post

نحوه استفاده از فعل ها در مقالات

فعل های صحیح معمولا متناسب با جمله، محتوای پاراگراف یا بخش مقاله شما به کار برده می شود. ولی به کار بردن فعل های صحیح ، در بخش های مختلف مقاله، امری بسیار مهم و حیاتی است. از این رو، بخش های مختلف مقاله از نظر مفهومی و محتوایی بسیار حائز اهمیت هستند و بنابراین نیاز است که از فرم های متفاوت فعل ها برای آن ها استفاده کنیم.

در گذشته در مورد انواع فعل ها صحبت کردیم و گفتیم که دو موضوع اصلی یعنی زمان و حالت روی انتخاب فعل ما تاثیر می گذارند. 

قطعا می بایست در تلاش باشیم تا از فعل ها به صورت صحیح در مقالات استفاده کنیم. بخش هایی که درمورد واقعیت ها صحبت می کنند معمولا با حال ساده به کار برده می شوند. ( تعریف ها، مباحثات، نقطه نظر ها ، تحقیقات پیشین، تاریخچه تحقیق و روش ها) . بخش هایی که در مورد فعالیت های در حال انجام صحبت می کند از افعال ماضی استمراری استفاده می شود. ( تحقیقات در حال انجام و نتیجه گیری های در حال پیشرفت) از فعل های حال برای بیان شرایط و موقعیت های کنونی استفاده می شود. ( تعریف ، ادبیات مروری ، نتیجه گیری، خلاصه) و فعل های گذشته را برای بیان کارهایی استفاده می کنیم که تمام شده هستند. ( پیش زمینه ها ، مطالعات پیشین ، نتایج و روش ها)

اغلب می توانید چند فعل را برای یک جمله ویک هدف به کار برید. مهم ترین چیز این است که زمان بگذارید و مجدد متن را بخوانید و افعال به کار رفته را در صورت غلط بودن ، تصحیح کنید و یا همان فعل را در جای دیگری به کار برید. در کار خود ثابت قدم باشید. استفاده از برخی فعل ها دشوار است و می بایست توجه زیادی به فعل ها و زمان فعل ها داشته باشید.

حال به برخی از متون خاص می پردازیم و روی جملات این متون و این مقالات مطالعه می کنیم.

اگر در زمینه ترجمه کتاب و ترجمه مقالات نیاز به کمک داشتید ما در خدمتیم

 

برای بیان اهداف تحقیق

آ) برای بیان زمینه های کلی تحقیق از حال ساده استفاده می کنیم.

Residential segregation of ethnic groups is an “ issue” in many European countries and cities.

تفکیک نواحی مسکونی در گروه های قومی و نژادی، مساله اصلی در بسیاری از شهرها و کشورهای اروپا است.

Public transport is an essential component of a sustainable transportation system.

حمل و نقل عمومی یک المان ضروری برای سیستم حمل و نقل پایدار است.

Unlike the rest of Africa, most people in South Africa live in cities.

علی رغم دیگر نواحی افریقا، بسیاری از افراد درشهرهای جنوب افریقا زندگی می کنند.

ب) به هرحال برای بیان بهتر متن ، بیشتر نیاز به توضیح در خصوص پیش زمینه تحقیق داریم و معمولا برای هدف از حال کامل استفاده می کنیم.

Increasing ethnic and racial diversity has been a defining feature of many North American cities, particularly those receiving a large number of immigrants.

افزایش تنوع قومی و نژادی، یک ویژگی تعریف شده ای در بسیاری از شهرهای شمال امریکا شده است. به ویژه در شهرهایی که تعداد زیادی مهاجر دارند.

Urban sprawl has become a hot policy issue in the United States over the last decade.

در شهرهای پهناور، سیاست های گسترده ای وجود داشته است که موضوع اصلی مباحثات در ایالات متحده امریکا در دهه اخیر بوده است.

پ) برای بیان جملات معمولی و برای بیان هدف از حال ساده استفاده می کنیم.

With this background in mind, this article examines why child working remains an important feature of the labour market in many semiindustrialized parts of the country. It outlines the key determinants engendering supply and demand for the employment of children, before evaluating state – sponsored attempts to alleviate the situation.

