چک لیست

نوشتن کتاب1

ارزیابی ساختار بررسی آثار

آیا بررسی آثار شما عنوان واضحی دارد که تمرکز تحقیق شما را به جای گفتن صرفا “بررسی آثار” شرح دهد؟

آیابه دقت توضیح داده اید که چگونه در مورد آثار تحقیق کرده اید، و معیارهای مورد استفاده برای انتخاب این مطالعات چه چیزهایی را شامل شود؟

آیا بررسی شما ، قبل از محدود شدن، در یک سطح بسیار معمول آغاز می شود؟

آیا بررسی آثار شما به طور موضوعی حول ایده های موجود در پژوهش مورد بررسی، به جای محققان سازمان یافته است؟

آیا مباحث شما منسجم هستند- آیا ایده های شما طوری به هم مرتبط هستند که برای خواننده منطقی باشد؟

آیا شما در بررسی آثار خود برای کمک به خواننده از زیر عنوان ها استفاده کرده اید؟

آیا روشی که بررسی آثار خود را بر آن بنا کرده اید، توجه خواننده را به سمت مسائلی که موضوع تحقیق شما  روی آنها متمرکز است  جلب می کند؟

آیا بررسی آثار شما خواننده را به سمت بخش های بعدی گزارش پروژه شما هدایت می کند؟

– تمرکز روی مدیریت پژوهش

ساختار بررسی آثار

یک مقاله منتشر شده توسط Williams  و Mark Saunders در مجله  Service Industries ، یک بررسی آثار روی مسائل روش های سنتی، برای اندازه گیری کیفیت خدمات را شامل می شود. خلاصه زیر از این مقاله مروری گرفته شده است.  گرچه بررسی آثار شما (مقاله مروری) از این طولانی تر خواهد بود، خلاصه نشان می دهد:

ساختار کلی در یک سطح کلی آغاز می شود قبل از اینکه محدود گردد؛

تهیه خلاصه ای از ایده های کلیدی،

مرتبط ساختن ایده ها

محدود کردن به شاخص هایی که به تحقیق گزارش شده ارتباط بیشتری دارند.

در این مقاله، Williams و Saunders متعاقبا با جزئیات بیشتر بررسی کردند، که تحقیق توسعه یک شیوه جایگزین ، پردازش الگوی خدمات، را شامل می شود.

روش های سنتی برای اندازه گیری کیفیت خدمات

شیوه های مبتنی بر بررسی سنتی برای اندازه گیری کیفیت خدمات یا رضایت مشتری مانند SERVQUAL ، فاصله بین درک استفاده کنندگان از خدمات و استثناهای یک مجموعه از ابعاد استاندارد مشخص کننده ی خدمات را اندازه گیری می کند. با وجود کاستی های مفهوم کیفیت خدمات در این روش، برای مثال در پایگاه داده SERVQUAL مشخص شده است، استفاده از روش عدم تایید به طور گسترده در منابع گزارش شده است.

Carman استدلال می کند که ساختارهای نشان دهنده کیفیت خدمات تابعی از خدمات ویژه و صنعتی که در آن قرار گرفته اند، می باشند. Carman همچنین تایید می کند که کاربران مختلف یک سرویس ممکن است سطوح متفاوتی از اهمیت را برای یک بعد کیفی مشابه، قلمداد کنند. بعلاوه، استفاده از ساختارهای عمومی برای اندازه گیری کیفیت خدمات ویژه، ممکن است جزئیات لازم برای تعریف علتهای ویژه یک مسئله به جای نشانه های آن را فراهم نکند.  ساختارهای عمومی، بنابراین، ممکن است در منحصر بفرد بودن و واقعیت های خدمات ویژه و اینکه چگونه این ها توسط بخش های درگیر بیان و تفسیر شده اند، شکست بخورند. بعلاوه، جایی که این اقدامات تنها از چشم انداز کاربران یا ارائه دهندگان خدمات استفاده می شوند، هر مسئله ی شناسایی شده بعید است  که به طور کامل طبیعت دوگانه برخوردهای خدمات را منعکس نماید.

