روشهای مدرن ارتباطی آموزش زبانهای خارجی با مطالعه دایره زبانشناسی

توسعه تکنیک از طریق ارتباط نزدیک با علوم دیگر عمدتا در انسان شناسی، به خصوص فلسفه، منطق، نوآموزی و دایره زبان شناسی علوم متفاوت انجام شده است. بنابراین، بدون طراحی دقیق چارچوب زبانشناسی نمی توان به هیچ روشی از روشهای آموزش زبان خارجی پرداخت.  موضوعات به طور متقاعد کننده بر اهمیت نظریه آموزش مدرن تاکید کرده، ضرورت تکنیک و الگوهای اصلی آن را آشکار کرده همچنین روی ارتباطات میان روش شناسی و علوم مربوط به آن تمرکز می کنند که توسعه سریعتر روش شناسی را به عنوان نظریه آموزش و به صورت یک علم فراهم می نماید.

روشهای مدرن ارتباطی آموزش زبانهای خارجی

روشهای مدرن ارتباطی آموزش زبانهای خارجی

واژگان گمراه کننده

در این فصل لیستی از واژگانی را می آوریم که ممکن است در حین مطالعه مقاله با آن ها مواجه شوید و با واژگانی دیگر اشتباه بگیرید. این لیست کامل نیست ولی به هرحال به شما کمک می کنید که مرجعی را در دست داشته باشید که کمتر دچار اشتباه شوید.

Actual / actually

The dean actually thinks that cutting secretarial staff will improve the department’s efficiency.
این رئیس در واقع فکر می کند که کاهش کارمندان منشی باعث افزایش کارایی بخش خواهد شد.

At present , new means of communication are unquestionably changing social relations.
در حال حاضر ، وسایل جدید ارتباطی بدون شک روابط اجتماعی را تغییر می دهد.

Adept
Adept  به معنای این است که کسی در زمینه خاصی مهارت دارد.

She is adept at using spreadsheets.
او در استفاده از نرم افزار صفحه گستر مهارت دارد.

 adequate
 کافی

This product is suitable for export.
این محصول برای صادرات کافی است.

Advertisement
به معنای آگهی بازرگانی.

Open advertisement usually only present a brand name or logo, leaving the interpretation open.
تبلیغات باز معمولاً فقط یک نام تجاری یا آرم ارائه می دهد و این تفسیر را باز می گذارد.

Advise/ advice
هم فعل است و هم اسم.

I appreciate your advice.
از نصیحت شما ممنونم.

Please advise me when you are finished with the report.
گزارشت را که تمام کردی ، به من راهکار بده.

A lot
واژه ای غیر رسمی تر از much.

The earthquake in Haiti caused a lot of damage.
زمین لرزه خسارات زیادی داشت.

Annoying
به معنای خسته کننده.

The movie was long and boring.
فیلم بسیار طولانی و خسته کننده بود.

Assist
به معنای کمک و دستیاری

She attended the conferences on rural development.
وی در کنفرانس های توسعه روستا شرکت کرد.

At last یا finaly
به معنای بالاخره

Finally , let me tell you something.
بالاخره اجازه بده چیزی را به تو بگویم.

Begin/ beginning
شروع یا در شروع چیزی

End/ ending
پایان یا در پایان چیزی

Big/ great/ large
همه به معنای بزرگ

Cabin
یک اتاق یا یک محوطه کوچک

Card
یک کارت ویزیت یا کارت اعتباری

College
دانشکده

Comprise, compose, consist, constitute
همه به معنای تشکیل شدن می باشد.

Consequently
به معنا در نتیجه

Control
مدیریت کردن

Cost/ costs
هزینه های کلی یک پروژه

Data
اطلاعات و داده ها

Devise/ device
دستگاه

Economic/ economical
اقتصاد و علوم اقتصادی ( صفت و اسم)

Exist
وجود داشتن

Fabric
جنس پارچه یا کاغذ

Fault
تقصیر

Finished  یا ready
آماده

Function
عملکردو کاربرد

Genial
خوب و مطلوب

Good/ well
خوب good اسم و well صفت

Historic یا historical
تاریخچه

Impact
تاثیر

Important
مهم

Inform
اطلاع رسانی

Information
اطلاعات

Research/ study
تحقیق کردن

Respond/ react
واکنش نشان دادن

Rise/ raise
افزایش دادن

Sample/ example
مثال

Seek/ find
یافتن

Social/ sociable
اجتماعی

Spare/ save
صرفه جویی کردن

Still
هنوز

Usage
کاربرد

Values
مقادیر و ارزش ها

لغات کلیدی:

انسان شناسی، دایره زبان شناسی علوم، علم روش شناسی، تنظیمات روان شناسی و نوآموزی، اشکال درک و شناخت، دریافتهای روش شناسی جدید، زبانشناسی اجتماعی، وضعیت اجتماعی- اقتصادی. توسعه روش ها در ارتباط نزدیک با علوم دیگر عمدتا در انسان شناسی، به خصوص فلسفه، منطق، دایره زبان شناسی علوم متفاوت انجام گرفته است. چرا این علوم عمدتا بر روشهای آموزشی تاثیر گذاشته و مستقیما با آن ارتباط دارند. این امر به دلیل ضرورت علم روش شناسی آن می باشد. اگر درباره این روش صحبت می کنیم، منظور اصلی ما در ابتدا روی فرآیند آموزشی متمرکز شده است که نمی تواند بدون به حساب آوردن ملزومات روان شناسی و نوآموزی آن مدیریت شود که برای  تعیین عقلانیت ضروری فعالیتهای آموزشی و در درجه دوم سوژه ای که به عنوان هدف در نظر گرفته می شود، موضوع تحقیق و مثلا زبان خارجی و ماهیت و الگوهای توسعه ای تعیین می شود که زبانشناسی در آنها توضیح داده شده است. اساس زبانشناسی آموزش زبان خارجی فلسفه است. این روش موقعیت تفکر و پیوستگی زبان، جامعه و زبان درباره شکلهای ادراک و شناخت را به حساب آورده است.

روشهای مدرن ارتباطی آموزش زبانهای خارجی

روشهای مدرن ارتباطی آموزش زبانهای خارجی

هر پدیده ای از زبان و سخن احتمالا می تواند در صورت ارتباط با دیگر موضوعات درنظر گرفته شود که در گذشته با عوامل اکتسابی و سنجیده شده زبان تفهیم درک و شبیه سازی شده باشند. شکل تدریجی رفتارهای ذهنی بر اساس این واقعیت است که بخش های تخصصی کارها به شکل مرحله ای متوالی درآمده باشند. علم- منطقی درباره قوانین کلی و روشهای تفکر انسانی، کاربردی از آن در فرآیند انعکاس و آموزش است که برتری حقیقت هدف را تضمین می کند. در فرآیند آموزش، گفتار در زبان خارجی  بی نهایت در آگاه شدن از قوانین با تکیه بر آنها در جستجوی دریافتهای روش شناسی جدید مهم است. نوآموزی به صورت تکنیکی از اصول اصلی نظریه تحصیل، آموزش و تحصیل توسعه می یابد که در اصول نوآموزی مجسم شده است. تکنیکهای ارتباطی با زبانشناسی کلی علوم دیگر اساس علمی روش شناسی است که به کشف سیستم زبانهای متفاوت، اثر متقابل آنها، ساختار کلامی می پردازد. زبان شناسی خصوصی؛ روش شناسی اطلاعات سیستم زبانهای تحت مطالعه و محلی را فراهم می نماید.

بیشتر بخوانید : مهارت های زبانی

مقایسه زبانهای سیستم ها و تکمیل سیستم قوانین در گفتار فرصتی را فراهم می کند که به تعیین دشواریهای خاص  در آموزش پیشرفته یک زبان خاص می پردازد. به لطف یافته های زبانشناسی در روشهای آموزشی، رویکرد متفاوتی برای آموزش مفاد آموزشی زبان و فعالیت گفتاری فراهم شده که به سیستم انگیزشی تمرینهای طراحی شده برای محیطهای آموزشی متفاوت و شناختهای مختلف دانش آموزان تبدیل شده است. مطالعه کشور درباره وضعیت اجتماعی- اقتصادی ایده می دهد که زبان مردم آن، تاریخ، جغرافیا، قوم نگاری و ثروت معنوی، رفتارها، عادتها و سنتهای وابسته مردم آن و ارتباطات زبان شناسی مربوطه آن مورد تحقیق قرار گرفته است. زبانشناسان اجتماعی معتقدند مطالعه سببیت میان پدیده اجتماعی و زبان، میزان کاربرد زبان در مباحث تخصصی و اجتماعی متفاوت کاربرد آن را آشکار می سازد، آنچه که اساس انتخاب اهداف مطالعه است.

روشهای مدرن ارتباطی آموزش زبانهای خارجی

روشهای مدرن ارتباطی آموزش زبانهای خارجی

زبان شناسان اجتماعی معانی فراتر از زبان شناسی را از طریق سخنگویان محلی در وضعیتهای متفاوت ارتباطی توصیف می کنند. زبانشناسان – ریاضی شاخه ای از زبانشناسان هستند که درباره کاربرد روشهای ریاضی در مطالعه زبان و گفتار مطالعه می کنند. داده های زبان شناسان ریاضی زمانی به کار می رود که آزمایشات مربوط به هر تکنیک بررسی شود. روان شناسی- علم درباره توسعه تنظیمات و شکلهایی از فعالیت ذهنی  (ذهن) موجودات زنده مستقیما به تمام دستورالعملهای تحصیلی در ارتباط است. تعبیر روان شناسی و روشهای آموزش زیباتهای خارجی مخصوصا در روان شناسی عمومی،روان شناسی گفتاری، سن، روان شناسی نوآموزی، روان شناسی کار قابل توجه است.