با در نظر گرفتن پیش زمینه ها، این مقاله به بیان چرایی کار کردن کودکان می پردازد که این موضوع، ویژگی مهمی در باازر کار در بسیاری از بخش های نیمه صنعتی به شمار می رود. این امر تبدیل به یک مشخصه کلیدی در بازارعرضه و تقاضا شده است و باعث می شود تا کودکان پیش از ارزیابی حالات و موقعیت های شغلی خود، وارد عرصه کار شوند.

This article describes the changes implemented in these cities, and provides some initial assessment of their effectiveness in improving public transit in those cities.

این مقاله به توصیف تغییرات پیاده سازی شده در این شهرها می پردازد و ارزیابی های اولیه را برای تاثیر در ارتقا حمل و نقل عمومی در این شهرها، بیان می دارد.

… this study examines immigration as a contextual effect on ethnic entrepreneurship; specifically, it examines the effect across places that have been differently transformed by immigtation. Further, it compares how the contextual effects differ by ethnicity and gender.

این پژوهش به بیان مباحثاتی در خصوص مهاجران می پردازد و مهاجران تاثیرات بنیادی روی کارافرینی قومی دارند که به ویژه می توان این تاثیر را در مکان هایی مشاهده نمود که توسط مهاجران دچار دگرگونی و تغییر شده اند. علاوه براین، در خصوص چگونگی تاثیرات بنیادی و تغییرات قومی و جنسیتی نیز به مقایسه می پردازد.

ت) ساختار مقاله اغلب با حال ساده آورده می شود.

این مقاله با معرفی مقیاس های کودکان کار مدرن ، در پرتغال شروع می شود.

The plan of the paper is as follows. The theoretical model is developed in the next section, the data and variable are described in section 3. The empirical findings are presented in section 4, and section 5 offers conclusions.

این طرح از مقاله به این صورت دنبال می شود. این مدل نظری در بخش بعدی ، گسترش یافته و داده ها و متغیرها در بخش 3 توصیف گردیده اند. یافته های تجربی در بخش 4 ارائه شدند و بخش 5 نتیجه گیری را ارائه می دهد.

ث) برای بیان تحقیقات دیگر محققان از فعل آینده استفاده کنید.

… this essay seeks to uncover the importance of pueblo architecture for Schindler’s formulation of the modern house. Through a comparision with Neutra ‘s closely related vision of the pueblo, it will also attempt to establish both architects’ encounters with Toas as prime examples of the complicated and productive interactions between modern architecture and the primitive.

این پژوهش به بیان اهمیت موضوعات پوشش داده نشده در معماری دهکده سرخ پوستان می پردازد که توسط بیانات اسشیندلر در خصوص خانه های مدرن آورده شده اند. از این رو مقایسه ای با نظرات نوترا در این خصوص انجام گرفنه و تلاش براین است که ساختار معماری را با تواس و به عنوان مثال های اولیه در خصوص تعاملات خلاقانه و پیچیده بین معماری مدرن و معماری اولیه بیان نماید.

در مثال فوق، از آینده استفاده شد ولی در بسیاری موارد چندان ضرورتی ندارد که از فعل آینده استفاده شود و استفاده از این افعال کاملا اختیاری است.

ج) در نهایت، می توان در برخی از بخش های مقاله نیز از فرم گذشته فعل استفاده کرد.

Our study was designed to test this hypothesis in several different socio – economic environments.

 پژوهش ما برای تست این فرضیه در چند محیط اجتماعی – اقتصادی متفاوت ، طراحی شده بود. 

بیشتر بخوانید:چگونه حرفه ای به زبان انگلیسی صحبت کنیم

چطور مترجم حرفه ای شویم

 

مروری روی مقاله

آ) عبارات کلی در مورد زمینه مقاله و تعاریف را می توان به فرم حال ساده به کار برد.

A second example of adaptation is what the French have termed rurbanization (= rural urbanization), and France is the country which best illustrates this phenomenon.

مثال دوم درباره تطابق با آنچیزی است که پاریس به عنوان قوانین شهری و روستایی پذیرفته است و فرانسه کشوری است که این پدیده را اجرایی نموده است.

Framing effects are “ changes in judgement engendered by subtle alterations in the definition of judgement or choice of problems”

این تاثیرات بیانگر تغییرات در قضاوت های ایجاد شده و تناوب های گسترده در تعریف قضاوت ها یا انتخاب مسائل بوده است.

ب) پیشرفت های اخیر ، تحقیقات در حال انجام و موقعیت های کنونی معمولا با حال کامل به کار برده می شوند.