اگر اندازه گیری کیفیت خدمات منجر به بهبودی است، داده ی جمع آوری شده باید مورد استفاده باشد. در این مفهوم، سودمندی می تواند از سه چشم انداز مرتبط مشاهده گردد. اولی به مناسب بودن ساختارهایی تاکید می کند که برای درک مفاهیم واقعیتهای مهم درنظر گرفته شده توسط هر بخش درگیر در خدمات ویژه استفاده شده است، به عبارت دیگر،اعتبار سنجی ساختارها. دومین چشم انداز به پیامدهای کافی بودن جزئیات با توجه به فهم روشنی از موقعیت ویژه خدمات مرتبط می شود. Kilmann این امر را به عنوان نیاز برای “تعیین دلایل مسئله به جای نشانه ها” خلاصه می کند. سومی به حدی مربوط است که این داده،  معانی را قادر می سازد تا قابل فهم باشند و بررسی شوند و برنامه های ارتقای کیفیت مشتق شوند.

مسائل تفسیر مرتبه دوم، زمانی می تواند اتفاق بیفتد که داده های جمع آوری شده با استفاده از اقدامات کیفیت خدمات، در معرض تفسیر توسط بخش سوم مانند مشاوران یا مدیران قرار می گیرد. معانی نسبت داده شده به داده توسط مترجم(مفسر) ممکن است با آنچه توسط کاربران خدمات یا ارائه دهندگان بیان شده متفاوت باشد، که منجر به ناسازگاری در تفاسیر می گردد. شخصی که یک تحقیق را به عهده می گیرد ممکن است درک خود را به زبان مورد استفاده و تاکیدهای صورت گرفته توسط پاسخ دهندگان بیفزاید یا فیلتر نماید، به جای اینکه به عنوان مقاصد فهمیده و تفسیر گردد. متعاقبا، معانی در داده ممکن است از بین برود یا در بهترین حالت اشتباه گزارش گردد. بعلاوه، روش های سنتی به طور نرمال احتیاج ندارند که پاسخ دهنگان اهمیت نسبی کیفیت ساختارها را نشان دهند. چنین تحلیل هایی معمولا فردی را شامل می شود که تحقیق را  قضاوت می کند که کدام مهم است، و توجه را به حوزه هایی که وی اعتقاد دارد اهمیت خاصی دارند متمرکز می کند. متعاقبا قضاوت وی در مورد اینکه کدام ویژگی ها کلید کیفیت خدمات هستند، اساسی برای تحلیل ها و فعالیت های آینده تشکیل می دهد.

نمونه ترجمه مقاله منابع انسانی

نمونه ترجمه مقاله منابع انسانی

دسترسی منابع آثار

مرور کلی

دسترسی به منابع آثار به شما کمک می کند تا درک و بینشی خوب را توسعه دهید، تحقیق قبلی می تواند به سه دسته تقسیم گردد، اولیه (منتشر شده و منتشر نشده)، ثانویه و سومی(شکل 3-2). در واقع این دسته ها اغلب همپوشانی می کنند: به عنوان مثال، منابع آثار اولیه، شامل مجموعه مقالات کنفرانس، می توانند در مجلات هم ظاهر شوند، و برخی کتابها فهرست های منابع اولیه و ثانویه را در بردارند.

دسته های مختلف منابع مکتوب جریان اطلاعات از منبع اصلی را نشان می دهد. اغلب همانطور که اطلاعات از اولیه به دومی و سومی جریان می یابد دقت و اعتبار آن کاهش می یابد اما دسترسی آن بسیار راحت تر می گردد. تشخیص این جریان اطلاعات به شما کمک می کند تا منابع مناسبتر آثار بر‌ای نیازهای خود را شناسایی کنید. برخی پروژه های تحقیقی ممکن است تنها به منابع ثانوی دسترسی یابند در حالی که برخی دیگر ایجاب می کند که از منابع اولیه استفاده شود.