روان شناسی کلی که به مطالعه قوانین کلی فعالیت ذهن یک نوجوان نرمال می پردازد بر اساس درک فرآیندهای ذهنی است که در زمان آموزش زبان خارجی و کاربرد آن رخ می دهد. روان شناسی توسعه یافته به مطالعه قوانین رشد انسانی ذهن، شکل گیری فرآیندهای ذهنی حافظه، تفکر، تخیل، حس ها و ویژگیهای ذهنی شخص می پردازد. روان شناسی رشد کمک می کند تا مفاهیم آموزشی، روشها، دستورالعملها را تعریف کرده و کلاسها را مطابق با ویژگیهای سنی کودکان سازماندهی کنیم. روانشناسی گفتاری فرآیندهای اکتساب و در اختیار گرفتن کلام، رابطه خارجی، گفتار درونی و ویژگیهای حافظه شفاهی، الگوهای ارتباط شفاهی و نوشتاری، اعمال شفاهی و غیرشفاهی را کشف می نماید. روان شناسی تحصیلی قوانین رشد روان انسانی در فرآیند تحصیل و آموزش را بررسی می کند. روان شناسی تحصیلی کمک می کند تا انگیزه های دانش آموزان را در فرآیند آموزش زبان خارجی تعیین کرده، برای تسلط زبان خارجی مجموعه ای ایجاد کنیم سهم زبان را در تکلم مردم به آن زبان تعریف و حفظ کند، ویژگیهای مثبت آن را به سمت اکتساب علم و رشد مهارتهای زبانی توسعه دهد.

دانش نظریه های تمایل، توجه و به خاطر سپردن کمک می کند تا روشهای عقلانی آموزش را مطابقت داده، فعالیت ذهنی دانش آموزان را مدیریت کنیم. گرایش و توجه وابستگی درونی نزدیکی با کمیت و پیچیدگی موضوعات دارند. متنهای طولانی و بسیار دشوار از جذابیت کمتری برای خواندن برخوردار هستند، گویش سریع معلم با بسیاری از واژگان نا آشنا و ساختارهای گرامری؛ تمرکز دانش آموزان را کاهش می دهند. به طور متضاد، انتظارات کاهش یافته و موضوعات، بی تفاوتی و عدم فعالیت را توسعه می دهند. روان شناسی- کار در رابطه با تکنیک کمک می کند تا حرفه ای بودن کیفیتهای مهم معلم و دانش آموز را تعیین کنیم. داده های حسابداری روانشناسی کار به سازماندهی علمی آموزش تعمیم داده می شود :

 تعریف حجم و نسبت منطق کلاس، آزمایشگاه و تکلیف خانه، استاندارهای مطلوب آموزش در طی انواع فعالیتهای کلامی و موضوعات زبان، زمان موثر کاربرد معانی تکنیکی آموزش و غیره. روانشناسی-مهندسی  واکنش انسان و ماشین را بررسی

 می کند. داده های آن برای توسعه روشهای کاربرد تکنیکی، آموزشی و برنامه ریزی استفاده می شوند. روان شناسی تجربی روش شناسی مطالعاتی را تغذیه می کند که به الگوهای قراردادی و داوطلبانه حافظه، حافظه، دریافت، تحلیلگرهای عملکرد و غیره ارتباط دارند. روشهای آموزش زبانهای خارجی؛ فیزیولوژی فعالیت عصبی بالاتری را درباره سیستمهای خروجی و ورودی مغز در زمان تکلم به حساب می آورند. روان شناسی زبان شاخه ای از زبان شناسی است که فرآیندهای کلامی را از نقطه نظر موافقت با مفهوم قصد ارتباطی روایت گونه مطالعه می کند.

معمولا تکنیک به طرز فزاینده ای روی داده های علوم زندگی تکیه دارد. انفورماتیک داده های علمی به ما اجازه می دهد حجم اطلاعات نهفته در یک پیام، بار کاربردی شخص یا موضوع زبانی دیگری را در بخشی از شکل فعالیت گفتاری و درک دلایل آن برای فقدان اطلاعات در ارتباط کلامی تعیین کنیم. بخشی از تقسیمات سیبرنتیک می تواند برای مدیریت فرآیند آموزش زبانهای خارجی استفاده شود. آموزش زبان خارجی باید بر اساس سیستم منسجم پایه ریزی شود که عوامل آن در حضور بازخورد ثابت کارآیی آموزش خواندن در ادبیات یک زبان خارجی از سبکها و ژانرهای متفاوت کارکرد موثری دارند. بنابراین، بدون چارچوب زبان شناسی که دقیق طراحی شده باشد نمی توان روش تعیین شده ای از آموزش زبان خارجی ایجاد کرد. موضوعات به شکل فزاینده ای بر اهمیت نظریه آموزش مدرن تاکید دارند، ضرورت تکنیک و الگوهای مهم آن را آشکار کرده و همچنین روی ارتباط میان روش شناسی ها و علوم مربوط به آن تاکید دارند که گسترش سریع روش شناسی را به عنوان نظریه آموزش و به صورت یک علم ارائه می دهد.

ما در شرکت پارس 68 به ترجمه متون و مقالات میپردازیم و این توانایی را دارین که ترجمه کتابها و فیلمها را به صورت تخصصی انجام دهیم. برای دیدن تعرفه ترجمه کلیک کنید.

3 thoughts on “روشهای مدرن ارتباطی آموزش زبانهای خارجی با مطالعه دایره زبانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.