These tendencies have since been confirmed (Benoit & Irrmann, 1989; Fremont, 1988;Cibier,1994). For example, Cribier(1994) has shown that, regardless of social class, six out of every ten Parisians move to the countru at retirement age. She has also noted that France is an exception…

این گرایش ها از زمان های پیش پیکر بندی شده اند. (Benoit & Irrmann, 1989; Fremont, 1988;Cibier,1994) به عنوان مثال Cribier (1994) نشان داد که با وجود گروه های اجتماعی ، شش نفر از ده نفر افراد پاریس ، در سنین بازنشستگی به کشوری دیگر مهاجرت کرده اند. او همچنان ذکر کرد که در فرانسه استثنائاتی هم وجود دارد.

Portugal has struggled to compile accurate information on a childworking phenomenon which, by its clandestine nature , does not lend itself easily to rigorous investigation (Ministerio do Trabalho e Solidariedade, 1999)

پرتغال در خصوص ارائه اطلاعات دقیق در مورد پدیده کودکان کار همچنان با منازعاتی روبه رو بوده است و پژوهش های گسترده به آسانی در آن انجام نشده است. (Ministerio do Trabalho e Solidariedade, 1999)

پ) تحقیقات در مورد گذشته و توصیفات تاریخی معمولا به فرم ماضی ساده به کار برده می شوند.

While Schindler recognized the pueblo modernism, his own vision of architecture at Toas emphasized its connection to local condition.

از آنجایی که اسکیندر ، مدرنیسم پابلو را شناخت، نگرش اصلی او در خصوص معماری تواس ، تاکیدی روی ارتباط با شرایط محلی بود.

 

ولی از آنجایی که تاریخ هم مربوط به گذشته های دور است و هم مربوط به مدتی پیش تا کنون، می بایست از ترکیبی از افعال متفاوت برای آن ها استفاده کرد.

In the past three decades, the neoliberal turn has restored class power to rich elites. Fourteen billionaires have emerged in Mexico since then, and in 2006 that country boasted the richest man on earth, Carlos Slim, at the same time as the incomes of the poor has either stagnated or diminished.

در سه دهه گذشته، در دوره نئولیبرال، قدرت به گروه ثروتمندان بازگشت. چهارده بیلیونر در مکزیک با یکدیگر همکاری کردند و در سال 2006 این کشور تبدیل به ثروتمندترین کشور در کره زمین شد. کارلوس اسلیم در همان زمان با درامد راکدی روبه رو شد.

ت) نتایج تحقیق و نظریه هایی که مرتبط با تخقیق ما هستند را اغلب می توان با حال ساده بیان کرد. 

In Italy , Marco Bonati (1992) finds the reasons for what he has called ‘ the automobile cult’ in the fact that the car became an essential condition for the mobility of the masses.

در ایتالیا، مارکو بوناتی (1992) نتایجی را در خصوص اتومبیل ها در می یابد که طبق این قوانین، اتومبیل تبدیل به یک وسیله ضروری برای بسیاری از توده های جمعیتی شده است.

As Anthony Sutcliffe suggests, the urban images shown in the Betty Boop stories , for example , are closer to the landscape of the dense vertical city (Sutcliffe,1992)

همانطور که آنتونی استاکلیف پیشنهاد می دهد، تصاویر شهرنشینی نشان می دهند که در داستان های بتی بوت، به عنوان مثال، مناظر بسیار متراکم تر بوده و شهر درهمی ایجاد شده بود. (Sutcliffe,1992)

Harts (1994a) argues that cynicism has become the dominant mind set in the electorate…

هارتز استدلال می کند که بدبینی ذهن بسیاری از رای دهندگان را پر کرده بود.

برای بیان رویدادهای تاریخی نیز معمولا از حال ساده استفاده می کنیم ولی چندان بیان رویدادهای تاریخی در نوشتن مقالات آکادمیک و دانشگاهی مرسوم نیست.

In the first detailed study of the pueblo to appear in an architectural journal, the archaeologist cosmos mindeleff writes in an 1897 issue of the American Architecture and Building News.

در اولین پژوهش جزئی درمورد پابلو، بیان می شود که ژورنال معماری برای معماری شناسان موضوعاتی را در سال 1897 ترسیم نموده که مربوط به معماری امریکا و اخبار مربوط به ساختمان های آن دوره بوده است.

In the opening chapter of the wealth of Nation, Smith describes how increasing specialization leads to simplification of production activities.