طبیعت این جریان اطلاعات از نوع انتشارات سنتی چاپ شده می باشد. به هرحال، اینترنت این موقعیت را تغییر می دهد، که ابزارهای بسیار مستقیمی از هر دو نشر و دسترسی اطلاعات فراهم می کند. در کنار این، حرکت به سمت آزادی اطلاعات به این معنی است که آنچه به طور سنتی منبع(آثار) قدیمی بود، مانند برخی انتشارات دولتی، معمولا به طور وسیعی توسط اینترنت در دسترس قرار گرفتند. اهمیت انتشارات علمی هنوز این جریان اطلاعات را نشان می دهد، گرچه جایگاه نهایی انتشارات به طور فزاینده ای اینترنت می باشد.

همچنین شکل 3-2 جریان کاهش یافته ی منابع مکتوب ثانوی را نشان می دهد، که اطلاعاتی که قبلا در منابع اولیه منتشر شده است را بکار میگیرد. بخاطر وقت صرف شده برای انتشار، اطلاعات موجود در این منابع می تواند تاریخ گذاری شود. بررسی آثار شما باید تا جایی که ممکن است تفکر حاضر را منعکس نماید، بنابراین محدودیت چنین منابعی باید تشخیص داده شود.

منابع مکتوب اولیه، اولین اتفاق یک قطعه از کار می باشند. آنها منابع منتشر شده مانند گزارشات و برخی انتشارات دولتی مرکزی و محلی  مانند White Paper و اسناد برنامه ریزی را شامل می شوند. همچنین آنها منابع دستخط های منتشر نشده مانند نامه ها، یادداشت ها و دقیقه های کمیته ای (committee minutes) را شامل می شوند که ممکن است به عنوان داده در حالت درست خود تحلیل شوند. (بخش 8-2).  به این دلیل ردیابی منابع مکتوب اولیه سخت است که برخی اوقات به اینها به عنوان منابع قدیمی اشاره می شود.

منابع مکتوب ثانویه مانند کتابها و مجلات انتشارات بعد از منابع اولیه هستند. این انتشارات روی مخاطبان گسترده تری هدفمند هستند. جایگیری آنها نسبت به منابع اولیه آسانتر است همانطور که آنها توسط منابع سوم پوشش داده می شوند.

منابع مکتوب سوم ، همچنین ابزار تحقیق نامیده می شوند،که برای کمک به جایگیری منابع مکتوب اولیه و ثانویه یا برای معرفی موضوع طراحی شده اند. آنها، بنابراین، فهرست ها و چکیده هایی مانند دایره المعارف ها و کتاب شناسی ها را شامل می شوند.

استفاده شما از این منابع مکتوب به سوال(های)تحقیق شما و اهداف، نیاز به داده های ثانویه برای پاسخ به آنها (بخش 8-3) و زمان موجود بستگی خواهد داشت. برای برخی پروژه های تحقیقی شما باید تنها از منابع ثانویه و سوم استفاده کنید ، برای بقیه ممکن است نیاز داشته باشید تا به خوبی منبع اولیه را  بکار گیرید. بسیاری از پروژه های تحقیقی استفاده وسیعی از منابع ثانویه خواهند داشت، و این دلیل این است که ما ابتدا همراه با منبع اولیه در نظر گرفتیم. منابع مکتوب سوم تا بخش 3-5 مورد بحث نیستند، همانطور که استفاده مهم آنها در هدایت یک بررسی آثار می باشد.

منابع مکتوب ثانویه

تعداد منابع ثانویه در دسترس برای شما سریعا در حال گسترش است، به ویژه به صورت منابع جدید توسعه یافته اند یا توسط اینترنت در دسترس قرار گرفته اند. کتابداران دانشگاه شما احتمالا از گستره وسیع منابع ثانویه در تجارت و مدیریت آگاه هستند که می تواند از کتابخانه شما قابل دسترسی باشد، و خودشان را با منابع جدید به روز نگه می دارند.

منابع مکتوب ثانویه اصلی که احتمالا شما باید استفاده کنید ، به همراه منابع اولیه که اغلب برای یک مرور آثار استفاده می شود ، در جدول 3-1 فهرست شده است. هنگامی مهم است که قراردادن ایده های خود در زمینه تحقیقات اولیه توسط مجلات علمی داوری می شوند. همچنین کتابها ، احتمالا نسبت به مجلات حرفه ای و تجاری دارای اهمیت بیشتری در این زمینه هستند.

