قشربندی در ورزش

“افراد در جامعه خیلی رشد نمیکنند اگر یکدیگر را گول نزنند.” برابری در جامعه مفهومی در جهت ساخت جامعه ایده آل است با این حال در بیشتر جوامع افراد در قالب ویژگیهای اجتماعی و زیستی مختلف مانند سن، جنسیت، سایز و قدرت بدنی، قومیت و استعداد مختلف هستند. هنگامی که این ویژگیها در جامعه به طور مختلف ارزش بندی و رتبه بندی شوند ما نابرابری اجتماعی و سیستمی از قشربندی اجتماعی داریم. بنابراین افراد ممکن است دستیابی به فرصتها یا نقشهای خاص به خاطر طبقه، پیشینه، نژاد، قومیت یا جنسیت خاصی را نداشته باشند.

پروسه ای که از طریق آن افراد و گروه ها در طبقه ای از سلسله مراتب قدرت دسته بنده میشوند به عنوان قشربندی شناخته میشود.

در جوامع اولیه احتمالا هیچ قشربندی اجتماعی وجود نداشته است اما هنگامی که فرهنگها پیچیده تر شدند تفاوتهای موقعیتی ظهور پیدا کرد. همانطور که کار به حرف مختلف مخصوص تقسیم میشد، آنها که نوعی از کار را انجام میدادند شدیدا مورد احترام و پاداش به نسبت دیگران قرار میگرفتند. افراد با پرستیژ و اموال بیشتر به نسبت دیگر طبقات اجتماعی بالاتری را تشکیل میدهند. بنابراین قشر بندی پروسه ای از رشد و تغییر تفاوتهای موقعیتی است. شاید درست است بگوییم “جامعه ای که از دو طبقه بزرگ تشکیل شده باشد یکی از آن دو طبقه بیشتر از اشتها غذا دارد و دیگری بیشتر از غذا اشتها”

از زمانی به زمان دیگر جامعه شناسان و فیلسوفان اجتماعی سعی کرده اند تا پدیده قشربندی را تحلیل کرده و طبقات اجتماعی موجود را مشاهده کنند.  بنابراین هر جامعه ای از افراد برتری داده شده و افراد سرکوب شده، افراد مصرف شده و افراد مصرف گر، و حاکمین و افرادی که بر آنها حکومت میشود تشکیل شده است.

قشربندی

قشربندی شامل توزیع ناهمگون حقوق و برتریها در بین اعضای جامعه است. رده بندی و پاداش افراد به نام قشربندی اجتماعی شناخته میشود.

فرد بهتر بالاتر و ارزشمندتر شمرده میشود اگر فرد:

-سفید پوست باشد و نه سیاه پوست

-تحصیل کرده باشد و نه بی سواد

-مرد باشد و نه زن

-بومی باشد و نه خارجی

دلایل قشر بندی

برتری طلبی گروهی بر گروه دیگر

هنگامی که یک گروه دیگری را شکست میدهد آنها برتری پیدا میکنند موقعیتهای بهتری دارند در حالیکه افراد شکست خورده از حقوق خود محرومند.

تفاوتهای فردی همه گیر

سیستم طبقاتی، سیستم نژادی و غیره

 • فردی که در طبقه ضعیفی به دنیا آمده است از موقعیت بالای اجتماعی محروم است
 • سیاه پوستان میتوانند از موقعیت یکسانی با سفید پوستان بهره ببرند.
 • سودرا ها باید به برهمن ها خدمت کنند و غیره.

کمبود: هر چیزی که به راحتی قابل دسترس نباشد گرانتر است و بهتر با آن رفتار میشود. به عنوان مثال، در هند دکترها مهم تر از معلمین هستند.

قابلیت عملکرد: سابقا، افراد با پیشینه پزشکی و مهندسی از وضعیت بهتر خود به نسبت افرادی که با هنر و تجارت سروکار دارند بهره می برند یا افرادی که پیشینه کامپیوتری خوبی دارند از احترام بیشتری به نسبت باقی حرف برخوردارند.

طبقه: گروهی از افراد که توسط اعضای جامعه در موقعیتهای بالاتر یا پایین تر دسته بندی میشوند و فرصتهای دستیابی به اموال یکسانی دارند و از استاندارد زندگی یکسانی برخوردارند.

ویژگیهای طبقه:

 1. حس ما – تمایل به ماندن در گروه خود.
 2. حس دون پایگی – آنها دوست ندارند با افراد بالاتر معاشرت کنند.
 3. حس مافوق بودن – آنها دوست ندارند با زیردستان معاشرت کنند.

کاست: ویژگی نهان جامعه هندی سیستم کاست بندی آن است یعنی تقسیم بندی افراد بر اساس طبقه اجتماعی. کلمه “caste” (طبقه) از کلمه اسپانیایی “casta” به معنای ترکیبی از کیفیتهای ارثی نژادی است. کاست سیستمی است که رده فرد و حقوق و محدودیات مربوط به آن از بدو تولد به گروه خاصی اطلاق میشود.

طبقهکاست
1.   طبقه بالاBrahamans
2.   طبقه متوسطKshatriyas

Vaish

3.   طبقه پایینSudras

هنگامی که طبقه ای به نحوی به هم شدیدا مربوط شود، ما آن را کاست می نامیم.