در فصل پیش رو که در خصوص ثروت ملی است، اسمیت به توصیفی درباره چگونگی افزایش سرمایه و ساده سازی فعالیت های تولیدی می پردازد.

تحلیل یک فرایند یا روش

آ) معمولا برای بیان روش ها از فعل های ماضی استفاده می کنیم. ( زمانی که شما آماده ارائه گزارش از نتایج مقاله خود هستید، می توانید از تعاریف استفاده کنید و آزمایشات و نتایج دیگر را نیز به همین روش بیان دارید. )

In order to study the urban sprawl patterns, two adjacent but contrasting study areas of +- 1000km were selected.

به منظور پژوهش بیشتر در مورد الگوهای شهری، دو شهر مجاور برای مطالعه انتخاب شد که مساحتی در حدود 1000 کیلومتر مربع دارد.

The content of messages was coded with the coding scheme developed by Kiesler and colleagues(1985).

محتوای پیام ها با کدگذاری توسط کیسلر و همکاران (1985) کدگذاری شد.

به هرحال، پیشرفت تحلیل مقالات شما وابسته به چگونگی توصیف شرایط کلی مقاله است ( تعاریف یا معادلات) و برای بیان آن ها می توان از حال ساده استفاده کرد.

The density index (D) is the ratio between the gross built up area and the net built up area.

شاخص تراکم، نسبت بین فضای جمعیتی و فضای خالص است.

… suppose that people consume land directly, with housing capital suppressed, and let consumer land consumption (lot size) be denoted qi. The spatial area of the city, denoted A, is then found by adding the individual lot sizes, so that A=, where n is the number of consumers.

… فرض براین است که افراد به طور مستقیم از زمین ها استفاده می کنند و سرمایه های خانه داری را سرکوب می کنند و مشتریان نیز برحسب سایز زمین از زمین بهره بردرای می کنند. فضای منطقه ای زمین با A نشان داده شده و طبق این معادله A= به دست می آید که در این جا n تعداد کاربران یا مشتریان است.

ب) زمانی که شما یک رویداد تاریخی نه چندان شگفت انگیز را تحلیل می کنید می بایست از فعل گذشته استفاده کنید.

The land east beyond that hill in what became today’s Welezo shehia was purchased by the British colonial protectorate in the 1940s for erosion control, forest protection, and the construction of a radio tower. The land south of the hill became an army base in the 1960s, and the post colonial regime extended the reserve fo this base to the vicinity of the hospital.

زمین موجود در شرق آن تپه امروزه با نام ولزوم شاهیا شناخته می شود که توسط مستعمره انگلستان در سال 1940 خریداری شده بود و برای حفاظت از جنگلداری و ساخت یک برج رادیویی سازمان دهی گردیده بود. قسمت جنوبی زمین این تپه، در سال 1960 یک پایگاه ارتشی بود و بخش مستعمره آن نیز تبدیل به یک بیمارستان برای قربانیان شد.

4- ارائه نتایج

آ) نتایج مطالعاتی شما معمولا به فرم ماضی ساده به کار برده می شوند و معمولا برای نتیجه گیری هم می توان از آن استفاده کرد.

By contrast, in Makufuli in that same year, only 10 of 110 occupied structures (9.1 percent) were mud thatch homes and 88 of 110 residence (80 percent) were block/ CIS structures. (see table 1).

در مقابل در همان سال در ماکوفالی، تنها ده مورد از 110 ساختمان اشغالی (1/9 درصد ) تبدیل به منطقه مسکونی شده و 88 مورد از 110 ساکن (80 درصد) این ساختمان ها را مسدود کردند. ( جدول 1 را ببینید).

In the Hageland study area, 5.1% of the total area was built up [sic] in 1976, while more than 15% became built up [sic] after 2000.

در پژوهش های مطالعاتی در مورد هگالند، 1/5 درصد از کل این فضا در سال 1975 ساخته شد و بیشتر از 15 درصد پس ازسال 2000 ساخته شد.

بیشتر بخوانید:زبان نوشتن مقالات دانشگاهی

Two measures confirmed that the solution successfully identified self contained groups.

دو مقیاس برای راه حل موفقیت آمیز گروه های خود سازمان ده شناسایی شدند.

5- مباحثه در خصوص بیان نتایج و ارائه نتیجه گیری

آ) جملات کلی و نتیجه گیری ها به فرم حال ساده ارائه می شوند ومی توان آن ها را به صورت زیر بیان کرد.

