روشهای مدرن ارتباطی آموزش زبانهای خارجی با مطالعه دایره زبانشناسی

توسعه تکنیک از طریق ارتباط نزدیک با علوم دیگر عمدتا در انسان شناسی، به خصوص فلسفه، منطق، نوآموزی و دایره زبان شناسی علوم متفاوت انجام شده است. بنابراین، بدون طراحی دقیق چارچوب زبانشناسی نمی توان به هیچ روشی از روشهای آموزش زبان خارجی پرداخت.  موضوعات به طور متقاعد کننده بر اهمیت نظریه آموزش مدرن تاکید کرده، ضرورت تکنیک و الگوهای اصلی آن را آشکار کرده همچنین روی ارتباطات میان روش شناسی و علوم مربوط به آن تمرکز می کنند که توسعه سریعتر روش شناسی را به عنوان نظریه آموزش و به صورت یک علم فراهم می نماید.

روشهای مدرن ارتباطی آموزش زبانهای خارجی

روشهای مدرن ارتباطی آموزش زبانهای خارجی

لغات کلیدی:

انسان شناسی، دایره زبان شناسی علوم، علم روش شناسی، تنظیمات روان شناسی و نوآموزی، اشکال درک و شناخت، دریافتهای روش شناسی جدید، زبانشناسی اجتماعی، وضعیت اجتماعی- اقتصادی. توسعه روش ها در ارتباط نزدیک با علوم دیگر عمدتا در انسان شناسی، به خصوص فلسفه، منطق، دایره زبان شناسی علوم متفاوت انجام گرفته است. چرا این علوم عمدتا بر روشهای آموزشی تاثیر گذاشته و مستقیما با آن ارتباط دارند. این امر به دلیل ضرورت علم روش شناسی آن می باشد. اگر درباره این روش صحبت می کنیم، منظور اصلی ما در ابتدا روی فرآیند آموزشی متمرکز شده است که نمی تواند بدون به حساب آوردن ملزومات روان شناسی و نوآموزی آن مدیریت شود که برای  تعیین عقلانیت ضروری فعالیتهای آموزشی و در درجه دوم سوژه ای که به عنوان هدف در نظر گرفته می شود، موضوع تحقیق و مثلا زبان خارجی و ماهیت و الگوهای توسعه ای تعیین می شود که زبانشناسی در آنها توضیح داده شده است. اساس زبانشناسی آموزش زبان خارجی فلسفه است. این روش موقعیت تفکر و پیوستگی زبان، جامعه و زبان درباره شکلهای ادراک و شناخت را به حساب آورده است.

روشهای مدرن ارتباطی آموزش زبانهای خارجی

روشهای مدرن ارتباطی آموزش زبانهای خارجی

هر پدیده ای از زبان و سخن احتمالا می تواند در صورت ارتباط با دیگر موضوعات درنظر گرفته شود که در گذشته با عوامل اکتسابی و سنجیده شده زبان تفهیم درک و شبیه سازی شده باشند. شکل تدریجی رفتارهای ذهنی بر اساس این واقعیت است که بخش های تخصصی کارها به شکل مرحله ای متوالی درآمده باشند. علم- منطقی درباره قوانین کلی و روشهای تفکر انسانی، کاربردی از آن در فرآیند انعکاس و آموزش است که برتری حقیقت هدف را تضمین می کند. در فرآیند آموزش، گفتار در زبان خارجی  بی نهایت در آگاه شدن از قوانین با تکیه بر آنها در جستجوی دریافتهای روش شناسی جدید مهم است. نوآموزی به صورت تکنیکی از اصول اصلی نظریه تحصیل، آموزش و تحصیل توسعه می یابد که در اصول نوآموزی مجسم شده است. تکنیکهای ارتباطی با زبانشناسی کلی علوم دیگر اساس علمی روش شناسی است که به کشف سیستم زبانهای متفاوت، اثر متقابل آنها، ساختار کلامی می پردازد. زبان شناسی خصوصی؛ روش شناسی اطلاعات سیستم زبانهای تحت مطالعه و محلی را فراهم می نماید.

