناد رسمی و… باشد.

حرفه مترجمی اسناد رسمی دادگستری در کشور ما از اهمیت خاصی برخوردار  می باشد.

در دهکده جهانی امروز کشورها ناگزیرند برای ادامه حیات سیاسی با یکدیگر در ارتباط باشند. و زمانی این ارتباط دوستانه و صمیمی می باشد که به آن اعتماد داشته باشید و یکی از ارکان اعتماد ،اسناد و مدارک کشور می باشد.اگر این اعتماد وجود نداشته باشد نمی توان انتظار ارتباط داشت ،و اینجاست که مترجم کتبی رسمی  ظهور پیدا می کند.

اگر کسی برای ادامه تحصیل ،اشتغال و یا تجارت به خارج از کشور برئد در ابتدا باید به دارالترجمه ها مراجعه نماید تا اینکه اسناد و مدارکش ترجمه شود.

حرفه مترجم رسمی ،حرفه ای است قدیمی که قانون آن مربوط به سال 1316 می باشد.

مترجم کتبی اسناد رسمی تأثیر گزارتر می باشد ،شماره و مهر مترجمین به اسناد ومدارک ایران اعتبار می بخشد. وقتی اسناد و مدارک ترجمه وبا مهر و امضای مترجم ممهور شود،همان می شود و دیگر نیازی به مطابقت با اصل مدرک نمی باشد در اینجاست که مترجمی کتبی باید دقت کند هر سندی را ترجمه نکند واینکه آیا سند ترجمه شده اصل می باشد یا نه.زیرا اگر سندی ترجمه شود که جعلی باشد موجب تردید در اسناد و مدارک کشور ما می شود و اعتماد حاصل  شده از بین می رود.

بعضی ترجمه ها تحت الفظی می باشد یعنی نکات دستوری ،املایی،نگارشی در آن رعایت نشده است .

مترجم رسمی اسناد علاوه بر تسلط کامل به ترجمه باید امانتدار خوبی هم باشد زیرا به مترجم اعتماد کرده و اسناد و مدارکش را به مترجم سپرده است.

بعضی از شرکت ها با شرکت های خارجی در ارتباط هستند بنابراین برای سهولت  و پیشرفت کار خود نیاز به مترجمی دارند که در شرکت هم به عنوان مترجم شفاهی فعالیت نماید و هم به عنوان مترجم کتبی.زیرا ممکن است کاتالوگ و بروشورهایی که دریافت می کنند به زبان فارسی نباشد بنابراین مترجم کتبی موظف است ترجمه با کیفیت و روانی را ارائه دهد.بنابراین یک مترجم کتبی و مترجم شفاهی خوب ،همیشه از پیشنهاد کاری برخوردار هستند و از بیکاری گله مند نیستند و برای درآمد بیشتر تلاش می کنند دانش و تخصص خود را بالا ببرند.