New built up land tends to cluster around the existing cores, while new developments in the open area are rather scarce, as was already demonstrated by the decreasing D values. In the Hageland study area, especially the area in the vicinity of the main city of Leuven appears to be attractive for new built up land.

ساختمان های تازه ساز، بیشتر در حوالی هسته شهر موجود بوده و به سمت خوشه سازی می روند که توسعه های جدیدی در فضای باز انجام شده و با کاهش مقادیرD همراه بوده است. در پژوهش مطالعاتی که در منطه هاگلند و به ویژه در منطقه اصلی مستعمره لئون انجام گرفت بیان شد که این ناحیه برای مناطق جدید، جذابیت بیشتری دارند.

The results show that the give decline in density raises the likelihood of taking to neoghbors at least once a week by 7%, increases the number of times the respondent socializes with friends in a public places by 11% , raises the likelihood of belonging to a hobby club by 24%, and raises the number of club meetings attended or the number of group memberships by 26% and 8% , respectively.

نتایج نشان می دهند که کاهش تراکم جمعیت در میان این همسایگی ها حداقل یک بار در هفته به 7 درصد رسیده وتعداد دوستان اجتماعی در مکان های  عمومی به 11 درصد رسیده است و همین طور سرگرمی های مورد علاقه 24 درصد بوده و تعداد کلوب ها یا تعداد اعضای گروهی به ترتیب 26 درصد و 8 درصد می باشد.

گاهی اوقات ، حال ساده را می توان با فعل های دیگر ترکیب کرد. مثلا زمانی که نتیجه گیری ها مبتنی بر رویدادهای تاریخی باشند، از این ترکیب استفاده می شود.

There are several categories of ‘ Arab’ or Omani shamba holders ( or former holders) in Mwera. There are a few Arabs that repurchase their family areas when they were invited back with the opening of Zanzibar’s economy in the 1980s; there are those that fought in the courts after that opening to win their land righs back, and succeeded; those that left someone to tend their land who wouldn’t let it be taken away ( a trusted farm worker, for instance); and those who died or otherwise abandoned their land.

چندین گروه از قبایل عرب یا عمانی وجود دارند که در مورا زندگی می کنند. چند گروه عرب هستند که به صورت خانوادگی جمع شده اند و اقتصاد زنزیبار را در سال 1980 شکل داده اند و در این میان در برخی موارد به جنگ با یکدیگر می پردازند و گاها یکی از گروه ها بردیگری غالب شده و برنده شده و گروه دیگر مغلوب می شود و ممکن است گروه مغلوب فوت کرده و یا زمین را ترک نماید.

اغلب، نتیجه گیری را می توان به صورت زیر بیان کرد:

To achieve a significant increase in the fuel efficiency of a country’s car fleet through pricing policies, huge price increases may be needed.

برای دستیابی به افزایش رضایت بخش راندمان سوخت برای مصارف اتومبیل های موجود در کشور و پیروی ازسیاست های قیمت گذاری، هزینه سوخت را می توان در حد نیاز افزایش داد.

Thus, we believe social context factors could be important determinants of technology usage in more structured organizations as well.

بنابراین ما معتقد هستیم که عوامل اجتماعی می توانند تعیین کننده های مهمی برای فناوری باشند که سازماندهی های دیگر را نیز به خوبی پوشش می دهند.

ب) برای بیان خلاصه ها با ارجاع به مقاله اصلی یا پژوهش و مطالعه های بیشتر معمولا از حال کامل یا ماضی نقلی استفاده می شود.

… This paper has sought to offer an illustration of socially responsive design that is both research – led and interventionist in its approach.

Throughout this article, we have emphasized that the usually unexamined acquisition of decent, comfortable homes for members of the working class in the early twentieth century was achieved through the attainment of a set of physical housing characteristics, such as bathroom, dining room, kitchen technologies, public utilities, closets, and private bedrooms.

 

این مقاله، طرح کلی از طراحی مسئولیت اجتماعی را ارائه می دهد که هم برای روش های تحقیقاتی و هم برای روش های مباحثه ای در این رهیافت ها مورد بحث قرار می گیرد.

درا ین مقاله، تاکید ما معمولا روی دستیابی به خانه های راحت و با تسهیلات کامل است که این خانه ها معمولا برای قشر کارگر و ار اوایل قرن بیستم ساخته شده بود و مجموعه ای از مشخصات کلی مثل حمام، اتاق های غذاخوری، فناوری های مربوط به آشپزخانه، امکانات عمومی، کمدهای دیواری و اتاق خواب های خصوصی را نیز دارا می باشند.