ژورنالها

ژورنالها به صورت نشریات دوره ای ، مجموعه ها، و مجلات، شناخته می شوند و به صورت منظم منتشر می شوند. در حالی که بیشتر آنها هنوز به صورت چاپ شده منتشر می شوند ، بسیاری علاوه بر این دسترسی آنلاین را با سرویس اشتراک فراهم نموده اند. ژورنالها برای هر تحقیقی منبع مکتوب حیاتی می باشند. مقالات به راحتی قابل دسترسی هستند. آنها می توانند به خوبی توسط منابع سوم پوشش داده شوند، و یک انتخاب خوب برای اهداف رفرنس نویسی، می تواند از بیشتر کتابخانه های دانشگاه ها به صورت چاپ شده  یا با سرویس آنلاین قابل دسترسی باشد. این دسترسی آنلاین معمولا به اعضای دانشگاه محدود شده است.(جدول 3-1). ژورنالهای تجاری و برخی ژورنالهای حرفه ای ممکن است تنها به طور جزئی با منابع سوم پوشش داده شوند (جدول 3-2). بنابراین، شما نیازدارید تا به صورت مرتب این ژورنالها را دنبال کنید تا از یافتن آیتم های مفید مطمئن شوید. بسیاری از صفحات حاوی ژورنالها می تواند توسط اینترنت مرور گردد. (بخش 3-5).

مقالات در ژورنالهای علمی داوری شده (مانند Journal of Manage,ent Studies) ، قبل از منتشر شدن توسط همتایان علمی ارزیابی می شوند، تا کیفیت و تناسب آنها را بسنجند. آنها معمولا توسط کارشناسان شناخته شده در این زمینه نوشته شده اند. معمولا پانوشت های دقیق، یک کتاب شناسی وسیع، توجه دقیق به جزئیات، وتایید اطلاعات وجود خواهد داشت. چنین مقالاتی برای مخاطبان بسیار محدودی از محققان با علاقمندی ویژه در این زمینه، نوشته شده اند. زبان استفاده شده که ممکن است تکنیکی یا بسیار تخصصی باشد به عنوان دانش اولیه موضوع در نظر گرفته خواهد شد. اغلب، یک مقاله پذیرفته شده هنوز نیازمند چندین تجدید نظر جدی بر اساس یادداشت های داوران است، قبل از اینکه به طور واقعی برای چاپ ظاهر شود.

اینها معمولا برای پروژه های تحقیقی بسیار مفید هستند همانطور که حاوی گزارش های جزئی تری از تحقیقات قبلی مربوطه خواهند بود. تمامی ژورنال های علمی داوری نشده اند. بسیاری از ژورنال های علمی داوری نشده، یک ویرایشگر و احتمالا یک هیئت تحریریه با آگاهی  به مقاله های انتخابی خواهد داشت. ارتباط و منفعت چنین ژورنالهایی به طور قابل توجهی تفاوت دارند، و گهگاهی ممکن است شما نیاز داشته باشید تا از تبعیض های ممکن احتیاط کنید. (بخش 3-6).

ژورنالهای حرفه ای مانند (Peaple Management) توسط سازمانها برای اعضایشان تولید شده اند مانند موسسه خبره پرسنل و توسعه (CIPD)، انجمن حسابداران خبره (AACA) و انجمن بازاریابی آمریکا (AMA). آنها مخلوطی از آیتم های مربوط به اخبار و مقالات را در بردارند که بسیار دقیق می باشند. به هرحال، شما نیاز دارید تا احتیاط را تمرین کنید، همانطور که مقالات می توانند به سمت دیدگاه نویسندگان یا سازمان هایشان گرایش یابند. مقالات اغلب دارای طبیعت عملی هستند و به صورت بسیار دقیقی به جای ژورنالهای علمی به نیازهای حرفه ای مرتبط هستند. برخی سازمان ها همچنین خبرنامه یا نشریات آگاهی رایج تولید می کنند که شما باید مفیدترین را برای اطلاعات به روز انتخاب کنید. برخی سازمان های حرفه ای اکنون به مقالات انتخاب شده در ژورنال هایشان  توسط صفحات وب دسترسی دارند، گرچه ممکن است این امر تنها برای اعضا قابل دسترسی باشد (جدول 8-2 و بخش 3-5 را ببینید). ژورنالهای تجاری وظیفه مشابهی مانند ژورنالهای حرفه ای انجام می دهند. آنها توسط سازمان های تجاری یا با هدف تمرکز یافته روی صنایع ویژه یا تجارت مانند تهیه غذا یا معدن منتشر شده اند. آنها به ندرت مقالاتی مبتنی بر تحقیقات تجربی را در بر می گیرند، گرچه برخی خلاصه هایی از تحقیق را فراهم می کنند. بنابراین شما باید با احتیاط قابل ملاحظه ای برای پروژه تحقیقی خود از این ها استفاده نمایید.