بیشتر بخوانید : مهارت های زبانی

مقایسه زبانهای سیستم ها و تکمیل سیستم قوانین در گفتار فرصتی را فراهم می کند که به تعیین دشواریهای خاص  در آموزش پیشرفته یک زبان خاص می پردازد. به لطف یافته های زبانشناسی در روشهای آموزشی، رویکرد متفاوتی برای آموزش مفاد آموزشی زبان و فعالیت گفتاری فراهم شده که به سیستم انگیزشی تمرینهای طراحی شده برای محیطهای آموزشی متفاوت و شناختهای مختلف دانش آموزان تبدیل شده است. مطالعه کشور درباره وضعیت اجتماعی- اقتصادی ایده می دهد که زبان مردم آن، تاریخ، جغرافیا، قوم نگاری و ثروت معنوی، رفتارها، عادتها و سنتهای وابسته مردم آن و ارتباطات زبان شناسی مربوطه آن مورد تحقیق قرار گرفته است. زبانشناسان اجتماعی معتقدند مطالعه سببیت میان پدیده اجتماعی و زبان، میزان کاربرد زبان در مباحث تخصصی و اجتماعی متفاوت کاربرد آن را آشکار می سازد، آنچه که اساس انتخاب اهداف مطالعه است.

روشهای مدرن ارتباطی آموزش زبانهای خارجی

روشهای مدرن ارتباطی آموزش زبانهای خارجی

زبان شناسان اجتماعی معانی فراتر از زبان شناسی را از طریق سخنگویان محلی در وضعیتهای متفاوت ارتباطی توصیف می کنند. زبانشناسان – ریاضی شاخه ای از زبانشناسان هستند که درباره کاربرد روشهای ریاضی در مطالعه زبان و گفتار مطالعه می کنند. داده های زبان شناسان ریاضی زمانی به کار می رود که آزمایشات مربوط به هر تکنیک بررسی شود. روان شناسی- علم درباره توسعه تنظیمات و شکلهایی از فعالیت ذهنی  (ذهن) موجودات زنده مستقیما به تمام دستورالعملهای تحصیلی در ارتباط است. تعبیر روان شناسی و روشهای آموزش زیباتهای خارجی مخصوصا در روان شناسی عمومی،روان شناسی گفتاری، سن، روان شناسی نوآموزی، روان شناسی کار قابل توجه است.

روان شناسی کلی که به مطالعه قوانین کلی فعالیت ذهن یک نوجوان نرمال می پردازد بر اساس درک فرآیندهای ذهنی است که در زمان آموزش زبان خارجی و کاربرد آن رخ می دهد. روان شناسی توسعه یافته به مطالعه قوانین رشد انسانی ذهن، شکل گیری فرآیندهای ذهنی حافظه، تفکر، تخیل، حس ها و ویژگیهای ذهنی شخص می پردازد. روان شناسی رشد کمک می کند تا مفاهیم آموزشی، روشها، دستورالعملها را تعریف کرده و کلاسها را مطابق با ویژگیهای سنی کودکان سازماندهی کنیم. روانشناسی گفتاری فرآیندهای اکتساب و در اختیار گرفتن کلام، رابطه خارجی، گفتار درونی و ویژگیهای حافظه شفاهی، الگوهای ارتباط شفاهی و نوشتاری، اعمال شفاهی و غیرشفاهی را کشف می نماید. روان شناسی تحصیلی قوانین رشد روان انسانی در فرآیند تحصیل و آموزش را بررسی می کند. روان شناسی تحصیلی کمک می کند تا انگیزه های دانش آموزان را در فرآیند آموزش زبان خارجی تعیین کرده، برای تسلط زبان خارجی مجموعه ای ایجاد کنیم سهم زبان را در تکلم مردم به آن زبان تعریف و حفظ کند، ویژگیهای مثبت آن را به سمت اکتساب علم و رشد مهارتهای زبانی توسعه دهد.