پ) برای بیان توصیه ها معمولا از فعل حال و افعال مدال (should  ) استفاده می کنیم ولی معمولا می توان از افعال آینده نیز استفاده کرد.

Urban farming should not be viewed as a subsidiary and blighted activity on the urban landscape but rather as an important strategy for developing more productive, viable and sustainable urban habitats. … This will require promoting urban agriculture within the framework of the country’s agricultural and urban development policies… Planners should recognize the fact that agriculture is as valuable as the use of urban land as [sic;] industry, housing and commerce, and should , therefor, prepare land use plans and regulations which accommodate agriculture.

فضای شهری نمی بایست به عنوان یک فعالیت یارانه ای و نامطلوب به حساب آید بلکه می بایست استراتژی های مهمی در آن لحاظ شود که برای ارتقا عادات شهری پایدار و قابل قبول و تولیدات بهتر به کار برده شود. به همین ترتیب نیاز است که هفعالیت های کشاورزی شهری نیز در این چارچوب انجام گیرد و سیاست های توسعه دهنده شهری و کشاورزی نیز در آن به کار برده شود. برنامه گذاران و سیاست گذاران می بایست این واقعیت ها را بشناسند و استفاده موثری از زمین های شهری و صنعتی و فعالیت های داخلی و تجاری نمایند و بنابراین می بایست این زمین آماده ارائه برنامه ها و مقررات و فعالیت های کشاورزی گسترده باشد.

In the future, LHOs (local housing organisations) will have to adapt their role given that these areas are intended to become mixed tenure communities with the majority of the houses owner – occupied and fewer socially rented.

در آینده، سازمان خانه سازی محلی، این نقش را قبول خواهد کرد که فضاهای خاصی را به انجمن های مربوطه تخصیص دهد و خانه ها به همین ترتیب متعلق به جمعیت حداکثری شود و جمعیت حداقلی از جامعه به اجاره نشینی روی آورند.

ت) در خصوص بیانیه هایی که در مورد برنامه های آینده صحبت می کند از will استفاده می کنیم. (shall تنها در صورت ضرورت و در مورد اول شخص و سوم شخص و در جملات پرسشی به کار برده می شود و چندان استفاده از shall برای نوشتن مقالات آکادمیک و دانشگاهی ضرورت ندارد.)

Future studies will apply this model to other communities.

مطالعات آتی روی این مدل از جوامع دیگر اعمال خواهد شد.

Attention will turn to those dimensions in papers to follow.

توجهات بیشتری روی ابعاد این مقاله معطوف خواهد شد.

ث) در برخی موارد نیاز است که برای بیان تحقیقات از فعل آینده استفاده کنیم. ( و یا افعال مدال) استفاده از would معمولا بهتر از will است و قطعیت بیشتری به جمله می بخشد. ( در هر مقاله نیازی نیست که به تحقیقات آینده اشاره کنیم. در حقیقت بسیاری از مقالات کامل هسند و فرمول جمله بندی این مقالات تنها تاثیر اصلی مقاله را کاهش می دهد. تنهادر صورتی به تحقیقات آینده در مقالات اشاره می کنیم که ضرورت ایجاب کند.)

This would provide a logical extension of the analysis reported here and could also be integrated with an analysis of child labour supply.

That they (working class households) actually acquired these improvements in “modest, substantial homes” warrants acknowledgement and further , intensive study.

توسعه منطقی در مورد تحلیل های گزارشات شده در این جا انجام گردیده است که می توان آن ها را با مجموع تحلیل های مربوط به اصول کار کودکان، ادغام نمود.

بنابراین طبقه کارگر موجود در جامعه معمولا نیاز دارند که خانه های راحتی داشته باشند و مطالعات و پژوهش های گسترده ای در این زمینه انجام گرفته است.