ترفندهای ترجمه کتاب

ترفندهای ترجمه کتاب

کتابها

کتابها و جزوات برای مخاطبان ویژه ای نوشته شده اند. برخی روی بازار دانشگاهی با یک مسیر تئوری هدفمند هستند. برخی دیگر که روی اقدامات حرفه ای هدفمند هستند، ممکن است در محتوای آنها بیشتر بکار روند. موضوعات در کتابها معمولا با نظم بیشتر و به صورت قابل دسترس تری نسبت به ژورنالها نشان داده می شوند، محدوده ی وسیعی از موضوعات را در هم ادغام می کنند. بنابراین به ویژه به عنوان منابع مقدماتی مفید هستند تا کمک کنند که سوال(ها) و اهداف تحقیق شما یا روش های تحقیقی که مایل به استفاده هستید، را توضیح دهند. برخی متون درسی علمی ، مانند این یکی، هم اکنون با صفحات وب که اطلاعات اضافی را فراهم می‌کنند حمایت می شود. به هرحال، کتابها ممکن است موضوعات خارج از روز (منقضی شده) را حتی در زمان نشرشان در بر گیرند.

روزنامه ها

روزنامه ها منابع خوب رخدادهای موضوعی، توسعه تجارت، و دولت، مانند اطلاعات آماری جدید مثل قیمت سهام هستند. همچنین آنها گاهی اوقات گزارشات تحقیقی جدید را مرور می کنند. (جعبه 3-6).

تمرکز روی تحقیق در خبرها

اهداف سوخت های زیستی در اروپا فواید سنگینی خواهد داشت

یک گزارش داخلی اتحادیه اروپا می گوید یک برنامه برای استفاده از سوخت های زیستی در اروپا ممکن است هیچ کاری برای کمک به مقابله با تغییرات اقلیمی انجام ندهد و هزینه هایی را متحمل شود که فواید را سنگین تر می نماید. مطالعه منتشر نشده توسط مرکز تحقیق مشترک، در خانه موسسه علمی کمیسیون اروپا، ممکن است برنامه های کمیسیون را پیچیده نماید تا یک هدف سوخت زیستی را تنظیم نماید طوریکه تا سال 2020 برای ده درصد سوختهای حمل و نقل برای27 کشور عضو اتحادیه اروپا تخمین زده شوند.

هزینه ها تقریبا به طور قطع فواید را سنگین تر خواهند کرد، به گفته گزارشات، یک کپی از آنچه که توسط Financial Times به دست آمده است.  به گفته مطالعات ، کاهش در رفاه ناشی از تحمیل یک هدف سوخت زیستی بین bn33 € (bn  48 $، bn 25 £) و bn 65 € می باشد. همچنین می افزاید که عدم قطعیت بسیار بزرگ است که می گویند آیا ده درصد هدف سوختهای زیستی می تواند گازهای گلخانه ای را حفظ کند یا نه!!.

رهبران اتحادیه اروپا در سال گذشته برای هدف به عنوان بخشی از یک حرکت برای کاهش گازهای گلخانه ای انتشار یافته تا 20 درصد از سطح سال 1990 تا 2020  فراخوانده شدند.

به هرحال،  برخی از اعضای کمیسیون نگرانی های در مورد حذف اثرات استفاده از گیاهان برای سوخت بیان کرده اند. اندونزی این هفته تظاهرات گسترده خیابانی را شاهد بود، به دلیل ثبت قیمت سویا توسط کشاورزان آمریکایی که باعث شده بود به رشد ذرت برای تامین صنعت سوخت زیستی امید ببندند.