دانش نظریه های تمایل، توجه و به خاطر سپردن کمک می کند تا روشهای عقلانی آموزش را مطابقت داده، فعالیت ذهنی دانش آموزان را مدیریت کنیم. گرایش و توجه وابستگی درونی نزدیکی با کمیت و پیچیدگی موضوعات دارند. متنهای طولانی و بسیار دشوار از جذابیت کمتری برای خواندن برخوردار هستند، گویش سریع معلم با بسیاری از واژگان نا آشنا و ساختارهای گرامری؛ تمرکز دانش آموزان را کاهش می دهند. به طور متضاد، انتظارات کاهش یافته و موضوعات، بی تفاوتی و عدم فعالیت را توسعه می دهند. روان شناسی- کار در رابطه با تکنیک کمک می کند تا حرفه ای بودن کیفیتهای مهم معلم و دانش آموز را تعیین کنیم. داده های حسابداری روانشناسی کار به سازماندهی علمی آموزش تعمیم داده می شود :

 تعریف حجم و نسبت منطق کلاس، آزمایشگاه و تکلیف خانه، استاندارهای مطلوب آموزش در طی انواع فعالیتهای کلامی و موضوعات زبان، زمان موثر کاربرد معانی تکنیکی آموزش و غیره. روانشناسی-مهندسی  واکنش انسان و ماشین را بررسی

 می کند. داده های آن برای توسعه روشهای کاربرد تکنیکی، آموزشی و برنامه ریزی استفاده می شوند. روان شناسی تجربی روش شناسی مطالعاتی را تغذیه می کند که به الگوهای قراردادی و داوطلبانه حافظه، حافظه، دریافت، تحلیلگرهای عملکرد و غیره ارتباط دارند. روشهای آموزش زبانهای خارجی؛ فیزیولوژی فعالیت عصبی بالاتری را درباره سیستمهای خروجی و ورودی مغز در زمان تکلم به حساب می آورند. روان شناسی زبان شاخه ای از زبان شناسی است که فرآیندهای کلامی را از نقطه نظر موافقت با مفهوم قصد ارتباطی روایت گونه مطالعه می کند.

معمولا تکنیک به طرز فزاینده ای روی داده های علوم زندگی تکیه دارد. انفورماتیک داده های علمی به ما اجازه می دهد حجم اطلاعات نهفته در یک پیام، بار کاربردی شخص یا موضوع زبانی دیگری را در بخشی از شکل فعالیت گفتاری و درک دلایل آن برای فقدان اطلاعات در ارتباط کلامی تعیین کنیم. بخشی از تقسیمات سیبرنتیک می تواند برای مدیریت فرآیند آموزش زبانهای خارجی استفاده شود. آموزش زبان خارجی باید بر اساس سیستم منسجم پایه ریزی شود که عوامل آن در حضور بازخورد ثابت کارآیی آموزش خواندن در ادبیات یک زبان خارجی از سبکها و ژانرهای متفاوت کارکرد موثری دارند. بنابراین، بدون چارچوب زبان شناسی که دقیق طراحی شده باشد نمی توان روش تعیین شده ای از آموزش زبان خارجی ایجاد کرد. موضوعات به شکل فزاینده ای بر اهمیت نظریه آموزش مدرن تاکید دارند، ضرورت تکنیک و الگوهای مهم آن را آشکار کرده و همچنین روی ارتباط میان روش شناسی ها و علوم مربوط به آن تاکید دارند که گسترش سریع روش شناسی را به عنوان نظریه آموزش و به صورت یک علم ارائه می دهد.

2 thoughts on “روشهای مدرن ارتباطی آموزش زبانهای خارجی با مطالعه دایره زبانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.