6- کیفیت سنجی

روند علمی مقالات می بایست به صورت دقیق و با کیفیت دنبال شود و در هر مرحله نیاز است که کیفیت مقاله را در نظر داشته باشیم. به طور مشابه برای نوشتن مقالات آکادمیک و دانشگاهی نیز می بایست به صورت بسیار دقیق عمل کنیم. ادعا ها حاکی از آن است که کیفیت سنجی مقالات نیز بسیار حائز اهمیت است. برای اجتناب از ارائه یک مقاله بی کیفیت نیاز است که از گزافه گویی جلوگیری شود و در مورد کیفیت هر کدام از جملات با دقت هرچه بیشتر ، بررسی شود. چند راهکار برای این امر وجود دارد: استفاده از افعال مدال، افعال دیگر ، قیود اصلاحی، صفات اصلاحی و اسم.

آ) افعال مدال

Would , should, may

Could, can , might

Urban farming should not be viewed as a subsidiary and blighted activity on the urban landscape but rather as an important strategy for developing more productive, viable and sustainable urban habitants.

Could this development be interpreted as a turn away from the values represented in the communist times?[1]

ب) فعل های دیگر

Tend to, appear to , seem

Is/ are likely to, suggest, seek to

In a time of rapid social change but enduring deprivation in many semi peripheral parts of the country, the entrenched attitudes among some industrialists and the complacency of society ot large appear to have conditioned the governement’s level of intervention.

در همان زمان که تغییرات اجتماعی به صورت بسیار سریع انجام می گرفت بخش های شبه پیرامونی کشور نیز دستخوش نگرش های صنعتی و تکامل اجتماعی در جوامع شدند که براساس سطح مداخلات دولتی، سازمان دهی گردیده بود.

به کاربردن seek  در مقالات بسیار مرسوم است ولی گاهی اوقات بیش از حد از آن استفاد می شود.

Seek  به معنای تحقیق و جست و جو است. seek ترکیبی از try , hope بوده و یک فعل  بی قاعده است. seek,sought,sought

… This paper has sought to offer an illustration of socially responsive design that is both research- led and interventionist in its approach.

این مقاله به بیان طرح کلی از طراحی مسئولیت اجتماعی هم در بخش تحقیقات و هم در بخش مداخله گرایانه این رهیافت ها می پردازد.

پ) قیود اصلاحی

Some what

Rather, quite, slightly, partially, largely, possibly, probably, perhaps, maybe, likely

… it is likely that allegations like those whice ensnared Zara will continue to emerge.

به همین ترتیب در میان تمام این ادعاها، زارا به فعالیت های گسترده خود ادامه می دهد.

While Indonesians currently refer to these systems as BRT, it is perhaps a question of semantics.

از آن جایی که اندونزی در زمینه سیستم های BRT بسیار کار کرده است، شاید پرسش های معناگرایانه ای برای آن مطرح شود.

ت) صفات اصلاحی

Possible, some, tentative, probable, several , a few

Intervies carried out with city officials and some recent home- builders yielded some tentative data that suggested that the cost can vary between USD 9000 and 20000.

مصاحبه های انجام شده با مقامات شهری و برخی از خانه سازان اخیر بیان می دارد که داده های آزمایشی می توانند هزینه های متفاوتی را بین 9000 و 20000  پیشنهاد دهند.

ث) اسامی

A tendency of, an incarnation

کیفیت سنجی برای نوشتن مقاله بسیار حائز اهمیت است ولی می بایست با دقت زیادی مقاله را کیفیت سنجی کنید. ولی همان طور که در فصل 3 بیان شد، وسواس بیش از حد برای کیفیت سنجی باعث ضعف مقاله شما می شود. البته توضیح این نکته که چطور وسواس، کیفیت مقاله شما را تضعیف می کند ، چندان ساده نیست. اگر چندین بار اصلاح و کیفیت سنجی انجام دهید ، ریسک گزافه گویی در مقاله شما افزایش یافته و دقت مقاله شما کاهش می یابد. همان طور که در فصل 25 بیان خواهد شد به کیفیت سنجی غیر ضروری hedging گفته می شود. و همواره باید در تلاش باشید تا از گزافه گویی جلوگیری کنید.

ضعیف:

Respondents tended to over estimate their ability to understand German.

پاسخ دهندگان تمایل داشتند تا توانایی خود را برای فهم زبان آلمانی تخمین بزنند.

جمله فوق جمله دقیقی برای مقالات دانشگاهی نیست.

ضعیف:

Some respondents over estimated their ability to understand German.

برخی از پاسخ دهندگان توانایی خود را برای فهم زبان آلمانی تخمین زدند.

Some اضافی است.

بهتر:

A third of respondents over estimated their ability to understand German.

یک سوم پاسخ دهندگان توانایی خود را برای فهم زبان آلمانی تخمین زدند.