گروه سبز همچنین نگران بودند که جنگل ها می توانند برای محصولات غذایی که توسط مزارع سوخت های زیستی جابجا شده اند، پاکسازی شوند. ذرت و روغن خرما در بین منابع سوخت های زیستی بسیار محبوب قرار دارند، گرچه تنها شکر برزیل، توسط مرکز تحقیقات مشترک، به اندازه کافی سبز درنظر گرفته شده است، به این دلیل  که به سرعت رشد می کند و انرژی زیادی تولید می کند.

سخنگوی کمیسیون گفت گزارش مرکز توسط همکاران بررسی نشده است. او می گوید: این بخش قابل مباحثه است. ما در تمامی تصاویر در حال جستجو هستیم و ما معیارهای پایداری خواهیم داشت.

در پیش نویس بخشنامه، تنها منابعی از سوختهای زیستی رشد یافته روی زمین که جنگل یا باتلاق ذغالسنگ نبوده اند، می توانند شمارش شوند. همچنین سطح مینیممی از ذخیره ی گازهای گلخانه ای وجود خواهد داشت، همانطور که برخی  نیازمندند تا کربن بیشتری را نسبت به سوختهای فسیلی بسوزانند. کشورها مجبور خواهند بود تا واردات را بررسی نمایند تا منشاء آنها را کنترل نمایند. به هر حال، تا زمانی که سازمان تجارت جهانی ، تجارت سوخت های زیستی را اداره می کند مسدود کردن آنها به دلایل زیست محیطی امکان پذیر نیست.

مرکز تحقیقات مشترک پیشنهاد می کند که استفاده از زیست توده ها برای تولید توان، بسیار موثرتر خواهد بود و اینکه هدف حمل و نقل مجزا متوقف می شود. حتی محاسن استفاده از زباله ها مانند ساقه ها دارای شک و تردید است، وقتی که حمل و نقل مقادیر زیاد به کارخانه های سوخت های زیستی، خود نیازمند سوخت می باشد.

Adrian Bebb، از دوستداران زمین، می گوید: گزارش یک رأی محکومیت در سیاست اتحادیه اروپا دارد. این باید در حمایت از راه حل های واقعی برای تغییر آب و هوا رها گردد.

روزنامه های با کیفیت وب سایتهایی دارند که داستان های ویژه و اطلاعات پشتیبان را در بر دارند. نسخه های قبلی که در اوایل دهه ی  1990 آغاز می شود روی CD-ROM در دسترس هستند یا با متن کامل سرویس اشتراک در دسترس هستند، مانند Proquest Newspaper ( جدول 3-1). ویرایش های حاضر روزنامه ها می توانند با اینترنت هم یافت شوند. بسیاری از روزنامه ها وبسایت اختصاصی دارند و دسترسی به سرویس متن کامل را بدون هیچ هزینه ای فراهم می کنند. دسترسی به  آیتم های شماره های قبلی بسیار مشکل است، همانطور که آنها اغلب روی میکروفیلم ها ذخیره شده اند و نیاز است تا با استفاده از فهرستهای چاپ شده قرار بگیرند. به هرحال، لازم است که شما دقت کنید، همانطور که روزنامه ممکن است جانبداری در پوشش خود را شامل شوند، که ممکن است سیاسی، جغرافیایی یا شخصی باشد. همچنین گزارش می تواند نادرست باشد، و شما ممکن است هیچ یک از اصلاحیه های بعدی را انتخاب نکنید. بعلاوه خبرهای نشان داده شده بسته به وقایع زمان، با اولویت دادن به داستان هایی برای خبرسازی بیشتر فیلتر شده اند.

منابع مکتوب اولیه

جایگیری منابع مکتوب اولیه بسیار مشکل است، گرچه تعداد فزاینده ای اکنون توسط اینترنت در دسترس قرار گرفته اند. ( جدول 3-1) . در دسترس ترین و آنهایی که به احتمال زیاد در نشان دادن اینکه چگونه تحقیق شما به دیگر افراد مرتبط می گردد استفاده می شوند ، گزارشات، مجموعه مقالات کنفرانس و پایان نامه ها  هستند.