وضعیت: وضعیت موقعیت اجتماعیست که برای افرادی که در آن هستند جدا از خدمات فردی و اجتماعی، درجه احترام و تاثیر تعیین کننده است.

ویژگیهای کاست

 • تقسیم بخشی جامعه
 • رده بندی مذهبی و اجتماعی
 • محدودیات اجتماعی مربوطه
 • ازدواج درون قبیله ای
 • انتخاب محدود حرفه
 • ناتوانی های مربوط به موقعیت و مذهب

تئوریهای قشربندی اجتماعی

 1. تئوری عملکردگرایی: این تئوری در نظر دارد که قشربندی اجتماعی جهانیست و بنابراین برای جوامع ضروریست. بنابراین قشربندی بیانی از ارزشهای اجتماعیست و ثبوت و همگونی جوامع را آسانتر میکند. علاوه براین، پاداشهای متفاوت به عنوان راهی موثر در انگیزه دادن به افراد برای پرکردن موقعیتهای لازم در جامعه دیده میشوند. و همچنین موقعیتهای بالاتر به لحاظ عملکرد مهمتر هستند و باید برای افرادی که لیاقت و استعداد داشتن آنها را دارند جذابتر شوند. جنبه عملکردی همچنین بر این فرض است که فرصت تحرک اجتماعی به طور نسبی برای آنهایی که استعداد و تلاش بیشتری دارند مهیاست.

حامیان این دیدگاه بحث میکنند که توافقی بین اعضای جامعه یا گروه در مورد اینکه کدام وضعیت پاداشهای بهتری دارد و بالاتر است وجود دارد و همین نظم اجتماعی را به وجود می آورد.

 1. تئوری نزاع: این تئوری در نظر دارد که قشربندی اجتماعی کیفیتهایی خاص و غیرمنصفانه و غیرعادلانه دارد که منجر به بیگانگی و از بین بردن افراد میشود. بر اساس این دیدگاه، بی عدالتی بخاطر اینکه طبقه حاکم به دنبال سود بیشتر اقتصادیست با از بین بردن آنهایی که سود کمتری میرسانند اتفاق می افتد. شاید بهترین ارائه اخیر روابط طبقاتی در ورزش نزاع بین روسا و ورزشکاران در تیم های حرفه ای باشد.

این دیدگاه ها تضادی از توضیحات بی کیفیتیهای اجتماعی ارائه میکنند. اما دیدگاهی واقع گرایانه تر این است که هر دو نزاع و دیدگاه های مشترک به درجات مختلف در جوامع و ورزشهای مختلف وجود دارند. اجتماع نمیتواند بدون عملکردهای یکی شده باقی بماند. علاوه بر این، بنای پاداش انگیزه ای برای برخی اعضای مستعد برای بهتر شدن ایجاد میکند. در ورزش بازیکنانی که استعداد بیشتری دارند معمولا از پرستیژ و حقوق بالاتری برخوردارند با این حال مدارکی حاکی از تبعیض برای تعداد کمی از بازیکنان وجود دارد که فرصتهای آنها را محدود میکند. به طور خلاصه، جامعه شامل عوامل از عملکردگرایی و نزاع است: واقعیت اجتماعی احتیاج به اعمال هر دوجنبه برای ایجاد درکی گسترده تر در قشربندی اجتماعیست.

به طور سنتی، اعتقاد بر این بود که ورزش نهادی ویژه است که در آن همه فرصتی مساوی دارند. ورزش فعالیتی یکسان ساز تلقی میشد که فقط استعداد و خواست مورد احتیاج بودند. با این حال، والدین، مربی، و رسانه ورزش را در در مورد برابری ورزشی پایه ای و اساسی بودند. با دخالت محققین در زمینه ورزش، جامعه شناسان ورزشی تلاش در جهت تعیین…

صفحه 61

5.افراد با دستمزد بالا به نسبت افراد با دستمزدهای پایین کمتر در ورزش سهیم میشوند.

6.لذت عاملی موثر در تصمیم گیری نوع سهیم شدن در ورزش هاست.

مطالعات گزارش شده در بالا از فرضیه اینکه معنی ورزش با توجه به طبقه اجتماعی، کاست، نقش، جنسیت و غیره تغییر میکند حمایت میکنند. در کل، طبقه کارگر به نسبت طبقه متوسط و طبقه بالا کمتر در ورزشها سهیم میشوند. با این حال این نتایج ممکن است با توجه به گروه های قومی و نژادی تغییر کند. مسئله ممکن است تا حدی توسط سرکوب کلی طبقه پایین و راه نیافتن آنها به نهاد های اجتماعی و هزینه های اقتصادی شرکت کردن در ورزش توضیح داده شود. با این حال برخی از ورزشهای سرگرم کننده برای طبقه کارگر معمولا در رسانه های ورزشی سنتی بازتاب داده نمیشوند (مثلا کبدی، کوکو، طناب کشی در مقایسه با کریکت). این ورزشها معمولا مربوط به طبقه کار است که با سرعت، مقاومت، قدرت، و خشونت به نسبت پرستیژ طبقات بالاتر که برای طبقات کارگر مهیا نیست شناخته میشوند.

از صفحات بعدی ممکن است این مسئله برداشت شود که سابقه اجتماعی بر درجه و نوع سهیم شدن در ورزشها تاثیر میگذارد. زمان، هزینه، و مناسبات مذهبی نیز در الگوهای شرکت افراد در ورزشها موثرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.