جمله فوق، مفهوم را با دقت بیشتری ارائه می دهد.

تمرین 6- افعال مورد استفاده در مقالات

در متون زیر چند فعل حذف شده اند. فعل ها را به فرم صحیح خود در جاهای خالی قرارد هید . البته به خاطر داشته باشید که تنها یک جواب منحصر به فرد برای هر جای خالی وجود ندارد. ( چند فعل ممکن است صحیح باشد.)

نمونه A

Although no stratum of Prince William society ……….. ( be exempt) from the subprime massacre, it ……… (be) most lethal to minority homeowners. In a series of articles, the Washington independent ………….. (chronicle) the fate of Georgetown south, a subdivision of several hundred townhouses in Manassas where sheriff’s deputies ………. (work) overtime …………. (evict) blue – collar residents, many of them Centra American immigrants, ……… (catch) in a visa between the exploding costs of their mortgages and the collapse of locol job markets. A typical sad case ……….. (be ) a Salvadorean housepainter earning $ 500 per week, who ………… (offer) a no – down – payment’ Alt- A’ loan from a subsidiary of (now defunct) Lehman Brothers in 2005 to finance a $ 280000 homes. In recent that $ 50000 in value, monthly payments on his adjustable – rate mortgage …………. (jump) from $ 1400 to $ 2600, his tenant …………….(force) to flee a county crack down on undocumented Latinos, and work in the construction industry ……….. (evaporate).

(Davis, 2009)

نمونه B

Having ……………. (conclude) that the median American family ……… ( not afford) the median American house and that many Americans can not afford the homes they ……….. actually purchased), this part………. (address) the question of how the United States. ………………………. ( find) itself in this position ………….. (answer) this question, this part…………. (examine) the particular claims that …………… (makes) about homeownership as a positive good for both individuals and society. The conclusion ………. ( be ) that Americans …………… ( stretch ) beyond their means to purchase homes because they …………. (believe) homeownership ………. (carry) with it important advantages for individuals and society. Too often, homeownership………… (fail) to deliver these expected benefits, particularly when homeowners cannot afford their homes. In fact, as one author ……. (note), it …… (be)really a misnomer ……………… (reer) to an individual as a homeowner when the individual’s mortgage …………(be) non – amortizing or negative – amortizing . (footnote deleted)

(Adams, 2009)

نمونه C

Schindler too …………….. (plan) a book on American building by 1920, ……. (base) in part on material he ………….. (gather) while …………. (work) in Chicago. Although the project never ………. (come) to fruition, no doubt ………. ( owe) in part to Neutra’s more ambitious inclination in publishing Wie Bayt Amerika ? Schindler’s approach to the subject ………… ( remain) consistent over the course of his career. In a 1940 letter to Janet Heinrich at the Museum of Modern Art, Schindler …………. (suggest) : ‘ why not …………… (make ) a study of the modern movement in his country …………… (start) with its local foundation apparent in home made barns, icehouses, oueblos, etc ……. While Schindler ……… (recognize) the pueblo’s superficial aesthetic affinities with European modernism, his own vision of architecture at Taos ……………. (emphasise ) its connection to local conditions. [footnote deleted](Narath, 2008)

نمونه D

It is no coincidence that the popular media …….. (show ) a profound interest in promulgating the concept of the “ information age.” In fact, the historical record ………. (attest) to the fact that by the early 1900s the public relations/ advertising industry …………. ( learn ) well, from the likes of John D. Rochefeller who ……………… ( prove ) to the world. [sic] that profiteers …………….. ( not need to attend ) to banal issues such as honesty, fairness, and intellectual integrity.

The phrase, “ the information age” which ……………. (date) back to at least 1903 (Lubar, 1993) ………… ( be recently ) cleverly massaged, retooled, and …………. (“spin”) by the popular media ……….. (conjure up) a collective image of modernity ………………… (generate) “ a religiously inflected rhetoric celebrating moral, political, and social improvement” (Czitrom, 1982)

In the first half of the twentieth century, German sociologist Max Weber (Beninger,1999) ……………. (already predict) the rise of bureaucratic forces in shaping modern society. By the mid – 1990s it ……. ( be) abundantly clear that microprocessors …………. (offer) not only a natural extension for new forms of bureaucratic control, but a means for ………. (establish) military superiority in the world. (Engle, 2001)

 

 

[1] ترجمه در بخش قبل آورده شده است.