گزارشات

گزارشات، گزارشات بازار تحقیق مانند آنهایی که توسط Mintel  و Keynote تولید شده اند ، گزارشات دولت، و گزارشات علمی را شامل می شود. حتی اگر شما قادر به قرار دادن اینها هستید، دسترسی شما به اینها مشکل خواهد بود زیرا اینها مانند کتابها به طور گسترده در دسترس نیستند (بخش 8-4). گزارشات در منابع نوع سوم به خوبی فهرست بندی نشده اند، و ممکن است شما نیاز داشته باشید که به  ابزار تحقیق ویژه مانند Biritish National Bibliography for Report Literature و  British library Public Catalogue تکیه کنید. (جدول 3-2 را ببینید).

حرکت به سمت “آزادی برای اطلاعات” با بسیاری از دولت های غربی، منجر گردیده تا اطلاعات بیشتری در وب در دسترس باشد، به عنوان مثال وب سایت  کمیسیون اروپایی اتحادیه اروپا (EU)  و کمیسیون آمار وبسایت آمار اروپا. این ها و دیگر وبسایتهای دولتی در جدول 3-8 فهرست شده اند . منابع قدیمی اروپایی ، شامل گزارشات، مجموعه مقالات کنفرانس ها، و مقالات بحث و سیاسی ، از سل 1980 توسط SIGLE پوشش داده شده اند ( سیستم برای اطلاعات منابع قدیمی در اروپا) و توسط نشر OVID در دسترس است.

دانشگاهیان منفرد (افراد دانشگاهی) همچنین به طور افزایشی گزارشات و تحقیقات خود را در اینترنت منتشر میکنند. این ها می توانند منابع مفید اطلاعات باشند. به هرحال، ممکن است آنها از طریق بررسی و فرایندهای ارزیابی مشابه با مقالات ژورنالها و کتابها انجام نشده باشند. بنابراین تلاش برای ارزیابی قدرت نویسندگی نویسنده مهم است و مراقب تعصبات شخصی باشید.

مجموعه مقالات کنفرانس ها

مجموعه مقالات کنفرانس ها، گاهی اوقات به عنوان سمپوزیوم اشاره می شوند، اغلب به صورت عناوین منحصر به فرد در ژورنالها یا به صورت کتاب منتشر شده اند. بسیاری از کنفرانسها موضوعی ویژه دارند اما برخی دیدگاه وسیعی دارند. مجموعه مقالات توسط منابع نوع سوم به خوبی فهرست بندی نشده اند، بنابراین ، مانند گزارشات، شما مجبورید به ابزار تحقیق ویژه مانند Idex to Conference Proceedings و  British Library Public Catalogue ، یا به موتورهای جستجوی بسیار متداول مانند گوگل تکیه کنید ( جدول 3-2). اگر شما مکان را بیابید و قادر به دست یابی به مجموعه مقالات کنفرانس مرتبط با موضوع تحقیق خود هستید، اطلاعات زیادی را خواهید داشت. بسیاری از کنفرانس ها با صفحات وب در ارتباطند، چکیده ها و گهگاهی مقالات کامل ارائه شده در کنفرانس را فراهم می نمایند.

پایان نامه ها  

پایان نامه ها منحصر بفرد هستند و در نتیجه پروژه تحقیق مهمی است که می تواند منبع خوبی از اطلاعات دقیق باشد، همچنین آنها می توانند منبع خوبی از رفرنس های بیشتر باشند. متاسفانه، آنها به سختی می توانند یافت شوند ، زمانی که پیدا شدند، دسترسی به آنها مشکل است، همانطور که ممکن است تنها یک نسخه از آن در موسسه موجود باشد. ابزار تحقیق ویژه در دسترس هستند، مانند فهرستهای پایاننامه ها (جدول 3-2 را ببینید). تنها درجه تحقیقاتی مانند Phd یا  MPhil توسط این منابع نوع سوم به خوبی پوشش داده شده اند. تحقیقات انجام گرفته به عنوان بخشی از مدرک کارشناسی ارشد آموزش داده شده است به صورت سیستماتیک  تحت پوشش نیست.

برنامه ریزی استراتژی تحقیق آثار شما

مهم است  که شما برای این تحقیق برنامه ریزی کنید تا تضمین نمایید که شما منابع مرتبط و به روز را استفاده کرده اید. این امر شما را قادر می سازد تا آنچه را که تحقیقات قبلی در حوزه شما منتشر کرده اند معین کنید و تحقیق خود را به آن مرتبط نمایید.    تمامی شاگردان ما دریافته اند که تحقیق آثار یک فرایند وقت گیر است، که بیش از آنچه مورد انتظار است زمان می برد. خوشبختانه، زمان صرف شده برای برنامه ریزی، در زمان صرفه جویی  شده به هنگام تحقیق در آثار، بازپرداخت خواهد شد. همانطور که شما برنامه ریزی برای تحقیق را شروع می کنید، نیاز است که  مراقب  اطلاعات اضافی باشید. یکی از آسانترین راه ها برای دوری از این امر، شروع تحقیق اصلی برای بررسی انتقادی شما با یک سوال(های) تحقیق واضح، اهداف و  پیشنهاد طرح می باشد،. (بخش 2-4 و 2-5) . قبل از شروع تحقیق آثار خود، ما پیشنهاد می کنیم که شما با نوشتن استراتژی تحقیق خود بیشتر برنامه ریزی کنید، و اگر ممکن است با راهنمای پروژه خود مشورت نمایید. این باید موارد زیر را شامل شود:

پارامترهای تحقیق شما

کلمات کلیدی و واژه های تحقیقی که شما تمایل دارید استفاده کنید

پایگاه داده ها و موتورهای جستجویی که مایل به استفاده هستید

معیارهایی که مایل هستید استفاده نمایید تا مطالعات مرتبط و مهم را از بین تمامی آیتمهایی که پیدا می کنید، انتخاب کنید

د حالی که اجتناب ناپذیر است که استراتژی تحقیق شما، همانطور که جستجوی آثار شما پیشرفت می کند تصفیه خواهد شد، ما اعتقاد داریم که چنین روش برنامه ریزی شده دارای اهمیت است، همانطور که شما را مجبور می کند به دقت در مورد استراتژی تحقیق خود و توجیه آن فکر کنید، حداقل برای خود شما، چرا شما آن را انجام می دهید و برای چه انجام می دهید.

معین کردن پارامترهای تحقیق شما

برای بسیاری از سوالات و اهداف تحقیق شما ایده خوبی از اینکه کدام موضوع می تواند مرتبط باشد خواهید داشت. شما، به  هرحال، در مورد پارامترهایی که برای تحقیق نیاز دارید کمتر آگاه خواهید بود. به ویژه، شما نیازدارید تا  از موارد زیر آگاه باشد:

زبان انتشارات (به عنوان مثال انگلیسی)

حوزه موضوع (به عنوان مثال حسابداری)

بخش تجارت (به عنوان مثال تولید)

ناحیه جغرافیایی (به عنوان مثال اروپا)

دوره انتشارات (به عنوان مثال در ده سال گذشته)

نوع نوشته (به عنوان مثال ژورنال ها و کتابهای داوری شده)

یک روش شروع برای مشارکت این پارامترها این است که یاداشتهای سخنرانی خود را دوباره امتحان کنید و کتابهای درسی در حوزه سوالات تحقیق خود را دوره کنید. زمانی که اینها را  مجددا امتحان می کنید ، ما به شما پیشنهاد می کنیم  یادداشتی از موضوعاتی تهیه کنید که به نظر می رسد به سوالات تحقیق شما و نام نویسندگان ارتباط بیشتری دارند. این زمانی که بعدا کلمات کلیدی احتمالی را ایجاد می کنید، کمک کننده خواهد بود.

به عنوان مثال، اگر تحقیق شما روی مزایای بازاریابی هنرهای حامی سازمان بانکی بریتانیا بود، شما باید ناحیه موضوع را به صورت بازاریابی و حمایت مشخص کنید. ابهام در این نیازمند است تا به طور گسترده تفکر شود. یک یادداشت متداولی از شاگردان می شنویم…

دیدگاهتان را بنویسید